settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o lenosti?

Odpověď


Newtonův první pohybový zákon říká, že těleso, které je v pohybu, se udržuje v pohybu, a těleso, které je v klidu, setrvává v klidu. Tento zákon se týká i lidí. Někteří lidé jsou od přírody draví a mají schopnost dokončit projekty, které začaly, zatímco jiní jsou apatičtí, a potřebují motivovat, aby se z tohoto setrvačného stavu dostali. Lenost, pro někoho způsob života, je pokušením, které číhá na všechny. Bible je ale velmi jasná v tom, že protože Pán nařídil člověku pracovat, lenost je hřích. „Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!“ (Přísloví 6:6).

Bible mluví o lenosti hodně. Zvláště kniha Přísloví je plná moudrosti, týkající se lenosti a varování pro lenochy. Přísloví nám říká, že lenoch nenávidí práci: „Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní.“ (21:25); miluje spánek: „Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině.“ (26:14); vymlouvá se: „Lenoch říká: ‚Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!‘“ (26:13); plýtvá časem i energií: „Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší.“ (18:9); myslí si, že je moudrý, a přitom je to hlupák: „Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených.“ (26:16).

Přísloví nám také říká, jaký konec lenocha čeká: Lenoch se stane služebníkem (nebo dlužníkem): „Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě.“ (12:24); jeho budoucnost je bledá: „Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně.“; zchudne: „Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“ (13:4).

V křesťanově životě nemá lenost místo. Každý nový věřící je vyučován tomu, že „…milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“ (Efezským 2:8-9). Ale i věřící může propadnout zahálce, pokud uvěří, že od něj Bůh nečeká, že ponese ovoce. „Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“ (Efezským 2:10). Křesťané nejsou spaseni skrze skutky, ale svými skutky ukazují víru (Jakub 2:18, 26). Lenost je v protikladu k Božímu záměru – tím jsou dobré skutky. Pán ale dává křesťanům sílu překonat sklony našeho těla k lenosti, a to tím, že nám dal novou přirozenost (2. Korintským 5:17).

V této nové přirozenosti jsme motivováni k píli a produktivitě, abychom ukázali lásku ke Spasiteli, který nás vykoupil. Naše staré sklony k lenosti – a všem ostatním hříchům – byly nahrazeny touhou po zbožném životu: „Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi.“ (Efezským 4:28). Jsme usvědčováni z toho, že se musíme prací postarat o vlastní rodinu: „Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící“ (1. Timoteovi 5:8); i o ostatní v Boží rodině: „Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.‘“ (Skutky 20:34-35).

Jako křesťané víme, že když vytrváme v píli, Pán naši práci odmění: „Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry“ (Galatským 6:9-10); „Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus“ (Koloským 3:23-24); „Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým.“ (Židům 6:10).

Křesťané by měli v Boží síle usilovně pracovat na šíření evangelia a činění učedníků. Apoštol Pavel je nám příkladem: „Jeho (Krista) kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to, oč usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí“ (Koloským 1:28-29). Naše služba Bohu dokonce pokračuje i v nebi, pouze už není zatížená prokletím (Zjevení 22:3). Osvobození od nemocí, zármutku s hříchu – i lenosti – budou tak svatí navěky oslavovat Pána. „Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná“ (1. Korintským 15:58).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o lenosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries