settings icon
share icon
Vraag

De eindtijd overleven – wat moet ik weten?

Antwoord


Vaak zijn mensen angstig wanneer zij over de toekomst nadenken; maar dat hoeft niet zo te zijn. Voor mensen die God kennen vormen gedachten over de toekomst een troost, en iets waar zij naar uitkijken . Spreuken 31:25 zegt bijvoorbeeld het volgende over een vrouw die God kent en op Hem vertrouwt: “Zij lacht de komende dag toe.”

Twee hoofdpunten die we in gedachten moeten houden aangaande de toekomst zijn de volgende. Ten eerste: God is oppermachtig en heeft alle dingen in Zijn hand. Hij kent de toekomst en heeft volledige controle over wat er zal gaan gebeuren. De Bijbel vertelt ons: “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen… Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.” (Jesaja 46:9-11, nadruk toegevoegd).

Het tweede wat we over de toekomst niet moeten vergeten, is dat de Bijbel voor ons uiteenzet wat er in de “eindtijd” of “de laatste dagen” zal plaatsvinden. Omdat de Bijbel Gods openbaring aan de mens is, en omdat God de toekomst kent en in Zijn hand heeft (zoals het bovenstaande citaat van Jesaja zegt), is het logisch dat we kunnen geloven wat de Bijbel te zeggen heeft over toekomstige gebeurtenissen. Over voorspellingen aangaande de toekomst zegt de Bijbel: “Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken” (2 Petrus 1:21). Deze waarheid blijkt uit het feit dat dat de Bijbel het nog nooit bij het verkeerde eind heeft gehad, in tegenstelling tot de valse voorspellingen van andere godsdiensten of van individuen zoals Nostradamus. Telkens wanneer de Bijbel een toekomstige gebeurtenis voorspelde, vond deze precies plaats zoals in de Schrift was aangekondigd.

Wanneer je overdenkt hoe we de eindtijd kunnen begrijpen en overleven, kun je de volgende drie vragen voor jezelf beantwoorden:
1. Hoe zou ik moeten interpreteren wat de Bijbel zegt over de toekomst (Bijbelse profetie)?
2. Wat zal er volgens de Bijbel in de eindtijd gebeuren?
3. Hoe zouden de Bijbelse uitspraken over de toekomst mijn manier van leven in het heden moeten beïnvloeden?

Hoe moeten Bijbelse profetieën geïnterpreteerd worden?

Er bestaat een aantal verschillende standpunten over welke methoden gebruikt zouden moeten worden om passages over de eindtijd te interpreteren. Hoewel er goede mensen zijn die hierover uiteenlopende standpunten innemen, zijn er goede redenen om aan te nemen dat Bijbelse profetieën als volgt geïnterpreteerd moeten worden: (1) letterlijk; (2) vanuit een futuristisch standpunt; en (3) op een zogenaamde “pre-millenniale” manier. De letterlijke interpretatie wordt ondersteund door het feit dat er meer dan 300 profetieën zijn over de eerste komst van Christus, die allemaal letterlijk werden vervuld. De voorspellingen aangaande de geboorte, het leven, het verraad, de dood en de opstanding van de Messias werden niet op een allegorische of geestelijke vervuld. Jezus werd letterlijk in Betlehem geboren, verrichtte wonderen, werd door een goede vriend voor 30 zilverstukken verraden, werd in handen en voeten doorstoken, stierf zij aan zij met dieven, werd in het graf van een rijke man begraven en werd drie dagen na Zijn dood weer tot leven gewekt. Al deze details werden honderden jaren vóór de geboorte van Jezus voorspeld en werden op letterlijke wijze volbracht. En hoewel er veel symboliek wordt gebruikt in meerdere profetieën (draken, ruiters, enzovoorts), worden hierdoor toch letterlijke wezens of gebeurtenissen voorgesteld, vergelijkbaar met de manier waarop Jezus een leeuw of een lam genoemd wordt.

Wat de futuristische kijk betreft, stelt de Bijbel duidelijk dat de profetische boeken – zoals Daniël en Openbaring – niet alleen beschrijvingen van historische gebeurtenissen bevatten, maar ook voorspellingen aangaande toekomstige gebeurtenissen. Nadat Johannes zijn boodschappen voor de gemeenten van zijn tijd had ontvangen, kreeg hij visioenen over de dingen die in de eindtijd zouden plaatsvinden. Johannes werd verteld: “Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden” (Openbaring 4:1, nadruk toegevoegd).

Een argument voor een futuristische benadering dat mogelijk nog krachtiger is, heeft betrekking op de beloften van God aan Abraham (volgens Genesis 12 en 15) over het land van Israël. Omdat Gods verbond met Abraham onvoorwaardelijk was en Zijn beloften nog niet zijn vervuld voor Abrahams nakomelingen, is een futuristisch standpunt aangaande de beloften aan Israël op zijn plaats.

Tot slot betekent een interpretatie van Bijbelse profetie op “pre-millenniale” wijze dat allereerst de Kerk zal worden opgenomen, waarna de wereld een zevenjarige verdrukking zal ervaren. Daarna zal Jezus terugkeren om gedurende duizend (letterlijke) jaren over de aarde te heersen (Openbaring 20).

Maar wat zal er volgens de Bijbel vóór dat moment gebeuren?

Wat zal er volgens de Bijbel in de eindtijd gebeuren?
Helaas voorspelt de Bijbel een neerwaartse spiraal van rampen, menselijke zonde en godsdienstige afvalligheid voordat Jezus zal terugkeren. Paulus schrijft: “En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken… slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid” (2 Timoteüs 3:1, 13). De wereld zal God, Zijn Woord en Zijn volk blijven afwijzen.

Op een dag in de toekomst – niemand weet precies wanneer – zal God middels de “opname” een einde maken aan het tijdperk van de Kerk dat in de eerste eeuw op de bekende Pinksterdag (Handelingen 2) was begonnen. Op het moment van de opname zal God allen die in Christus geloven van de aarde wegnemen, ter voorbereiding op Zijn laatste oordelen. Paulus zegt het volgende over de opname: “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Tessalonicenzen 4:14–18).

De aantasting van de vrede en de toename van onrust die aan de opname zullen voorafgaan, zullen epische proporties aannemen wanneer hele mensenmassa’s van de aarde verdwijnen. Een dergelijke gebeurtenis zal paniek veroorzaken en om een sterke leider vragen die antwoorden zal hebben op alle wereldproblemen. De komst van deze leider is al een tijdje in voorbereiding, zoals geschiedkundige Arnold Toynbee heeft opgemerkt: “Door de mensheid steeds dodelijkere wapens op te dringen en de wereld tegelijkertijd in economisch opzicht steeds meer onderling afhankelijk te maken, heeft de technologie de mensheid naar zúlke grote spanningen geleid, dat we rijp zijn voor de verheerlijking van een nieuwe Caesar die erin zou kunnen slagen om de wereld eenheid en vrede te brengen.” Uit een herrezen Romeins Rijk, een Europees rijk dat bestaat uit tien districten (in overeenstemming met Daniël 7:24, Openbaring 13:1), zal de antichrist verschijnen en een verdrag sluiten met het volk van Israël. Dit zal het officiële begin zijn van Gods profetische zevenjarige aftelling naar de wederkomst van Christus (zie Daniël 9:27).

Drieënhalf jaar lang zal de antichrist over de aarde heersen en vrede beloven, maar het is een valse vrede die veel mensen op aarde zal verstrikken. De Bijbel zegt: “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Tessalonicenzen 5:3). Oorlogen, aardbevingen en hongersnoden zullen escaleren (zie Matteüs 24:7) tot het einde van de 3½ -jarige heerschappij van de antichrist, wanneer hij de herbouwde tempel in Jeruzalem zal binnengaan en zal verkondigen dat hijzelf God is, en zal eisen dat men hem aanbidt (zie 2 Tessalonicenzen 2:4; Matteüs 24: 15). Op dat moment zal de ware God op deze uitdaging reageren. De volgende 3½ jaar zal er een grote verdrukking plaatsvinden zoals nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Jezus voorspelde: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Matteüs 24:21–22).

Tijdens de grote verdrukking zullen onnoemelijk veel mensenlevens verloren gaan en zal de aarde verwoest worden. Er zullen ook talrijke mensen tot geloof in Christus komen, maar velen zullen dat met hun leven moeten bekopen. God zal steeds de touwtjes stevig in handen hebben, terwijl Hij de ongelovige legers van de wereld bijeen brengt om over hen te oordelen. De profeet Joël schreef het volgende over deze gebeurtenis: “…[in die dagen en in die tijd] zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk” (Joël 3:2). Johannes beschrijft de veldslag als volgt: “En ik zag uit de bek van de draak [Satan], uit de bek van het beest [de antichrist] en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God… En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (Openbaring 16:13-16).

Op dit moment zal Jezus de Messias terugkeren, Zijn vijanden vernietigen en de wereld, die Hem rechtmatig toebehoort, opeisen. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees” (Openbaring 19:11-21).

Nadat Christus heeft afgerekend met alle legers die Hij in het dal van Armageddon heeft bijeengebracht, zal Hij met Zijn heiligen duizend jaar lang heersen en Israël volledig herstellen in zijn land. Aan het einde van de duizend jaar zal er een laatste oordeel plaatsvinden over de volken en de resterende mensheid, wat gevolgd zal worden door de eeuwige toestand, die mensen ofwel bij God zullen doorbrengen ofwel van Hem afgezonderd (zie Openbaring 20-21).

De hierboven beschreven gebeurtenissen zijn geen vermoedens of mogelijkheden – zij zijn precies wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Net zoals alle Bijbelse profetieën over de eerste komst van Christus werden vervuld, zo zullen ook alle Bijbelse profetieën over Zijn wederkomst worden vervuld.

Welke invloed zouden deze profetieën, gelet op hun waarheidsgehalte, op onze huidige levens moeten hebben? Petrus stelt de volgende vraag: “Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten?” (2 Petrus 3:11-12)

Het effect van Bijbelse profetieën op ons in het heden
Er zijn vier reacties die wij zouden moeten hebben op de Bijbelse profetieën. De eerste is gehoorzaamheid, en dat is waar Petrus in de bovenstaande verzen over spreekt. Jezus vertelt ons voortdurend dat we voorbereid moeten zijn op Zijn komst, die elk moment kan plaatsvinden (zie Markus 13:33-37), en dat we op een zodanige manier moeten leven dat we ons niet hoeven te schamen voor ons gedrag.

De tweede reactie is aanbidding. God heeft ons een weg geboden om aan Zijn oordeel in de eindtijd te ontsnappen: Zijn gratis geschenk van de verlossing die ons door Jezus wordt aangeboden. We moeten ervoor zorgen dat we Zijn redding ontvangen en in dankbaarheid aan Hem leven. Onze aanbidding op aarde zal ooit aanbidding in de hemel worden: “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Openbaring 5:9).

De derde reactie is de verkondiging van het evangelie. De boodschap van Gods redding en de waarheid van Zijn wederkomst moeten verkondigd worden, zodat alle mensen het kunnen horen - vooral degenen die nog niet geloven. We moeten alle mensen de kans geven om zich tot God te wenden en gered te worden van de naderende toorn. Openbaring 22:10 zegt: “En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.”

De laatste reactie op Gods profetische Woord is dienstbaarheid. Alle gelovigen zouden Gods wil vlijtig moeten uitvoeren en goede werken moeten doen. Een deel van Christus’ oordeel zal betrekking hebben op de werken van gelovigen. Zij bepalen niet of een Christen al dan niet tot de hemel wordt toegelaten, maar zij laten wel zien wat elke gelovige heeft gedaan met de gaven die hij of zij van God heeft ontvangen. Paulus zegt over dit oordeel: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korintiërs 5:10).

Samengevat: God heerst oppermachtig over alle gebeurtenissen en mensen op de wereld. Hij heeft alle dingen stevig in Zijn handen en zal alles wat Hij begonnen is tot een perfect einde brengen. Een oud Christelijk lied zegt het als volgt: “Alles is Gods schepping… gevormd door één Hand… Satan en verlossing… onder één gezag.”

Vervulde profetieën bewijzen dat de Bijbel een bovennatuurlijk boek is. Honderden Oudtestamentische profetieën zijn reeds vervuld. We kunnen redelijkerwijs concluderen dat wat de Bijbel over de eindtijd te zeggen heeft ook vervuld zal worden. Voor mensen die Jezus kennen en op Hem vertrouwen als hun Heer en Redder, zal Zijn komst hun “zalige hoop” zijn (zie Titus 2:13). Maar voor mensen die Christus hebben afgewezen, zal Hij hun “heilige wraakoefening” zijn (zie 2 Tessalonicenzen 1:8). Waar het op neerkomt, is het volgende: zorg ervoor dat je in Christus gelooft, als je de eindtijd wil overleven: “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” (1 Tessalonicenzen 5:9).Terug naar Nederlandse home page

De eindtijd overleven – wat moet ik weten?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries