settings icon
share icon
Lirebha

Engila ye buonia eli sinaanu?

Likobosio


Oli nende enjala? Se eli eenjala ya kumubiili tawe, ne kakhali olikho nende eenjala ye sisindu situmakho mlimenya? Silikhoo sisindu siisiro mukari mwowo sikhabechanga ne sinyola bubwichufu tawe? Ne kali kario, Yesu niye engila! Yesu ababoolela ali , “ Ese niise kumukaati kwe bulamu. Abo babecha khwise se baliba ne njala tawe, abo basuubila mwise se baliba ne bulesia tawe” (Yoana 6:35).

Wasilwalile? Se onyalakho wabonakho khunyola engila namwe lilienya mulimenya tawe? Linyala liaba ne lilolekhana enga omundu ne akhusimisilie buwanga mala ololekhana oli okhanyala wanyola nio owambisilia tawe? Ne kali kario, Yesu niye engila ye buonia!Yesu kaboola ali, “Ese niise buwaanga bwe sibala . omundu yesi yesi ounonda alaba ne buwaanga bwe bulamu, ne salikeenda mu siilima tawe” (Yoana8:12).

wayeulilakho enge oyo nio bekalile enje bulamu?wakhakilekho kimiliango kimikali, mukhumalikha liechukhana mbo siili enyuma wa kano siili siindu mo twaa mala sibula bukhala? Olawenjelesiangakho abundu nio onyala wolana khukhwingila mwimenya lie bubwichufu?ne kali kario, Yesu niiye engila ye buonia!Yesu kababoolela ali,”Ese niise silibwa . Yesi yesi obirira mwise alaonisibwa ; alengila mukari ne khurura enje mala alanyoola kamaayilwe” (Yoana10:9).

Mala babaandu babaandi bakhwisiangakho aasi.Buambani bubwowo bwabelekho ne bukhali ni busiro namwe mukhalimo siindu tawe? Lilalolekhanangakho enga buli omundu Kenya akhurumikhire sifwabagani? Ne kali kario, Yesu niiye engila!Yesu kaboola ali, “Ese niise Omwaayi omulayi, erusia khufwa khulwe kamakheese. Ese niise omwaayi omulayi. Manyile baali babaase ne babaase bamanyile ese.” (Yoana10:11, 14).

Oukanagakho sinyala siekholekhakho enyuma we bulamu? Waluakho khumenya mubulamu bwe biindu bibionekha busa namwe binyole engekheni?olekhangakho bise bibiindi khusuubila mbo bulamu ne bulikho ne nganga? Wenyakho khumenya enyuma we khufwa? Ne kali kario, Yesu niye engila ye buonia! Yesu aboolela ali, “Ese niise lilamukha ne bulamu. Yesi yesi osuubila mwise alamenya, akhaba nafwa tawe” (Yoana 11:25-26).

Engila eli sina? Bung’ali buli sina? Bulamu buli sina? Yesu amukobosia ali,”Ese niise engila, bung’ali ne bulamu. Se aliio omundu onyala acha wa Paapa nakhabirire khwise tawe” Yoana14:6).

Enjala nio oulila eli enjala ye mu Roho, ne mala eyino yichusibwa busa nende Yesu. Yesu yeng’ene busa onyala karushao sisiilima. Yesu niye kumuliango kwe bubwichufu ne bulamu bwa mindali. Yesu ali omusale lundi omwaayi niye oyimanga. Yesu niye bulamu –bwe busibala muno lundi silondakho.Yesu niye engila ye buonia!

Sikila oobe nende enjala, sikila ololekhane khuba notibiile musiilima , sikila ne okhanyola enganga mu bulamu tawe, lili mbo khwarwa aleeyi khwama khu Wele. Ebangeli ekhuboolela eli fweesi khwakhola bubwoni, mala khuli aleeyi khukhwama khu Wele. (Omwilwachi 7:20;Baromani 3:23). Esio nio okhabona siindu nasilio tawe, siili Wele okhali mu bulamu bwowo tawe.Waumbwa khuba ne buambaani ni Wele. Khubeela bubwoni bwowo, oli aleeyi khubuaambani obwo. Mala lundi bubii lukali, bubwoni bwowo bulakhukhola oobe aleeyi khukhwama khu Wele mu mindali yoosi, mu bulamu buno nende bulondakho(Baromani 6:23;Yoana3:36).

Butinyu buno bunyala bwarusilibwao? Yesu ali engila ye buonia! Yesu kabukula bubwoni bwowo ketyukha omwene (2Bakorinto 5:21). Yesu kafwa musibanga sioo Baromani5:8), kabukula siiukuumo nisio ewe wakwanibwa khunyola. Enyuma we chindalo chitaru Yesu alamusibwa khwama mu lifwa , khukhwekesia bukhili bwewe khu bwoni ne lifwa (Baromani 6:4-5). Khubeela sina ne kakhola ario? Yesu akobosia lireeba elio omwene:”Mbao busiime bukali nibwo omundu anyala aba nabwo khu basaale bewe nga khuaana bulamu bwewe khubela nibo tawe” (Yoana 15:13). Yesu kafwa nio ewe wolane khumenya. Ewe nora lisuubila liio mu Yesu, oobe ne osuubila lifwa lieweenga kumurungo kwe bubwoni bwowo, bubwoni bwowo bwoosi bubaa ne bubeelwamala busiingwa bwarurao. Nono enjala ye mu Roho eeba ne yichisibwa.Buwaanga nono bulaba ne khukhosia . olaba nono nonyola khukhwingila mu bulamu bubwichule. Olamanya nono omusale owowo oli omulayi po lundi omwayi omulayi.Olamanya nono oli olabaa nende bulamu enyuma we lifwa – bulamu bwe lilamukha Mwikulu khu mindali ne Yesu.

“Sikila Wele aasiima sibala lukali mala aana Omwana Wewe Omuteelwa, nio yesi yesi osuubila mu niye akhafwa tawe, ne kakhali abe ne bulamu bwa mindali” (Yoana 3:16).

Wakholile burobhosi khu Kristo khulondekhana nende niko wakhasoma ano? Ne kali kario, nosima minakho “neyamile Kristo luno” amwalo.

EnglishKobola khu lubabulo lwengo lwe lubukusu

Engila ye buonia eli sinaanu?
© Copyright Got Questions Ministries