Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?




Otázka: Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Odpoveď:
Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom? Hlavná pasáž Biblie, ktorá odpovedá na túto otázku je Ján 3:1-21. Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Nikodémom, prominentným Farizeom a členom Synedria (riadiaceho orgánu Židov). Nikodém musel prísť za Ježišom v noci. Nikodém chcel Ježišovi položiť otázku.

V rozhovore s Nikodémom Ježiš vysvetľuje "...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie." Nikodém mu povedal: "Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa?" Odpovedal Ježiš: "Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo s narodilo z tela, je telo a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť...." (Ján 3:3-7).

Zvrat "znovuzrodený" doslova znamená "zrodený zhora." Nikodém mal skutočnú potrebu. Potreboval zmenu srdca—duchovnú premenu. Nový zrod, znovuzrodenie, je Božím dielom, a teda večný život je darovaný človeku, ktorý uveril (2 Korintským 5:17; Títovi 3:5; 1 Petra 1:3; 1 Jána 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Ján 1:12,13 naznačuje, že "znovuzrodenie” tiež obsahuje myšlienku "stať sa Božím dieťaťom" skrze vieru v meno Ježiša Krista.

Vyvstáva logická otázka: "Prečo sa človek musí znovuzrodiť?" Apoštol Pavol v Efezským 2:1 hovorí: "Tak aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy..." Rímskym apoštol píše v liste Rímskym 3:23: "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej." Takže človek sa musí znovuzrodiť, aby boli jeho hriechy odpustené a mohol mať vzťah s Bohom.

Ako sa to stane? Efezským 2:8,9 hovorí: "Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba; je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." Keď je človek "spasený," bol znovuzrodený, duchovne premenený a teraz už je Božím dieťaťom podľa nového narodenia. Viera v Ježiša Krista, Toho, ktorý zaplatil dlh za hriech, keď zomrel na kríži, je to, čo myslíme pod slovom "znovuzrodený" duchovne. "Každý, teda, kto je v Kristovi, je novým stvorením..." (2 Korintským 5:17a).

Ak ty si nikdy neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, môžeš zvážiť naliehanie Svätého Ducha, keď hovorí k tvojmu srdcu? Musíš sa znovuzrodiť. Pomodlíš sa modlitbu pokánia a staneš sa novým stvorením v Kristovi dnes? "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha" (Ján 1:12-13).

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a byť znovuzrodený, môžeš sa pomodliť túto modlitbu. Pamätaj, že len odriekaním tejto ani inej modlitby nemôžeš byť spasený. Spasenie z hriechu možno dosiahnuť jedine skrze vieru v Krista. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť Bohu svoju vieru v Neho a vďačnosť za spasenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.



Návrat na slovenskú domovskú stránku



Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?