settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het om mijn vader en moeder te eren?

Antwoord


Je vader en moeder eren houdt in dat je eerbied hebt in woord en daad en een innerlijke achting hebt voor hun positie. Het Griekse woord voor eer betekent "eerbiedigen, respecteren en waarderen." Eren betekent dat je respect toont – niet alleen voor verdiensten maar ook voor status. Zo zijn er wellicht Nederlanders die het niet eens zijn met de beslissingen die de minister-president neemt, maar ze moeten wel respect houden voor zijn positie als leider van hun land. Op dezelfde manier moeten kinderen van alle leeftijden hun ouders eren, ongeacht of hun ouders die eer "verdienen".

God maant ons om onze vader en moeder te eren. Hij waardeert het eren van ouders dusdanig dat Hij het opgenomen heeft in de Tien Geboden (Exodus 20:12) en opnieuw in het Nieuwe Testament: "Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde" (Efeziërs 6:1-3). Het eren van ouders is het enige gebod in de Schrift dat als beloning een lang leven in het vooruitzicht stelt. Zij die eerbied hebben voor hun ouders zijn gezegend (Jeremia 35:18-19). Daarentegen worden mensen met een "verdorven geest" en mensen die niets heilig achten in de laatste dagen gekenmerkt doordat ze geen ontzag tonen voor ouders (Romeinen 1:30; 2 Timoteüs 3:2).

Salomo, de meest wijze man ooit, spoorde kinderen aan om hun ouders te respecteren (Spreuken 1:8; 13:1; 30:17). Hoewel we misschien niet blijvend onder hun zeggenschap staan, kunnen we Gods gebod om onze ouders te eren niet ontgroeien. Zelfs Jezus, God de Zoon, onderwierp Zich aan Zijn beide aardse ouders (Lucas 2:51) en Zijn Hemelse Vader (Matteüs 26:39). In navolging van Christus zouden wij onze ouders op dezelfde eerbiedige manier moeten benaderen als onze Hemelse Vader (Hebreeën 12:9; Maleachi 1:6).

Het is dus duidelijk dat ons geboden wordt om onze ouders te eren, maar hoe moeten we dat doen? Eer hen zowel met je daden als met je houding (Marcus 7:6). Geef zowel aan hun uitgesproken als stilgezwegen wensen gehoor. "Een wijze zoon luistert naar de lessen van zijn vader, een spotter sluit zijn oren voor berispingen" (Spreuken 13:1). In Matteüs 15:3-9 herinnert Jezus de Farizeeën aan het gebod van God om hun vader en moeder te eren. Zij gehoorzaamden aan de letter van de wet, maar hadden hun eigen tradities ingevoerd die in feite de wet terzijde schoven. Terwijl ze hun ouders eerden met hun lippen, bleek uit hun handelen wat hun echte motief was. Bij eren komt meer kijken dan woorden uitspreken. Het woord "eren" is in deze context een werkwoord en vraagt als zodanig de juiste actie.

We zouden er naar moeten streven om onze ouders te eren op min of meer dezelfde manier als we er naar streven om God te verheerlijken—in onze gedachten, woorden en handelingen. Voor een jong kind gaat het gehoorzamen van ouders hand in hand met het eren van de ouders. Daar hoort luisteren, gehoorzamen en onderwerpen aan hun gezag bij. Wanneer kinderen volwassen worden zal de gehoorzaamheid die zij als kinderen geleerd hebben, hen goed van pas komen bij het gehoor geven aan andere autoriteiten zoals de overheid, politie en werkgevers.

Hoewel van ons gevraagd wordt om onze ouders te eren, houdt dat niet in dat we ouders die niets heilig achten zouden moeten navolgen (Ezechiël 20:18-19). Als een ouder ooit een kind zou instrueren om iets te doen dat duidelijk ingaat tegen Gods geboden, dan moet dat kind God gehoorzamen in plaats van zijn/haar ouders (Handelingen 5:28-29).

Eerbied brengt eerbied voort. God zal degenen die Zijn gebod om hun ouders te eren niet navolgen, ook niet eren. Als ons streven is om God tot tevredenheid te stemmen en gezegend te zijn, moeten we onze ouders eren. Eren is niet makkelijk en is niet altijd leuk, en het lukt ons zeker niet op eigen kracht. Maar eren is een zekere weg naar ons doel in het leven—het verheerlijken van God. "Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer" (Kolossenzen 3:20).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het om mijn vader en moeder te eren?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries