settings icon
share icon
Otázka

Kdo jsou 144 000?

Odpověď


Kniha Zjevení byla vždy výzvou pro tlumočníka. Je plná živých obrazů a symboliky, kterou lidé interpretují různě v závislosti od toho jak chápou knihu jako celek. Jsou čtyři hlavní interpretační přístupy ke knize zjevení: 1) preteristé (všechy nebo většina událostí z knihy Zjevení se podle nich už staly na konci prvního století); 2) historici (kteří vidí Zjevení jako přehled církevních dějin od apoštolských dob do současnosti); 3) idealisté (kteří vidí Zjevení jako vylíčení boje dobra a zla); 4) futuristé (kteří vidí Zjevení jako proroctví o tom, co se má teprve stát). Z těch čtyř jen futuristický přístup interpretuje Zjevení stejnou mluvnicko-historickou metodou jako ostatní Písmo. Také lépe zapadá s prohlášením samotného Zjevení že je proroctví (Zjevení 1:3; 22:7, 10,18,19).

Takže odpověď na otázku "Kdo jsou 144 000? " bude závislá na tom, jaký interpretační přístup ke knize Zjevení zvolíte. Kromě futuristického přístupu, všechny ostatní interpretují 144 000 symbolicky, jako zástupce církve a číslo 144 000 jako symbol celkového počtu těch v církvi. Ale když si vememe konkrétní výrok: "A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele:" (Zjevení 7:4), nic v pasáži nevede k interpretaci že 144 000 je něco jiného jako doslovné číslo Židů - 12 000 z každého pokolení "synů Izraelových". Nový Zákon neposkytuje žádný jednoznačný text nahrazující Izrael s církví.

Tito Židé jsou "označení", co znamená že mají speciální Boží ochranu před Božím soudem a před antikristem aby mohli vykonat jejich poslání v době soužení (viz Zjevení 6:17, ve kterém se lidé ptají kdo může obstát v den hněvu). Dobou soužení bude sedmileté období ve kterém Bůh nařídí svůj soud proti těm, kteří Ho odmítají a dokončí svůj plán spásy pro izraelský národ. Toto vše je podle Božího zjevení prorokovi Danielovi (Daniel 9:24-27). 144 000 židů jsou jakýmsi "prvním ovocem" (Zjevení 14-4) z vykoupeného Izraele o kterém bylo prorokováno dříve (Zachariáš 12:10; Římanům 11:25-27), a jejich posláním je evangelizovat svět po vytržení a prohlašovat evangelium v době soužení. Výsledkem jejich služby přijde k víře v Krista "zástup veliký, kteréhož by žádný přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků" (Zjevení 7:9).

Většina zmatku kolem 144 000 je výsledkem falešné doktriny Svěkdů Jehovových. Jehovovi Svědkové tvrdí že 144 000 celkový počet lidí, kteří budou vládnout s Kristem v nebi a stráví věčnost s Bohem. 144 000 mějí to, co jehovisté nazývají nebeská naděje. Ti, kteří nejsou mezi 144 000, se budou těšit z toho, co nazývají "zemská naděje" - ráj na zemi pod vládou Krista a 144 000. Jasně můžeme vidět, že učení jehovistů zřizuje v posmrtném životě kastovní společnost s vládnoucí třídou (144 000) a těmi, kteří jsou ovládáni. Bible neučí o takovéto "dvojtřídé" doktrině. Je pravda, že podle Zjevení 20:4 budou lidé, kteří budou v miléniu vládnout s Kristem. Tito lidé budou z církve (věřící v Ježíše Krista), starozákonní svatí (věřící kteří zemřeli před prvním příchodem Krista), a svatí ze soužení (ti, kteří přijali Krista v čase soužení). Ale Bible neklade žádný číselný limit pro tuto skupinu lidí. Navíc milénium se odlišuje od věčného státu, který se bude konat po ukončení období milénia. V tom čase bude Bůh přebývat s námi v Novém Jeruzalémě. On bude náš Bůh a my budeme Jeho lid (Zjevení 21:3). Dědictví nám slíbené v Kristu a zapečetěné Duchem Svatým (Efezským 1:13-14) bude naše, a my všichni budeme spoludědici s Kristem (Římanům 8:7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kdo jsou 144 000?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries