Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?
Otázka: Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?

Odpoveď:
Cesta k spaseniu podľa listu Rímskym je spôsob ako zvestovať evanjelium o spáse pomocou veršov z listu Rímskym v Biblii. Je to jednoduchá, zato však mocná metóda ako vysvetliť prečo potrebujeme spasenie, ako nám Boh dáva spasenie, ako ho môžeme prijať, a aké sú dôsledky spasenia.

Prvým veršom na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym je R 3:23, "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu." My všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili skutkov, ktoré zarmucujú Boha. Nik nie je bez viny. Rímskym 3:10-18 dopodrobna popisuje ako sa hriech prejavuje v našich životoch. Druhý verš cesty k spaseniu z listu Rímskym 6:23, nás učí o následkoch hriechu - "Lebo odplata za hriech je smrť; ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána." Trest, ktorý sme si zaslúžili za naše hriechy je smrť. Nielen fyzická smrť, ale večná smrť!

Tretí verš na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym nadväzuje na 6:23, "ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána." Rímskym 5:8 hovorí: "Ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás." Ježiš Kristus zomrel za nás! Ježišova smrť bola platbou za naše hriechy. Ježišovo vzkriesenie dokazuje, že Boh prijal Ježišovu smrť ako platbu za naše hriechy.

Štvrtá zastávka na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym je 10:9, "Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený." Vďaka Ježišovej smrti namiesto nás stačí, ak budeme veriť v Neho a uveríme, že Jeho smrť bola platbou za naše hriechy – a budeme spasení! Rímskym 10:13 to znovu opakuje, "Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený." Ježiš zomrel, aby splatil dlh za náš hriech a zachránil nás od večnej smrti. Spasenie, odpustenie hriechov sa ponúka každému, kto uverí v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.

Posledným aspektom cesty k spaseniu podľa listu Rímskym je dôsledok spasenia. Rímskym 5:1 má toto úžasné posolstvo: "Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista." Skrze Ježiša Krista môžeme mať vzťah pokoja s Bohom. Rímskym 8:1 nás učí: "Nieto teda už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi." Vďaka Ježišovej smrti v náš prospech už nikdy nebudeme odsúdení za naše hriechy. Nakoniec, máme tento predchádzajúci prísľub od Boha v liste Rímskym 8:38-39, "Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi."

Chceš sa vydať po ceste k spaseniu podľa listu Rímskym? Ak áno, tu je jednoduchá modlitba, ktorú môžeš Bohu povedať. V tejto modlitbe môžeš Bohu povedať, že sa spoliehaš na Ježiša Krista, že v ňom máte spasenie. Slová samotné ťa nespasia. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť spasenie! "Bože, viem, že som zhrešil proti tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patrí mne, aby skrze vieru v Neho som mohol získať odpustenie. S Tvojou pomocou, odvraciam sa od hriechu a dôverujem Ti, že mi daruješ spasenie. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – dar večného života! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?