settings icon
share icon
Vraag

Een Islamitische antichrist? Zal de antichrist een Moslim zijn?

Antwoord


Vanwege de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten in de afgelopen jaren, en vooral de uitspraken van Sjiitische Moslimextremisten over de “twaalfde imam”, vragen veel mensen zich af hoe dit alles samenhangt met Bijbelse profetieën. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst onderzoeken wie de twaalfde imam is en wat men denkt dat hij voor de Islam zal doen. Op de tweede plaats moeten we de uitspraken van Sjiitische Moslims bekijken in relatie tot die verwachting. En op de derde plaats moeten we de Bijbel raadplegen om licht op dit hele onderwerp te kunnen werpen.

Binnen de Sjiitische tak van de Islam zijn er twaalf imams geweest, ofwel geestelijk leiders die door Allah waren aangewezen. De eerste was Imam Ali, een neef van Mohammed, die na Mohammeds dood de profetische opvolging opeiste. Rond 868 na Christus werd de twaalfde imam, Abu al-Qasim Mohammad (ook wel Mohammed al-Mahdi genoemd), geboren als zoon van de elfde imam. Omdat zijn vader hevig vervolgd werd, werd de Mahdi voor zijn eigen veiligheid verborgen. Toen hij ongeveer zes jaar oud was, verscheen hij even in het openbaar toen zijn vader werd gedood, maar dook daarna weer onder. Men zegt dat hij zich sindsdien in grotten verborgen heeft gehouden en vlak vóór het laatste oordeel op bovennatuurlijke wijze zal terugkeren om elke vorm van tirannie en onderdrukking uit te roeien. Zo zal hij harmonie en vrede op aarde brengen. In de Sjiitische theologie is hij dus de redder van de wereld. Volgens één bepaalde schrijver zal de Mahdi de waardigheid van Mozes, de genade van Jezus en het geduld van Job in één enkele perfecte persoon samenbrengen.

De voorspellingen over de twaalfde imam lijken sterk op de Bijbelse profetieën over de eindtijd. Volgens de Islamitische profetie zal de terugkeer van de Mahdi voorafgegaan worden door een aantal gebeurtenissen in een periode van drie jaar, waarin de wereld zich in een vreselijke chaos zal bevinden. Hij zal dan zeven jaar lang over de Arabieren en over de wereld heersen. Zijn verschijning zal vergezeld gaan van twee opstandingen, een van de boosaardige mensen en een van de rechtschapen mensen. Volgens de Sjiitische leer zal het leiderschap van de Mahdi door Jezus aanvaard worden, en zullen de twee grote groepen nakomelingen van Abrahams familie dan voor altijd verenigd zijn.

Wat hebben de uitspraken van Sjiitische Moslims zoals de voormalige president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, hiermee te maken? Ahmadinejad is een zwaar-gelovige Sjiiet die beweerde dat hij de wereld persoonlijk zou voorbereiden op de komende Mahdi. Om gered te kunnen worden, moest de wereld zich eerst in een chaotische en onderworpen toestand bevinden. Ahmadinejad geloofde dat hij door Allah geroepen was om de weg te plaveien en sprak herhaaldelijk over de vernietiging van de vijanden van de Islam. Hij en zijn kabinet hadden zogenaamd een contract getekend met al-Mahdi waarin zij trouw beloofden aan zijn werk. Toen een verslaggeefster in 2009 rechtstreeks naar zijn apocalyptische uitspraken vroeg, zei Ahmadinejad: “De imam… zal komen met logica, met cultuur, met wetenschap. Hij zal komen zodat er geen oorlog meer zal zijn. Geen vijandschap meer, geen haat. Geen conflicten meer. Hij zal allen oproepen om een broederliefde binnen te treden. Natuurlijk zal hij samen met Jezus Christus terugkeren. De twee zullen samen terugkomen. En wanneer zij samenwerken, zullen zij de wereld vullen met liefde.”

Dus wat heeft dit alles dan van doen met de antichrist? Volgens 2 Tessalonicenzen 2:3-4 zal er in de laatste dagen een “mens van de wetteloosheid” verschijnen die God zal tegenwerken en zichzelf boven God zal willen verheffen. In Daniël 7 lezen we over Daniëls visioen van de vier beesten die koninkrijken voorstellen die belangrijke rollen zullen vervullen in Gods profetische plan. Het vierde beest word beschreven (verzen 7-8) als “schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk en verschillend van al de dieren die ervóór geweest waren”. We lezen dat het beest een “kleine horen heeft die andere horens zal uitrukken”. Deze kleine horen wordt vaak gezien als een voorstelling van de antichrist. In vers 25 wordt hij beschreven als iemand die “woorden tegen de Allerhoogste zal spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd” (3 ½ jaar). In Daniël 8 wordt met het visioen van de ram en de geitenbok naar een koning verwezen die in de laatste dagen zal verschijnen (verzen 23-25), veel mensen zal vernietigen en zich sterk zal maken tegen Christus. Maar deze koning zal gebroken worden. In Daniël 9:27 wordt geprofeteerd dat de “vorst die zal komen” een zevenjarig verbond met veel volken zal sluiten en hen vervolgens zal verwoesten. Wie zal deze antichrist zijn? Niemand weet het zeker, maar er zijn al veel theorieën naar voren geschoven, waaronder de mogelijkheid dat hij een Arabier zal zijn.

Los van de verschillende theorieën bestaan er enkele parallellen tussen de Bijbelse en de Sjiitische theologie die opgemerkt moeten worden. Ten eerste vertelt de Bijbel ons dat het koninkrijk van de antichrist zeven jaar over de wereld zal heersen, terwijl de Islam beweert dat de twaalfde imam zeven jaar over de wereld zal heersen. Ten tweede verwachten Moslims een drie jaar durende chaos voordat de twaalfde imam zal verschijnen, terwijl de Bijbel spreekt over een verdrukking van 3½ jaar voordat de antichrist zichzelf zal openbaren door de Joodse tempel te onteren. Ten derde wordt de antichrist beschreven als een bedrieger die beweert dat hij vrede zal brengen, maar in werkelijkheid wijd verspreide oorlogen zal brengen. De verwachting over de twaalfde imam is dat hij vrede zal brengen door middel van een massale oorlogvoering tegen de rest van de wereld.

Zal de antichrist een Moslim zijn? Alleen God weet dat. Bestaan er verbanden tussen de Islamitische eschatologie (leer over het einde der tijden) en de Christelijke eschatologie? Er lijkt zeker een directe samenhang te bestaan, ook al lijkt het alsof je vanuit verschillende perspectieven over de details van een grote veldslag leest; eerst vanuit het perspectief van de verliezer die zijn gezicht niet wil verliezen, en dan vanuit het perspectief van de overwinnaar. Totdat we de vervulling van deze dingen zullen waarnemen, moeten we acht slaan op de woorden van 1 Johannes 4:1-4: “Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al. Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.”Terug naar Nederlandse home page

Een Islamitische antichrist? Zal de antichrist een Moslim zijn?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries