settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik in mijn Christelijke leven zonde overwinnen?

Antwoord


De Bijbel bespreekt de volgende hulpmiddelen die wij ter beschikking hebben om onze zondige natuur te overwinnen:

(1) De Heilige Geest – Hij is een geschenk dat God ons (Zijn kerk) heeft gegeven om in ons Christelijke leven te kunnen zegevieren. In Galaten 5:16-25 toont God ons het contrast tussen de daden van het lichaam en de vruchten van de Geest. In deze passage worden wij opgeroepen om ons door de Geest te laten leiden. Alle gelovigen hebben de Heilige Geest al in hun bezit, maar deze passage vertelt ons dat we door de Geest geleid moeten worden en ons aan Zijn controle moeten overgeven. Dit betekent dat we de aanwijzingen van de Heilige Geest in ons leven moeten opvolgen in plaats van onze lichamelijke verlangens te volgen.

Het verschil dat de Heilige Geest in het leven van een gelovige kan uitmaken wordt aangetoond door het leven van Petrus. Voordat hij van de Heilige Geest werd vervuld, ontkende hij Jezus drie keer, zelfs nadat hij had gezegd dat hij Jezus tot in de dood zou volgen. Nadat hij de Geest had ontvangen, sprak hij op de Pinksterdag openlijk en krachtig tot de Joden over de Redder.

Een mens wordt door de Geest geleid wanneer hij niet probeert om de aanwijzingen van de Geest te onderdrukken (“de geest uitdoven”, zoals dit in 1 Tessalonicenzen 5:19 wordt genoemd), maar ernaar streeft om van de Geest vervuld te worden (Efeziërs 5:18-21). Hoe wordt een mens van de Heilige Geest vervuld? Ten eerste is dit een keuze van God, net zoals dat in het Oude Testament al het geval was. In het Oude Testament koos God voor individuele mensen die in specifieke gebeurtenissen bepaalde taken naar Zijn wil zouden volbrengen; deze individuen werden daartoe vervuld van de Heilige Geest (Genesis 41:38; Exodus 31:3; Numeri 24:2; 1 Samuël 10:10; enzovoorts). Ik geloof dat Efeziërs 5:18-21 en Kolossenzen 3:16 laten zien dat God die mensen met de Geest vult die zichzelf met het Woord van God vullen, zoals aangetoond wordt door het gelijksoortige resultaat van de vervullingen in deze verzen. Dat brengt ons naar het volgende hulpmiddel:

(2) Het Woord van God, de Bijbel – 2 Timoteüs 3:16-17 zegt dat God ons Zijn Woord heeft gegeven zodat we voor elke goede taak uitgerust zijn. De Bijbel leert ons hoe te leven en wat te geloven. De Bijbel laat ons zien wanneer we het verkeerde pad zijn ingeslagen, helpt ons om het juiste pad weer terug te vinden en op dat juiste pad te blijven. Zoals Hebreeën 4:12 ons vertelt, is het Woord levend en krachtig en in staat om diep tot in onze harten door te dringen om de diepste problemen uit te roeien die in menselijke termen niet overwonnen kunnen worden. De psalmist praat over de levensveranderende kracht van Gods Woord in Psalm 119:9,11,105 en andere verzen. Jozua werd verteld dat hij de overwinning over zijn vijanden (een analogie aan onze geestelijke strijd) kon behalen, als hij dit hulpmiddel niet zou vergeten, maar het dag en nacht zou overpeinzen, zodat hij het kon toepassen. Hij deed dit, zelfs toen Gods gebod in militair opzicht niet logisch leek, en dit bleek de sleutel te zijn tot de overwinning in Zijn strijd om het Beloofde Land.

Wij behandelen dit hulpmiddel vaak op een heel triviale manier. We zeulen onze Bijbels naar de kerk, lezen er dagelijks een hoofdstuk uit (of we lezen er iets over), maar we slagen er niet in om Gods woorden te onthouden, erover te mediteren, op zoek te gaan naar de toepassing ervan in onze levens, de zonden te belijden die erdoor geopenbaard worden of God te prijzen voor Zijn vele geschenken die erin beschreven worden. We zijn vaak anorectisch of boulimisch wat betreft de Bijbel. We nemen net genoeg in ons op om geestelijk in leven te blijven: we nemen het Woord alleen tot ons wanneer we naar de kerk gaan (maar nooit genoeg verteren om gezonde, bloeiende Christenen te zijn). Of we voeden ons vaak met het Woord, maar mediteren er nooit lang genoeg over om er echte geestelijke voeding uit te halen.

Als je er nog geen gewoonte van hebt gemaakt om Gods woord dagelijks op een zinvolle manier te bestuderen en om passages uit het hoofd te leren die de Heilige Geest op je hart drukt, dan is het belangrijk dat je er een gewoonte van gaat maken. Ik stel ook voor dat je een dagboek begint in een notitieboek of iets dergelijks (dat kan ook op je computer als je sneller tikt dan schrijft). Maak er een gewoonte van om het Woord niet weg te leggen voordat je iets hebt opgeschreven wat je ervan geleerd hebt. Ik schrijf zelf vaak gebeden aan God waarin ik Hem vraag om mij te helpen op gebieden waarover Hij eerst tot mij heeft gesproken. De Bijbel is het hulpmiddel dat de Geest in onze levens en in de levens van anderen gebruikt (Efeziërs 6:17), een essentieel en zeer belangrijk onderdeel van de wapenrusting die God ons heeft gegeven voor onze geestelijke strijd (Efeziërs 6:12-18)!

(3) Gebed – Dit is een ander essentieel hulpmiddel dat God ons heeft gegeven. Dit is ook weer een hulpmiddel waar Christenen vaak lipdienst aan geven, maar slechts op een zwakke manier gebruik van maken. We hebben vaak gebedsbijeenkomsten, vastgestelde tijden voor gebeden, enzovoorts, maar we gebruiken gebeden vaak niet zoals de vroege kerk ons heeft laten zien (Handelingen 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, enzovoorts). Paulus vermeldt herhaaldelijk hoe hij bidt voor de mensen die hij dient. Als we alleen zijn, dan gebruiken we dit geweldige hulpmiddel vaak ook niet. Maar God heeft ons prachtige beloften gegeven die met gebed te maken hebben (Matteüs 7:7-11; Lucas 18:1-8; Johannes 6:23-27; 1 Johannes 5:14-15, enzovoorts). En ook gebeden worden door Paulus genoemd in zijn passage over de voorbereiding op de geestelijke strijd (Efeziërs 6:18)!

Hoe belangrijk is dit? Laten we nog eens naar Petrus kijken, en wel naar de woorden van Christus die in de hof van Getsemane aan Petrus gericht zijn, voordat hij Christus ontkent. Terwijl Jezus bidt, is Petrus daar in slaap gevallen. Jezus maakt hem wakker en zegt: “Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak" (Matteüs 26:41). Jullie willen net als Petrus doen wat juist is, maar kunnen er de kracht niet voor vinden. We moeten Gods aansporing volgen om te blijven zoeken, te blijven aankloppen, te blijven vragen… en dan zal Hij ons dan de kracht geven die we nodig hebben (Matteüs 7:7 en verder). Maar we moeten dit hulpmiddel meer geven dan slechts een lipdienst.

Ik beweer niet dat gebeden magisch zijn. Dat zijn ze niet. God is wonderbaarlijk. Gebed is slechts een erkenning van onze beperkingen, van Gods onuitputtelijke kracht en van onze bereidheid om Hem te vragen om de kracht die we nodig hebben om te doen wat HIJ wil (niet wat WIJ willen), zie 1 Johannes 5:14-15).

(4) De Kerk – Het laatste hulpmiddel is er ook weer een dat wij vaak negeren. Toen Jezus Zijn discipelen uitzond, zond Hij hen uit in paren (Matteüs 10:1). Wanneer we over de zendingsreizen in Handelingen lezen, dan zien we dat deze zendelingen ook niet één voor één op pad gingen, maar in groepjes van twee of meer. Jezus zei dat waar twee of meer mensen in Zijn naam bijeenkomen, Hij in hun midden is (Matteüs 18:20). Hij gebiedt ons om niet weg te blijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen doen, maar om die tijd samen te gebruiken om elkaar in liefde en met goede daden te bemoedigen (Hebreeën 10:24-25). Hij vertelt ons dat we onze tekortkomingen aan elkaar moeten belijden (Jakobus 5:16). In de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament wordt ons verteld dat een mens zijn medemens moet scherpen, zoals men ijzer scherpt met ijzer (Spreuken 27:17) "Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." Er kan kracht gevonden worden in grotere aantallen (Spreuken 4:11-12).

Ik ken mensen die met andere broeders (of zusters) in Christus bespreken (eventueel via de telefoon) hoe het met hun Christelijke levenswandel gaat, hoe zij met bepaalde zonden worstelen, enzovoorts. Zij bidden voor elkaar en houden elkaar verantwoordelijk wat betreft de toepassing van Gods Woord in hun relaties, enzovoorts.

Soms kunnen veranderingen snel plaatsvinden. En soms gebeurt dit langzamer, op andere gebieden. Maar God heeft ons beloofd dat HIJ een verandering in onze levens zal teweegbrengen, als we van Zijn hulpmiddelen gebruik maken. Houdt vol en weet dat Hij trouw is aan Zijn beloften!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik in mijn Christelijke leven zonde overwinnen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries