settings icon
share icon
Lirebha

Limaanisia sina khufukilila Yesu enge omuonia owowo?

Likobosio


Wafukilile Yesu Kristo khuba omuonia owowo? Khuelewa bulayi lireeba lino, ekhuranga omanyilisie kamakhuwa kano “Yesu Kristo”.

Yesu Kristo ali naanu? Babaandu bakali babuulila bali Yesu Kristo ali Omundu omulayi, omwekesia omukali, namwe omung’oosi wa Wele. Kano koosi kali ng’ali khu Yesu, ne kakhali se kabuulila mu bwichufu nge nali tawe.Ebangeli ekhuboolela eli Yesu ali Wele khu mubiili , Wele eekhola omundu (lola Yoana 1:1,14). Wele kecha khusibala khukhwekesia efwe, khukhuonia, khukhuluungisia, khukhubeela – nende khukhufwila efwe!Yesu Kristo ali Wele, khaumbi, Omwami onyala bioosi. Wafukilile Yesu yuno.

Omuonia yuno siili sina, ne khubeela sina na khwenya omuonia? Ebangeli ekhuboolela eli fweesi khwakhola bubwoni ;fweesi khwakhola vikholwa bimayaanu (Bakorinto 3:10-18). Ne nono khwamana ne bubwoni bwefwe, khwenyekha siiukuumo sia wele sisiamana ne lirima nende sikhalakilo siewe. Siiukuumo silayi khu bwoni nibwo khwakhola sibacha ne Wele okhawawo tawe siili siiukuumo sikhawawo tawe (Bakorinto 6:23; Lifuunulo 20:11-15). Nono esino sikila ne khwenya omuonia!

Yesu Kristo kecha khusibala mala kaafwa mu sibanga siefwe. Lifwa lia Yesu liaba kumurungo kukhawawo tawe khu bwoni bwefwe (2Bakorinto 5:21). Yesu kaafwa khurunga siiukuumo sie bubwoni bwefwe (Baromani 5:8). Yesu karunga sirungo nio mbo khukharunga tawe. Lilamukha lia Yesu khwama mubafu liekesia mbo lifwa liewe lianyala khurunga siiukuumo sie bubwoni bwefwe. Lieneli likila Yesu nail mulala mala yeng’ene busa olii omuonia (Yoana 14:6; Bikholwa 4:12)? Olamusuubilanga Yesu khuba omuonia owowo?

Ne Yesu ali omuonia “owowo”? Babaandu bakali babonanga bali Bukristayo buli khuchilila mu kanisa, khukhola kimikhula , nende /namwe khulekha khukhola bubwoni bulala. Bwonobwo sibuli bukristayo tawe. Bukristayo bwa ng’ali buli buambani bwoo omweene nende Yesu Kristo. Khufukilila Yesu enga omuonia owowo limaanisia khura lisuubila liio wamwene mu niye.se alikhoo oonisibwa nende lisuubila lie babaandi tawe. Se alikhoyo onyola khubeelwa khubela bikholwa bilala tawe. Engila eliio yong’ene ye khunyola buonia eli busa ewe wamwene khufukilila Yesu khuba omuonia owowomu khusubila mu lifwa lieweenga kumurungo kwe bubwoni bwowo ne lilamukha liewe enge liliakikisio lie bulamu bwa mindali (Yoana 3:16). Ne Yesu ali omuonia owowo?

Ne wenya khufukila Yesu Kristo enga omuonia owowo loma kamakhwaa kaloondakho khu Wele. Khebulila khuloma lisaba lino namwe lisaba lilindi se lilakhuyeta tawe. Mukhusuubila busa Yesu Kiristo nende kimilimo niikio kamala khubirira khumusalaba khubeela ewewe , khunyala khwakhusikula khukhwama mubwoni. Lisaba lino lili busa khukhweyekesia khu Wele lisuubila liio mu niye ne khumusiima mukhukhuelesiamuonia. “Wele, manyile ndi nakhola bubwoni sibacha ne nawe mala nenyekhana enyole siiukuumo. Ne kakhali esuubila ndi Yesu Kristo kabukula siiukuumo siange iili khubirira mwisuubila mu niye enyole khubeelwa. Naakanila siaanwa sie khubeelwa mala ndikho nda lisuubila linage mwiwe khubuonia. Efukilila Yesu khuba omuonia owange! Esiima khu mwalaalo kwowo kkwe khuukia nende khubeelwa – siaanwa sie bulamu bwa mindali! Amina!

Wakholile burobhosi khu Kristo khulondekhana nende niko wakhasoma ano? Ne kali kario, nosima minakho “neyamile Kristo luno” amwalo.

EnglishKobola khu lubabulo lwengo lwe lubukusu

Limaanisia sina khufukilila Yesu enge omuonia owowo?
© Copyright Got Questions Ministries