Ako získam odpustenie od Pána Boha?
Otázka: Ako získam odpustenie od Pána Boha?

Odpoveď:
Skutky 13:38 hovoria, “A tak teda, bratia moji, chcem, aby ste vedeli, že sa vám zvestuje odpustenie hriechov skrze Ježiša Krista.”

Čo je odpustenie a prečo ho potrebujem?

Slovo “odpustiť” znamená zmazať dlh, prepáčiť, ospravedlniť priestupok. Keď sa proti niekomu previníme, prosíme o odpustenie, aby bol náš vzťah znovu obnovený. Odpustenie nie je udelené, lebo by si ho človek zaslúžil. Nikto si odpustenie nezaslúži. Odpustenie je aktom lásky, zľutovania a milosti. Odpustenie je rozhodnutie neprechovávať hnev voči inej osobe napriek tomu, že sa proti vám previnila.

Biblia nám hovorí, že všetci potrebujeme odpustenie od Boha. Všetci sme sa dopustili hriechu. Kniha Kazateľ 7:20 hovorí, “Na zemi niet ani jedného spravodlivého človeka, ktorý by činil to, čo je správne a nikdy by nehrešil.” 1 Jána 1:8 hovorí: “Ak tvrdíme, že sme bez hriechu, klameme samých seba a niet v nás pravdy.” Každý hriech je aktom vzbury proti Bohu (Žalm 51:4). Dôsledkom toho je, že akútne potrebujeme Božie odpustenie. Ak naše hriechy nebudú odpustené, večnosť strávime tým, že budeme trpieť za svoje hriechy (Matúš 25:46; Ján 3:36).

Odpustenie – Ako ho získam?

Našťastie Boh je milujúci a milostivý – pripravený odpustiť nám naše hriechy! 2 Petra 3:9 hovorí, “…On je zhovievavý a chce, aby nikto nezahynul, ale každý prišiel k pokániu.” Boh si želá odpustiť nám, a tak sa postaral o naše odpustenie.

Jediný spravodlivý trest za naše hriechy je smrť. Prvá polovica Rímskym 6:23 hovorí, “Lebo odplatou za hriech je smrť…” Večnú smrť sme si zaslúžili za naše hriechy. Boh, vo svojom dokonalom pláne, sa stal ľudskou bytosťou – Ježišom Kristom (Ján 1:1,14). Ježiš zomrel na kríži vezmúc tak na seba odplatu, ktorú sme si zaslúžili my – smrť. 2 Korintským 5:21 nás učí, “Boh učinil toho, ktorý nemal hriechu, hriešnym pre nás, aby sme sa v Ňom stali spravodlivými pred Bohom.” Ježiš zomrel na kríži, odpykal sit rest, ktorý sme si zaslúžili my! Ježišova smrť, ako smrť Božieho Syna, získala odpustenie za hriechy celého sveta. 1 Jána 2:2 hovorí, “On je tou zachraňujúcou obeťou za naše hriechy a nie len za naše hreichy, ale za hriechy celého sveta.” Ježiš vstal zmŕtvych, čím vybojoval víťazstvo nad hriechom a nad smrťou (1 Korintským 15:1-28). Chvála Bohu, skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista druhá polovica Rímskym 6:23 môže byť pravdivá, “…ale Božím darom je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.”

Chceš, aby ti boli odpustené tvoje hriechy? Máš neodbytný pocit viny, ktorého sa nedokážeš zbaviť? Odpustenie tvojich hriechov je nadosah ak vložíš svoju vieru v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Efezským 1:7 hovorí, “Skrze Neho máme vykúpenie v Jeho krvi, odpustenie našich hriechov podľa bohatstva Božej milosti.” Ježiš splatil náš dlh za nás, aby sme dostali odpustenie. Stačí, ak poprosíš Boha, aby ti odpustil skrze Ježiša veriac, že Ježiš zomrel, aby zaplatil za tvoje odpustenie – a On ti odpustí! Ján 3:16-17 je úžasným posolstvom, “Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto uverí v Neho nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet zatratil, ale aby svet bol spasený skrze Neho.”

Odpustenie – je to skutočne take jednoduché?

Áno, je to take jednoduché! Božie odpustenie si nemôžeš zaslúžiť. Za Božie odpustenie nemôžeš zaplatiť. Môže ho len prijať vierou skrze milosť a zľutovanie Božie. Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a odpustenie od Boha, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko získam odpustenie od Pána Boha?