settings icon
share icon
پوښتنه

زه باور لرم چې زما په عيسي.اوس څه دي؟

ځواب


امباركئې! چې ژوند د بدلولو پرېکړه! ښايي تاسو څخه غوښتنه کوي، هغه وويل: "اوس چې څه دي؟ لاس پورې زه څنګه مې پر خدای؟" پلا د پنځه قدمه لاندې راغلي به تاسو له لوري د دهرې. کله چې ستاسو پوښتنو ته د سفر سره ورشئ https://www.gotquestions.org/Balochi

1. په نيټه ده. په دې ډاډ چې تاسو پوهيږي ڎغورنده.

په 1 نېټه جان په 5 نېټه د امريکا د متحده ايالتونو او وچکاليو:13، دا کارونه ثبت هغه وايي: ((زه تاسو ته په نوم چې د د خداې زوې چې تاسو به چې تاسو تلپاتې ژوند، چې غواړي." د خدای پوهيږي چې د امريکا د متحده ايالتونو ڎغورنده. خداي، چې غواړي د امريکا د متحده ايالتونو ته د باور د پوهېدو لپاره د دې باور دي چې موږ و. د يوې لنډې مودې لپاره ولاړ، د د مهمو نقطو د نجات:

(د) دي. موږ گناه و كړه موږ ټول کارونه سرته آزرده كېږو، چې د خدای (روميانو په 3 نيټه:په 23 نيټه).

(ب) د ګناه، ځکه موږ ته په سياست كيږي چې تبصره: تلپاتې له روميانو خداي (6:23).

(ج) عيسي مړه په صلیب د مرګ د سزا د زموږ د جرمونو د روميانو په 5 نېټه:په 8 نيټه ، په 2 نېټه په 5 نېټه:په 21 نيټه). عېسائه کې مړه شوه، زموږ په سزا د مړينې، چې موږ. د هغه د حشر ثابته کړه چې عيسي د مړينې مخ ته د خپلو ګناهونو څخه پيسې دي.

د مرستو د ډي) د خدای او د ټولو هغو ته نجات ځای ته د هغه په مړينې باور عيسي، د پيسو د زموږ د جرمونو د جان په 3 نيټه:16 ، روميانو په 5 نېټه:په 1 نېټه ، روميانو په 8:په 1 نېټه).

چې د نجات پيغام دی! که تاسو خپل ستا ایمان په عېسې د ناجي، مونږ و خوندي كوئ! ټول ستاسې ګناهونه د، او خداى (ج) عفوه كېږو هيڅکله هم ژمنه کوي چې تاسو ته ترك او يا هم د روميانو په 8 نيټه: ، 38-39:20). په 28 نېټه صرفه نه كوي، ستاسو خوندي كيږي نجات په عېسې د جان 10:28). د په 29 نيټه که تاسی باور يوازې په عيسي د ناجي، هغه به درته باور تر ابد صرف چې تاسو به د خدای سره په جنت کی د روغتيا په هيله!

2. د استاد دى، چې د چرچ کې ښه دهرې دي.

او مه کیږۍ ترمخه کافر په اند د چرچ څخه را په يوې ودانۍ ده. د چرچ خلک دي. دا ډېره مهمه ده چې په عېسي ورورانو، چې موږ يو له بل دي. ، چې د يو د تر لومړنۍ دورې پورې يي د د چرچ. اوس چې تاسو و ستا ایمان په عېسې، موږ ته په کلکه د دم دلاسا دهرې باور د چرچ کې ستاسو په سيمه کې د او په دي. و رڎېدلئ ستاسو د هغه په هکله معلومات نوي باور دي. په عېسي

دو و د چرچ ته د تعليم دهرې دي. تاسو کولای شي چې زده کړي د غوښتنې ستا ژوند کوي. د ده دهرې د ژوند او عيسوي بريالي ژوند کوي. په 2 نېټه په 3 نېټه:16-17 وايي، هغه وويل: "دا ټول د کلام د خدای او وده لپاره ګټور دی، د گرم ښه او د روزنې او په دې توګه د بندلو د خدای په بنسټيزه شي ښه سمبال شوي هر ښه کار کوي."يو په درېمه د چرچ ده. شكر الله د عبادت ټول کارونه تر سره کړی دی! و ڎغورم د امريکا د متحده ايالتونو د خداى دى. خداي د امريکا د متحده ايالتونو سره مینه لري. خداي د امريکا د متحده ايالتونو د دي. خداي د نه او د امريکا د متحده ايالتونو دي. تشكر نه موږ څنګه کېدای شي. الله اكبر سپېڅلي، اخلاقي، مينه، رحيم، او ډک دي. وحئې په 4 نيټه:11 کاږي، هغه وويل: "تاسو صاحب، زموږ د الله ته د "فلادلفيا د خدای او افتخار او عزت او د برښنا د ټول شيان جوړ شى او د خپل به هغوی جوړ شوى او د هغوی.))

3. و وزگاروي وخت هره ورځ په خدای (ج) دی.

دا ډېره مهمه ده چې د امريکا د متحده ايالتونو د وخت د هره ورځ په خدای (ج) دی. يو شمېر خلک په دې وخت تېروي." ايمن كوم بولي هغه وويل: "يو شمېر نور وايي: "جان فشانئې ده ځکه چې ځانونه تدا موږ خدای (ج) دی. و وزگاروې ته يو شمېر غوره وخت په د، په داسې حال کې چې يو شمېر نور بيا د غوره. دا په دې معنا نه څه تاسو ته دې وخت او يا هغه مهال چې تاسو ته دا کار کوي. هغه څه چې موضوع ده چې تاسو ته په منظم ډول صرف كوي پر وخت د خداې هغه څه چې مهمې پیښې و زموږ پر وخت د خدای؟

(د) دى. نمونڅ ده. د خدای خبرې خداي خبرې ستاسو په اړه اندېښنې او ستونزو سره دي. (ج) څخه چې تاسو ته سول او. (ج) څخه د خپل ته اړتيا لري. تهلېل وېئ چې څومره مينه او هغه يي تاسو ته په څو چې تاسو ستاينه کوي. هغه د دا هغه څه دي چې نمونڅ ټول په اړه

مطالعه دهرې (ب) دي. په دې برسېره چې د تعليم دهرې په چرچ کې د یکشنبې په ښوونځي کې زده کړې او يا هم دهرې، تاسو ته اړتيا لري د لوستلو لپاره دهرې ځان دهرې کې د هر څه تاسو بايد په يوه بريالۍ ژوند عيسوي ژوند کوي. دا د لارښوونې لپاره د عقل پرېکړې ته، نو څنګه به ته د به، چې د وزير، د نورو او څومره ته روحاً دي. د دهرې د خدای ته د امريکا د متحده ايالتونو د ويي. د ده دهرې اصلا د ښو لاسي د خپل ژوند پر مخ بيايو ته په يوه لاره ده، چې هغه ته راضي راضي او موږ ته.

4. د اړيکو، چې له خلکو سره مرسته وکړي چې تاسو روحاً دي.

په 1 نېټه 15:33 او د امريکا د متحده ايالتونو، هغه وايي: ((نه درغل كېږو: (بد شرکت ښه لوښه." د دهرې د ګواښونو د نفوذ په اړه هغه وايي: ((بد) په خلک کولى شي د امريکا د متحده ايالتونو په دي. گذران و لاس بنديږئ، چې د هغو فعاليتونه به موږ ته له فاجرۍ ته د هغو کسانو ترغيب فعاليتونه تر سره کړي. د نوم د هغو خلکو په موږ به هغه وويل: ((د سوده ډول د امريکا د متحده ايالتونو په دي. چې له امله ډېر مهم ايسار ته په نورو خلکو د الله، چې مينه او ته ژمن دي.

هڅه وکړي، چې د خپل ملګري او يا دوه، ښايي د چرچ کې، چې له تاسو سره مرسته کولای شي چې د دم دلاسا او په 3 نيټه:13، 10:24). ستاسې دوستان غوښتنه وکړه چې د حساب ورکولو مسووليت په اړه د ايمن ستاسو د فعاليتونو، او له خپل خدای (ج) دی. که تاسو ته نه شي کولای. د هغوی لپاره هم دا په دې معنا نه لري چې تاسو ته ستاسو هر ملګري چې نه پوهېږم چې خپل د عيسي ناجي. د هغوى ته دوام ورکوي او ملګري سره مینه لري. له دې پرته ته ستاسو بدل شوی دی، چې ماته یسوع تاسو ته نه شي کولای او ژوند په همدې شيان تا (ج) څخه يي چې تاسو ته د ونډه ستاسې دوستان سره عيسي دي.

5. غپه كېږل.

يو زيات شمېر خلک د مانړي دي. کې د "غوټه" په اوبو دا مانا لري، چې غوټه. د كتابو د خپل نوي مشهور باور برالا په مسيح او ستا ژمنه کړې ده. د هغه و ډوبوي د عمل د په اوبو کې کيږي ستونزمنتوب څرګندونه کوي سره مسيح. د عمل د عکسونو د اوبو د حشر. د ميلاد غپه پېژندنه ده ته ځان د مړينې له عيسي،، تر څو خاورو ته وسپارل او د حشر روميانو په 6 نيټه:په 3 نېټه د په 4).

ټکی ږدي، چې څه نه دی. نه مينځي ستاسې ګناهونه كوري. دی، يو ګام د عبادت د جار د خلکو باور ستاسو په مسيح يوازې د نجات دي. مهم کار دى ځکه دا د يو ګام په ډاګه د عبادت اظهار په باور ميلاد او ستا ژمنې ته يي ورکړي. که تاسو غپه ته چمتو دي، چې تاسو سره له خبرو د بايد دي.

Englishته بلوچان کور پاڼه

زه باور لرم چې زما په عيسي.اوس څه دي؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries