Je nejaký život po smrti?Otázka: Je nejaký život po smrti?

Odpoveď:
Je po smrti ešte nejaký život? Biblia hovorí: “Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Vypučí ako kvet a zvädne; mizne ako tieň a nemá stálosti....Keď človek umrie, či môže ožiť?” (Jób 14:1-2, 14)?

Ako Jób tak si snáď každý z nás už položil túto otázku. Čo presne sa s nami stane po smrti? Prestaneme jednoducho existovať? Je život otáčajúcimi sa dverami odchodov a príchodov na svet, aby sme dosiahli osobnú dokonalosť? Idú všetci na to isté miesto alebo ideme každý inde? Je skutočne nebo a peklo, alebo je to len rozpoloženie mysle?

Biblia nám hovorí, že nielenže existuje život po smrti, ale že večný život je tak slávny, že “čo oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na ľudskú myseľ nikdy nevstúpilo,, to Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú (1 Korintským 2:9). Ježiš Kristus, stelesnený Boh, prišiel na zem, aby nám daroval večný život. “Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti; On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia” (Izaiáš 53:5).

Ježiš vzal na seba trest, ktorý si každý z nás zaslúžil a obetoval svoj vlastný život. O tri dni zvíťazil nad smrťou tým, že vstal z hrobu, v Duchu a v tele. Zostal na zemi ešte štyridsať dní a tisíce ľudí Ho videlo predtým, ako odišiel do svojho večného domova v nebesiach. Rímskym 4:25 hovorí: “On bol vydaný na srmť pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie.”

Kristovo vzkriesenie je dobre doložená udalosť. Apoštol Pavol vyzval ľudí, aby skúmali očitých svedkov ohľadom pravdivosti tejto udalosti, a nikto nebol schopný vyvrátiť túto skutočnosť. Vzkriesenie je základným kameňom kresťanskej viery, lebo Kristus bol vzkriesený zmŕtvych, teda aj my môžeme mať vieru, že tiež budeme vzkriesení.

Pavol napomínal niektorých raných kresťanov, ktorí tomu neverili: “Keď teda kážeme o Kristu, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Niet zmŕtvychvstania? Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený” (1 Korintským 15:12-13).

Kristus bol prvým z obrovského množstva tých, ktorí budú znovu vzkriesení. Fyzická smrť prišla skrze jedného človeka, Adama, ktorého potomkami sme aj my. Ale všetci, ktorí boli adoptovaní do Božej rodiny skrze vieru v Ježiša Krista, obdržia nový život (1 Korintským 15:20-22). Tak ako Boh vzkriesil Ježišovo telo, aj naše telá budú vzkriesené pri Ježišovom príchode (1 Korintským 6:14).

Aj keď nakoniec budeme všetci vzkriesení, nie všetci pôjdu do neba. Každý človek musí urobiť rozhodnutie v tomto živote, kde chce tráviť večnosť. Biblia hovorí, že je nám dané zomrieť len raz a potom príde súd (Židom 9:27). Tí, ktorí boli ospravedlnení, budú večne žiť v nebi, ale neveriaci budú potrestaní večným trestom v pekle (Matúš 25:46).

Peklo, tak ako nebo, nie je len forma existencie, ale doslova skutočné miesto. Je to miesto, kde bezbožníci budú zakúšať nekonečný večný Boží hnev. Budú prežívať emocionálne, mentálne a fyzické muky, vedome budú trpieť hanbou, ľútosťou a nenávisťou.

Peklo je popísané ako bezodná priepasť (Lukáš 8:31, Zjavenie 9:1), ohnivé jazero horiace sírou, kde vo dne v noci budú ľudia trpieť na večné veky (Zjavenie 20:10). V pekle bude plač a škrípanie zubov v hlbokom nešťastí a hneve (Matúš 13:42). Je to miesto, “kde červ neumiera a oheň nevyhasína” (Marek 9:48). Boh nemá záľubu v smrti bezbožných, ale želá si, aby sa odvrátili od svojich bezbožných ciest, aby mohli žiť (Ezechiel 33:11). Ale On si nebude vynucovať naše podriadenie sa; ak sa rozhodneme, že Ho zavrhneme, nemá inú možnosť, len dopriať nám to, čo chceme – život v odlúčení od Neho.

Život na zemi je skúškou – prípravou na to, čo má prísť. Pre veriacich to má byť večný život v bezprostrednej blízkosti Boha. Takže ako sme ospravedlnení a uschopnení k tomu, aby sme prijali večný život? Je len jediná cesta – skrze vieru a dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista. Ježiš povedal: “Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nik nezomrie naveky, kto verí vo mňa...” (Ján 11:25-26).

Dar večného života sa zdarma ponúka všetkým, ale musíme sa zriecť svetských pôžitkov a obetovať sa pre Boha. “Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí večný život, ale hnev Boží zostáva na ňom” (Ján 3:36). Po smrti už nebudeme mať príležitosť kajať sa z našich hriechov, pretože keď uvidíme Boha tvárou v tvár, nebudeme mať inú možnosť, len v Neho uveriť. On chce, aby sme k Nemu prišli vo viere a v láske teraz. Ak prijmeme smrť Ježiša Krista ako obeť za náš hriech, ktorým je vzbura proti Bohu, máme zaručený nielen zmysluplný život tu na zemi, ale aj večný život v prítomnosti Krista.

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý som si zaslúžil ja, aby skrze vieru ja som mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe nejaký život po smrti?