settings icon
share icon
Otázka

Je Kristovo božství biblické?

Odpověď


Kromě konkrétních výroků Ježíše o sobě samém, také jeho učedníci uznávali Kristovo božství. Hlásali, že Ježíš má právo odpouštět hříchy – což může dělat jedině Bůh, jelikož hřích je přestupkem proti Bohu (Skutky 5:31; Kolosským 3:13; porovnej s: Žalm 130:4; Jeremiáš 31:34). V úzké souvislosti s tímto bylo o Ježíši také řečeno, že „bude soudit živé i mrtvé” (2. Timoteovi 4:1). Tomáš zvolal o Ježíši: „Můj Pán a můj Bůh!”(Jan 20:28). Pavel nazývá Ježíše „velikým Bohem a Spasitelem” (Titovi 2:13) a ukazuje na to, že Ježíš existoval před vtělením „jako Bůh” (Filipským 2:5-8). Pisatel listu Židům říká o Ježíši: „Tvůj trůn, Bože, je na věky věků,” (Židům 1:8). Jan říká, že „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh” (Jan 1:1). Příklady v Písmu, které učí o Kristově božství je možné ještě znásobit (viz Zjevení 1:17; 2:8; 22:13; 1. Korintským 10:4; 1. Petrův 2:6-8; Žalm 18:2; 1. Petrův 5:4; Židům 13:20), ale i jeden samotný postačuje, aby bylo jasné, že Kristus byl považován za Boha svými učedníky.

Ježíšovi se také připisují jména, která patří výlučně Jahvemu v Starém zákoně. Starozákonní jméno „Vykupitel” (Žalm 130:7; Ozeáš 13:14) je dáno také Ježíši v Novém zákoně (Titovi 2:13; Zjevení 5:9). Ježíš je nazván Emmanuel (Bůh s námi) v Matouši 1. V Zachariáši 12:10 Jahve říká: „Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli.” Nový zákon toto vztahuje na Ježíšovo ukřižování (Jan 19:37; Zjevení 1:7). Byl-li Jahve probodnut a Ježíš také, pak Ježíš je Jahve. Pavel vykládá Izajáše 45:22-23 a vztahuje to na Ježíše ve Filipským 2:10-11. Dále je Ježíšovo jméno použité společně s Jahvem v modlitbě. „Milost a pokoj vám od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista” (Galatským 1:3; Efezským 1:2). Toto by bylo rouhání, kdyby Kristus nebyl Bohem. Jméno Ježíš se objevuje společně s Jahvem v Ježíšově příkazu ke křtu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (Matouš 28:19; viz též 2. Korintským 13:14). Ve Zjevení Jan říká, že celé stvoření chválí Krista (Beránka) – takže Ježíš je součástí stvoření (Zj 5:13).

Skutky, které může dělat jedině Bůh, jsou připisovány Ježíši. Ježíš nejenom křísil mrtvé (Jan 5:21; 11:38-44), a odpouštěl hříchy (Skutky 5:31; 13:38), On stvořil a udržuje vesmír (Jan 1:2; 5:21; Koloským 1:16-17)! Tento bod je ještě umocněn, když si uvědomíme, že Jahve říká, že během stvoření byl sám (Izajáš 1:44:24). Dále Kristus má vlastnosti, které může mít jedině Bůh: věčnost (Jan 8:58), všudypřítomnost (Matouš 18:20; 28:20), vševědoucnost (Matouš 16:21), všemohoucnost (Jan 11:38-44).

Takže je jedna věc tvrdit, že někdo je Bůh, anebo se snažit někoho přesvědčovat, že je to pravda, a je něco jiného jednoznačně dokázat, že je to tak. Kristus na důkaz své božskosti dělal zázraky a dokonce křísil z mrtvých. Některé z Ježíšových zázraků jsou změna vody na víno (Jan 2: 7), kráčení po vodě (Mt 14:25), rozmnožení fyzické hmoty (Jan 6:11), uzdravení slepého (Jan 9:7), chromého (Marek 2:3), a chorého (Matouš 9:35; Marek 1:40-42), a dokonce oživení mrtvých lidí (Jan 11:43-44; Lukáš 7:11-15; Marek 5:35). Navíc, i Kristus sám vstal z mrtvých. Je to velmi vzdálené od takzvaných úmrtí a vzkříšení bohů pohanské mytologie a nic podobného vzkříšení není uváděno jinými náboženstvími. Taky nic jiného nemá tolik biblické podpory. Podle Dr. Garyho Habermase je nejméně dvanáct historických faktů, které uznávají i nevěřící učenci:

1. Ježíš zemřel ukřižováním
2. Byl pohřben
3. Jeho smrt byla důvodem zoufalství a beznaděje učedníků
4. Ježíšův hrob byl (nebo se to tvrdí) po několika dnech prázdný
5. Učedníci věřili, že viděli vzkříšeného Ježíše
6. Po tomto se učedníci změnili ve věřící
7. Toto poselství bylo centrálním učením prvotní církve
8. Toto poselství bylo vyučováno v Jeruzalémě
9. V důsledku tohoto učení se zrodila církev, a ta roste
10. Den vzkříšení, neděle, nahradil Sabat (sobotu) jako hlavní den uctívání
11. Jakub, pochybující, se obrátil, když sám uvěřil, že viděl vzkříšeného Krista
12. Pavel, nepřítel křesťanů, byl obrácen událostí, o které věřil, že byla zjevením vzkříšeného Ježíše

I kdyby někdo pochyboval o tomto konkrétním seznamu, stačí pár bodů, aby bylo dokázáno vzkříšení a ustanoveno evangelium: Ježíšova smrt, pohřeb, vzkříšení a zjevení (1. Korintským 15:1-5). Zatímco několik teorií vysvětluje jedno dvě vzpomenutá fakta, jenom vzkříšení je vysvětluje všechna společně. Kritici připouštějí, že učedníci tvrdili, že viděli vzkříšeného Ježíše. Žádné lži, žádné halucinace nedovedou proměnit lidi tak, jak je proměnilo vzkříšení. Především – co by tím získali? Křesťanství nebylo populární a rozhodně nepřinášelo žádný finanční zisk. A potom – z lhářů nejsou dobří mučedníci. Není lepšího vysvětlení, než je vzkříšení, pro ochotu učedníků zemřít strašnou smrtí pro svou víru. Ano, mnoho lidí umírá pro lži, o kterých si myslí, že jsou pravdivé, ale nikdy neumírá pro něco, o čem ví, že to není pravda.

Na závěr: Kristus říkal, že je Jahve, On je Bůh (nejen „nějaký bůh“ ale skutečný Bůh), jeho následovníci (Židé, kteří se obávali modlářství) mu věřili a mluvili o Něm jako o Bohu. Kristus dokázal své božství zázraky včetně vzkříšení, které změnilo svět. Žádná jiná hypotéza nedovede vysvětlit všechna tato fakta.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Kristovo božství biblické?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries