settings icon
share icon
Lirebha

Wanyola bulamu bwa mindali?

Likobosio


Ebangeli ekhuwa engila engwalafu ye bulamu bwa mindali. Ekhurangah, khwolane khumanya khuli khwakhola bubwoni sibacha ne wele. “sikila baandu boosi bakhola bubwoni, mala bali aleeyi kukhwama khu luyali lwa wele”(baromani 3:23). Fweesi khwakhola bibindu bikhasimisia wele taa , mala sikila khukwanibwa khunyola sirungo sie kamakhabi. Khubela bubwoni bwefwe bwoosi buli sibacha nende wele wa mindali, sirungo sia mindali nisio siolana.”Sikila kumurungo kwe bubwoni kuli lifwa, ne siianwa sia wele sili bulamu bwa mindali mu buambaani ne Yesu Kristo omwami wefwe” (Baromani 6:23).

Yesu Kristo Se kakholakho bubwoni bwosi bwosi tawe (1petero 2:22), omwana wa mindali wa wele, eekhola aaba omundu. (Yoana 1:1,14) mala kaafwa khurunga kumurungo. Ne wele akhwekesie efwe nga ne akhusiima lukali , liili nga khwaba ne khusiili babooni, Kristo akhufwila “ (Baromani 5:8). Yesu Kristo afwila khumusalaba (Yoana 19:31-42), kabukula kumurungo kwa sinyasio nisio khwenyekhana khunyola (Bakorinto 5:21) aasiikhwa mala alamusibwa enyuma we chindaalo chitaru (Bakorinto 15:1-4),khukhwekesia bukhiili bwewe khubwoni nende lifwa. “Sikila mu siisa siewe sikali, akhuelesia efwe bulamu buyiakhulwe khulamusia Yesu Kristo khukhwama mu lifwa ,kano kakhuelesia lilieyikina lie bulamu likali” (1Petero 1:3).

Mu lisuubila, khube ne khukhola chinganagani chebwe buyia khu kristo- enge nali, niko kakhola, ne sifuno, sie buwonia (Acts 3:19). Ne khura lisuubila liefwe mu Kristo, khusuubila lifwa liewe khu musalaba khurungira bubwoni bwefwe, khulaba na khubelwa mala khunyole bulamu bwa mindali nibwo khwalakwa mwikulu. “Sikila wele aasiima sibala lukali mala aana omwana wewe Omuteelwa, nio yesi yesi osuubila mu niye akhafwa tawe, ne kakhali abe ne bulamu bwa mindali” (Yohana 3:16).” Waaba ne wiyama oli Yesu ali Omwami mala osuubile mumoyo oli wele amulamusia niye khukhwama mu lifwa, olaonisbwa” (Baromani 10:9). Lisuubila liong’ene khumilimo kieekholekha khu musalaba niyo buusa engila ye bung’ali ye bulamu bwa mindali!”Sikila khulwe kumwalaalo kwa wele mwaonisibwa khubirira mu lisuubila, se kali khulwe khukhola kamaani kenwye tawe, sili siianwa sia wele, nio omundu yesi sakhoya eboneseliakho tawe” (Baefeso 2:8-9).

Ne wenya khufukilila Yesu Kristo nga Omuonia owooluno luli Lukano lwe lisaba. Khebulila khuloma lisaba lino, namwe lisaba lilindi Salilakhuonia tawe. Lisuubila liefwe buusa mu Kristo nilio nilikhuonia khukhwama mu bwoni. Lisaba elino lili busa engila ye khwekesia Wele khu mu suubila, ne khu mu siima khu khwelesia muonia . “Wele namanyile ndi nakhola bubwoni sibacha nawe ne nenyekha enyole sirungu sie bubwoni. Ne Yesu Kristo aabukula siiukuumo nisio nenyekhana khunyola, nio mbo khubirira lisuubila mu niye , nalaane khubeelwa, enda lisuubila linage mwiwe khubuonia. Orioo khumwalaalo kwowo kwe kamayia nende khubeelwa – sisiianwa sie bulamu bwa mindali! Amina”.

Wakholile burobhosi khu Kristo khulondekhana nende niko wakhasoma ano? Ne kali kario, nosima minakho “neyamile Kristo luno” amwalo.

EnglishKobola khu lubabulo lwengo lwe lubukusu

Wanyola bulamu bwa mindali?
© Copyright Got Questions Ministries