settings icon
share icon

การสำรวจพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ประกอบด้วยพันธสัญญา 2 ฉบับ พระธรรมที่แตกต่างกัน 66 เล่ม มี 1,189 บทข้อพระคัมภีร์ 31,173 ข้อ และคำ 773,692 คำ พระธรรมต่างๆ แต่ละเล่มในพระคัมภีร์ครอบคลุมหัวเรื่องต่างๆ กันและได้เขียนถึงผู้อ่านแตกต่างกัน พระธรรมในพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นโดยคนแตกต่างกันประมาณ 40 คน ในช่วงประมาณ 1,500 ปีที่ผ่านมา บทสรุป / การสำรวจพระคัมภีร์ทั้งหมดจึงเป็นการดำเนินงานใหญ่

ในเวลาเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลัง "ดลบันดาลใจ" ผู้เขียนพระคัมภีร์ พระเจ้าทรง "ระบายลมปราณออก" เป็นพระวจนะของพระองค์ และทรงใช้พวกศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเขียนบันทึกพระวจนะของพระองค์

2ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

2 เปโตร 1:21 “เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา” นอกจากนี้ ทุกคนที่ได้วางใจเชื่อในพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในพวกเขา

โรม 8:9 “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” 1โครินธ์ 12:13 “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรารถนาที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์

1โครินธ์ 2:10-16 “พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า อันความคิดของมนุษย์นั้น ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอน คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณ ให้คนที่มีพระวิญญาณฟัง แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้ เพราะว่า ใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์”

จุดประสงค์ของบทสรุปพระคัมภีร์ของเรา / ภาคการสำรวจ คือการให้ภูมิหลังพื้นฐานของพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ สำหรับพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ได้แสดง ผู้ประพันธ์ วันที่เขียน จุดประสงค์ของการเขียน ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ และบทสรุปสั้น ๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสรุปพระคัมภีร์ของเรา / ภาคการสำรวจจะช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้คุณศึกษาพระคัมภีร์ในลักษณะเชิ

English

การสำรวจพันธสัญญาเดิม

การสำรวจพันธสัญญาใหม่กลับสู่หน้าภาษาไทย

การสำรวจพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries