settings icon
share icon
Lirebha

Wanyolile khubeelwa? Enyala ndiena nabeelwa bubwoninbwange ne Wele?

Likobosio


Bikholwa 13:38 siboola siili, “Enywe mwesi, Baisiraeli basiaase, manya muli burume khubeelwa bubwoni bwilwachibwa khwinywe khubirira mu Yesu”.

Khubeelwa khuli sina, ne sikila sina ne wenya?

Likhwaa “beela” liekesia khukhola siindu siibe similiu, khukhurusiakho kamabi, khurusiao kamakobi. Ne khukholela omundu kamabi, khubayima bakhubeele nio mbo buaambani bube ne buyukha. Khubelelwa se khuwanwangwa busa sikila omundu akwanibwa khubeelwa tawe. Se aliyo okwanibwa khunyola sibeelwa tawe . Khubeelwa siili sikholwa sie busiime, siisa ne kumwalaalo. Khubeelwa buli burobosi okhatilila owasie sikhoonde tawe yakhaba ne bakhukholele koosi koosi.

Ebangeli ekhuboolela eli efwe fwesi lienya lie khunyole khubeelwa khwama khu Wele. Efwe fwesi khakhola bubwoni. Omwilwachi 7:20 sibola, “Ng’ali mbo se alikhoo omundu omuluungi mu sibala okhola bulayi mala alekha khukhola bumayaanu tawe.“1Yoana 1:8 siboola, “khwaaba bali khuloma khuli se khuli ne bubwoni tawe, aba khwebea fwabeene mala aba bung’ali se buli mwifwe tawe.”Bubwoni bwoosi buli mu koosi sikholwa sie bureengu sibacha ne Wele (Chinyimbo 51:4). Ekhumalilikha khwenyakho khubeelwa khwama Khu Wele lukali saana. Kaba bali bubwoni bwefwe se khubeelwa tawe, khukhamenye mindali khusiiukuumo khwamana ne bubwoni bwefwe (Matayo 25:46; Yoana 3:36).

Khubeelwa – enyala nanyola ndiena?

Mubusiima, Wele ali we busiime nende siisa- ne liliakomba lie khukhubeela bubwoni bwefwe 2 Petero 3:9 sikhuboolela, “Omwami se ali kalaa khukhola nisio alakiilisia nga balala ne bebaasia tawe. Ne kakhali amwekhalilikha enywe , sikila se eenya yesi yesi khubunisibwa tawe, ne kakhali eenya boosi bekanile.

Siiukuumo silayi busa sie bubwoni bwefwe siili lifwa. Khurangirira mu lunyili lwa Baromani 6:23 siboola siili, sikila kumurungo kwe bubwoni kuli lifwa…..”Lifwa likhawao tawe nilio , nilio khunyola khu bubwoni bwefwe. Wele mu nganakani chewe chindayi- keekela omundu – Yesu Kristo (Yoana 1:1,14). Yesu kafwila khumusalaba, mala kabukula siiukuumo nisio khwa kwanibwa- lifwa. 2Bakorinto 5:21 sikhuekesia siili,”Kristo se aaba ne bubwoni tawe, ne sikila efwe Wele , Wele amukhola niye asaange mu bwoni bwefwe mala mu buambaani naye khwole khusaanga mu buluungi bwa Wele.” Yesu kafwa khumusalaba, kabukula siiukuumo nisio efwe khukwanibwa khunyola! Nga Wele, lifwa lia Yesu liana khubeelwa khwe bubwoni bwe sibala simufu. 1 Yoana 2:2 sikhuboolela siili, “Ne Kristo omwene niye engila niyo bubwoni bwefwe bubeelwangwakho ne se buli bubwoni bwefwe bwong’ene tawe, akhaba bubwoni bwa sibala bwa buli mundu yesi ysei.” Yesu alaasibwe khukhwama mu lifwa ne khuboola bukhili bwewe khu bwoni nende lifwa (1 Bakorinto15:1-28). Wele afume, khubirira lifwa nende lilamukha lia Yesu Kristo , khumalilikha khwa Baromani 6:23 lili ng’ali, “…..ne kakhali siaanwa sia Wele siili bulamu bukhawawo tawe khubirira mu Yesu Kristo Omwami wefwe.”

Wenya bubwoni bwowo bubeelwe? Olikho ne sisindu sikhunaania siyukhilila muliebona oli manya ne okholilekho kamabi wenya sikhururekho ne kakhali se sikhurura tawe? Khubeelwa khwowo khulio nib ambo onyala wara lisuubila mu Yesu Kristo enga omuonia owowo.Baefeso 1 :7 siloma siili, “sikila khulwe kamafuki ka Kristo khuli balekhuule, bubwoni bwefwe bwabeelwa. Kumwalaalo kwa Wele kuli kumuboofu.” Yesu karunga kamakobi kefwe , ne khube na khubeelwa. Nisio wenyekhana okhole siili khureeba Wele akhubeele khubirira mu Yesu, khusuubila Yesu afwa khukhurungira khubeelwa khwowo- ne mala alakhubeela! Yoana 3:16-17 bulimo burume bwe khuukia, “sikila Wele aasiima sibala lukali mala aana omwana wewe Omuteelwa, nio yesi yesi osuubila mu niye akhafwa tawe, ne kakhali abe ne bulamau bwa mindali , sikila Wele seaaruma Omwana wewe mu sibala khuuba omukhalaki wasio tawe, ne kakhali abe omuonia wasio.”

Khubeelwa - ng’ali lili kumwikha liirio?

Yee lili kumwikha liirio! Se oruungwa khunyola khubeelwa khwama khu Wele tawe. Se oli ne bunyali bwe kurungira khubeelwa khwowo khwama khu Wele tawe. Onyala busa wakaanila khulisuubila khubirira khumwalaalo nende siisa sia Wele. Ne wenya khufukilila Yesu Kristo enga Omuonia owowo mala wakaanile khubeelwa khwama khu Wele, elino lili lisaba nilio onyala waloma. Loma lisaba elino namwe lisaba lilindi se lilakhuonia tawe. Eli busa khusuubila Yesu Kristo khunyala khwakhwelisia khubeelwa khwamana ne bubwoni. Lisaba elino lili busa khukhwekesia Wele lisuubila liio mu niye ne khumusiima mu khukhubeela . “Wele , emanyile ndi nakholile bubwoni sibacha nawe mala enkwanibwa khunyola siiukuumo. Ne kakhali Yesu Kristo kabukula siiukuumo Siange ne khubirira khu mu suubila nolaane khubeelwa. Nono ndikho nda lisuubila mwiwe khubuonia. Orio khumwalaalo kwowo kwa khuukia nende khumbeela! Amina.”

Wakholile burobhosi khu Kristo khulondekhana nende niko wakhasoma ano? Ne kali kario, nosima minakho “neyamile Kristo luno” amwalo.

EnglishKobola khu lubabulo lwengo lwe lubukusu

Wanyolile khubeelwa? Enyala ndiena nabeelwa bubwoninbwange ne Wele?
© Copyright Got Questions Ministries