settings icon
share icon
پوښتنه

چې عېسي؟

ځواب


په خلاف د پوښتنه: ((د خدای شته؟ ډېر لږ شمېر خلک پوښتنه کوي، چې آيا عېسي شوې و . دا ومنله چې په عمومي كله عيسي په رښتيا د سړي پر مځکه و لاروهې، چې په کلونو کې اسرائيل دي. د مخه تكرار د هغه مهال د موضوع د عيسى په پوره هويت سكالوه كيږي. هر استاد دى د مذهب، چې عيسي يو ستر پيغمبر (ص) او يا يو ښه ښوونکي او يا په مني. خو ستونځه دا ده چى د دهرې او بې اندازه له موږ سره كوله، چې ماته یسوع له يو ستر پيغمبر (ص) د يو ښه ښوونکي، او يا هم د خداي پرستي.

د س په خپل هغه اثر كي تشه عيسويت ليکی: "زه دلته د مخنيوي هڅه کوي، چې يو څوک له عقل پله په رښتيا سره هم له او ويل يي چى د کار په هکله وايي، چې خلک زياتره د هغه (عېسې: زه چمتو يم، چې په توګه مني عيسي اخلاقي ښوونکي، ستر خو زه نه مني چې د هغه ادعا کوي، چې د خدای." د يو شی نه وايي، موږ بايد. يو سړي، چې يوازې يو نارينه او وايي، د يو ډول شيان نه شي، چې ماته یسوع يو ستر اخلاقي ښوونکي. او هغه د يو ګرځم سره په يوې کچې د چا، چې وايي، هغه د يو هگئې او يا بل هغه به د ديو د دوزخ دي. تاسو بايد خپل. يا دا سړی، او دا ده چى د خداې زوې، او يا هم له دې پرته نور څه شی د سړي رغول او يا نوره هم پسې ناوړه کوي. پله پوري چې تاسو ته د تو كوم احمق، چې تاسو کولای شي چې په هغه او د هغه د وژلو په تور دېو، او يا د خپل له بام تاسو کولای شي او د پښو الله او هغه ته د خداې خو نه رسيدلو په اړه شخړه نوازش هر يو ستر کيږي د هغه د بشري ښوونکي. ترك نه دی، چې د

امريکا د متحده ايالتونو د اختيار دي. نه نېت و هغه تهد.)) له دې امله چې عيسي ادعا کوي چى وي؟ ، چې دهرې وايي، چې هغه د ده؟ لومړی، د په عيسي د خبرو په جان 10:30، هغه وايي: ((زه او د پلار دي په لومړۍ کتنې." دې ، نه بريښي چې د خدای (ج) دی. خو د يهودانو په د غبرګون د هغه بيانيه کې، هغه وويل: ((موږ نه سنگسار (د د ځواب ورکړ." د يهودانو، خو له امله، چې تاسو د کفر په تور د يوې، سړي، چې د "الله جان 10:33). و غوږيدلم عيسي د يهودانو په توګه د هغه اعلامیه کې ادعا کوي چې خدای (ج) دی. په ورستو شعرونه، عيسي هيڅکله هم د يهودانو او ويي ويل، هغه وايي: ((زه نه شي، چې د خدای." كله عيسي په رښتيا وايي، هغه د خدای له ډيورنډمخالفين، هغه وويل: "زه او د پلار دي" د جان 10:30). جان په 8 نيټه بله بيلګه ده:58: "زه رښتيا ووايم." عيسي ځواب کې (د مسلمانانو او زه (! " د يو ځل بيا په غبرګون کې له اصله يهود د ډبرو و كړلي کولو په يوې هڅې د ډبرو عيسي جان په 8 نيټه:59). عېسائه د د نومولو هويت د هغه وايي: ((زه د" د زوړ وصيتنامې لپاره د نوم د خدای په 3 نېټه د ترهې).:14 نو ولې د يهودانو يو ځل بيا غواړي، که هغه ماته یسوع ډبره نه هغه څه دي، چې هغوی ته د چا خبره؛ د ادعا کوي چې د خدای؟

سنټ جان په 1:په 1 نيټه وايي، هغه وايي: ((دا کلمه د خدای." جان په 1:14 وايي، هغه وايي: ((دا کلمه و غوښې." دا په څرګنده ددې مانا ورکوي، چې ماته یسوع د خدای په د غوښې دي. مريدي تامس ته عيسي، اعلان هغه وايي: ((زما خاوند او زما د خداي (20:28 جان). ماته یسوع نه سموي. هغه د اوستاڅي پاول خبريالان، چې زموږ د سر د خدای.هغه وويل: "او ناجي د عېسې) (2:13 ). اوستاڅي پتر وايي د هم د هغه وويل: "زموږ په خدای او ناجي عېسې" (2 د 1:په 1 نېټه). خداي د پلار د عيسى شاهدان دي د پوره هويت، خو په اړه يې د زوی وايي، هر، ستاسو مسنداحمد اوه خدايه، به د تل لپاره او، او رښتین ولۍ به د د ستا د پاچاهۍ." زاړه (د ميلاد وصيتنامي نبوتونو اعلان، هغه وويل: ((د حق جل جلاله څخه د امريکا د متحده ايالتونو د ماشوم د امريکا د متحده ايالتونو او د يو، او ور كيږي زوی د حکومت به د هغه په اوږو پروت دی. او هغه به نوماندي كېږو عجيبه مستشار، زور زور خدای عمري پلار، شهزاده د سولې د په 9 نيټه:6 ) .

له دې امله د س، د بحث ، عيسي يوازى يوه ښه ښوونکي نه ده. عېسائه پلازمنې او په څرګند ډول شي. که هغه نه الله، نو هغه درواغجن دى، او له دې امله نه يو ستر پيغمبر (ص) د ښه ښوونکي، او يا مني. هڅې کې د خبرو وخت ته د عيسى، ديني عالمانو د عصري هغه وويل: "د هغه وايي: "رښتينې دعوه تاريخي عيسي" و نه وايي، د هغه څه په دهرې خاصيتونه ته يي ورکړي. حجت، چې پر موږ ته د ويي په اړه څه عيسي و او که نه وايي؟ و، چې څنګه کولای شي د لوی عالم وايي: ((دوه زره کاله څخه ښه عيسي څه عيسي و او که څه نه وايي، چې له هغو څخه له سره، د خدمت او د خپل ځان د جان عيسي 14:26)؟

د څه له پاره په رښتيا د هويت په عيسي ډېر مهم دي؟ ولې دا خبره نه وي او که څنګه؟ د خدای عيسې تر ټولو مهم لامل شي، چې ماته یسوع الله، چې که خداى هغه نه شي، چې د هغه په مړينې نه وای خپل د مرګ د سزا د جرمونو د د ټولې نړۍ جان (1). 2 بجو په 2 نېټه يوازې دا د خدای ته ور په داسې يو بې كچه د سزا د اورولو د روميانو په 5:په 8 نيټه ، په 2 نېټه په 5:21). عېسائې شي، چې د خدای له دې امله هغه ته. عېسائو شي سړي، له دې امله هغه مړه شي. ڎغورنده کې باور له لارې يوازې په يسوع مسيح. دغه سبب دي د حق جل جلاله عيسي هغه د نجات د دي. عېسائو د حق جل جلاله ده چې ولې د هغه مشهور، هغه وايي: ((زه د لاره او د حقيقت او د ژوند کوي. نه ته ځي او راځي يو د پلار مې له لارې پرته له) (جان په 14 نيټه:6 ) .

Englishته بلوچان کور پاڼه

چې عېسي؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries