Kdy, proč a jak nás Bůh kázní když hřešíme?


Otázka: Kdy, proč a jak nás Bůh kázní když hřešíme?

Odpověď:
Boží kázeň je často ignorovaný fakt života křesťanů. Často se stěžujeme na nějaké věci bez toho abychom si uvědomili že jsou to důsledky našeho vlastního hříchu a jsou částí mlilující a milostivé kázně Páně za ten hřích. Tato sebestředná nevědomost může přispět k formování chronického hříchu v životě věřícího, co způsobí ještě větší trest.

Kázeň nelze zaměňovat s nemilosrdným trestem. Bůh nás kázní protože nás miluje a touží aby každý z nás byl svatý. “Kázně Hospodinovy, synu můj, nezamítej, aniž sobě oškliv domlouvání jeho. Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje” (Přísloví 3:11-12; viz také Židům 12:5-11). Bůh použije zkoužky, těžkosti a různé nesnáze aby nás přinesl v pokání zpět k sobě. Výsledkem Jeho kárání je pevnější víra a obnovený vztah s Bohem (Jakub 1:2-4), nemluvě o zničení moci kterou nad námi měl ten konkrétní hřích.

Kázeň Páně je pro naše vlastní dobro, aby mohl On být oslaven našimi životy. On chce od nás abychom ukazovali životy svatosti, životy ve kterých se zrcadlí nová přirozenost kterou nám Bůh dal: “ Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem obcování buďte; Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem” (1 Petrova 1:15-16).

English
Návrat na českou Domovskou stránku
Kdy, proč a jak nás Bůh kázní když hřešíme?

Zjistěte, jak ...

Strávit věčnost s BohemPřijměte odpuštění od Boha