settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao có thể nói Chúa Giê-xu là duy nhất?

Trả lời


1. Ngài là duy nhất, con một của Chúa Trời (Thi Thiên 2:7, 11-12; Giăng 1:14; Luca 1:35).

2. Ngài là vĩnh hằng. Ngài tồn tại từ buổi ban đầu, hiện tại và Ngài sẽ tồn tại mãi mãi trong tương lai (Giăng 1:1-3, 14, 8:58).

3. Chỉ có Chúa Giê-xu là Người mang tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được tha thứ và được cứu khỏi tội lỗi (I-sai-a 53; Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 2:24; 1 Cô-rinh-tô 15:1-3).

4. Chúa Giê-xu là Đường đi duy nhất để tới với Cha Thiên Thượng (Giăng 14:6; Công vụ 4:12; 1 Ti-mô-thê 2:5); không có con đường khác cho sự cứu chuộc. Ngài là Đấng công chính duy nhất đã đổi sự công chính toàn vẹn cho tội lỗi chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21).

5. Chỉ có Chúa Giê-xu có năng quyền trên sự chết của chính Ngài và có khả năng lấy lại sự sống của Ngài (Giăng 2:19, 10:17-18). Sự sống lại của Ngài không chỉ là một sự sống lại “thuộc linh” nhưng là sống lại “thuộc thể” (Lu-ca 24:39). Sự sống lại của Ngài từ cõi chết, và không chết lần nào nữa, đã thể hiện lên Ngài như Con độc nhất của Chúa Trời (Rô-ma 1:4).

6. Chỉ có Chúa Giê-xu nhận sự thờ phượng ngang như với Cha Thiên Thượng (Giăng 20:28-29; Phi-líp 2:6), và quả thật Chúa Cha đã phán rằng Con Ngài được vinh hiển như Chúa được vinh hiển (Giăng 5:23). Những người khác, dù là môn đồ của Chúa Giê-xu hay các thiên thần, đều không có quyền nhận sự thờ phượng đó (Công vụ 10:25-26; Công vụ 14:14-15; Ma-thi-ơ 4:10; Khải huyền 19:10, 22:9).

7. Chúa Giê-xu có năng lực ban sự sống cho ai Ngài muốn (Giăng 5:21).

8. Cha Thiên Thượng đổ tất cả sự phán xét xuống cho Chúa Giê-xu (Giăng 5:22).

9. Chúa Giê-xu ở cùng với Cha Thiên thượng và trực tiếp góp phần vào sự sáng tạo, và bởi tay Ngài mà tất cả mọi vật được dựng nên cùng nhau (Giăng 1:1-3; Ê-phê-sô 3:9; Hê-bơ-rơ 1:8-10; Cô-lô-sê 1:17).

10. Chúa Giê-xu chính là người sẽ cai trị thế gian vào thời kỳ cuối (Hê-bơ-rơ 1:8; I-sai-a 9:6-7; Đa-ni-ơ 2:35, 4; Khải huyền 19:11-16).

11. Chỉ có Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh, chịu thai bởi Đức Thánh Linh (I-sai-a 7:14; Ma-thi-ơ 1:20-23; Lu-ca 1:30-35).

12. Chúa Giê-xu là người thể hiện ra rằng Ngài có các đặc tính của Chúa Trời [ví dụ, năng lực tha tội và chữa lành bệnh (Ma-thi-ơ 9-1-7)]; làm lặng sóng và gió (Mác 4:37-41; Thi Thiên 89:8-9); nhận biết chúng ta và hoàn toàn thân thuộc với chúng ta (Thi Thiên 139; Giăng 1:46-50; 2:23-25), và khiến cho những người chết sống lại (Giăng 11; Lu-ca 7:12-15; 8:41-55).

13. Có rất nhiều lời tiên tri về sự sinh, sự chết, sự sống lại, con người và mục đích của Đấng Mê-sai. Tất cả đều được ứng nghiệm trọn vẹn trong Ngài mà không ai khác có (I-sai-a 7:14; Mi-ca 5:2; Thi Thiên 22; Xê-cha-ri 11:12-13, 13:7; I-sai-a 9:6-7; I-sai-a 53; Thi Thiên 16:10).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao có thể nói Chúa Giê-xu là duy nhất?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries