అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలుఅతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు

దేవుడు ఉన్నాడా ? ఉన్నాడు అనటానికి సాక్ష్యం ఉందా?

యేసుక్రీస్తు ఎవరు?

యేసు దేవుడా? యేసు ఎప్పుడైనా దేవుడని అన్నారా?

దేవుడు సత్యమైనవాడా? దేవుడు సత్యమైనవాడని నేను నిశ్చయంగా ఎలా తెలుసుకోగలను?

దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?

జీవితానికి అర్థం ఏమిటి?

క్రైస్తవత్వం అంటే ఏమిటి మరియు క్రైస్తవులు వేటిని నమ్ముతారు?

రక్షణ విశ్వాసము వలనే కలుగుతుందా? లేక క్రియలుకూడా అవసరమా?

పాతనిబంధనలోని ధర్మశాస్త్రమునకు క్రైస్తవులు విధేయత చూపించాలా?

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?

పరిశుధ్దాత్ముడు ఎవరు?

నా జీవితంపట్ల దేవుని చిత్తాన్ని ఏవిధంగా తెల్సుకోవాలి? దేవుని చిత్తం తెల్సుకోవటం విషయంలో బైబిలు ఏమిచెప్తుంది?

క్రైస్తవ జీవితంలో పాపంపై విజయం అధిగమించటం ఎలా?

నేనేందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు?
అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు