سوالاتی دربارة انسانسوالاتی دربارة انسان

معنی اینکه انسان به شباهت خدا آفریده شده است یعنی چه؟ (پیدایش 1: 26-27)

آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح هستیم یا جسم و جان- روح؟

چه تفاوتی بین جان و روح انسان هست؟

چرا مردم در پیدایش زندگیهای طولانی داشتند؟

شروع تفاوت بین نژادها چه بود؟

کتاب مقدس دربارة نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی چه می گوید؟

آیا محدوده ای برای مدت طول عمر ما وجود دارد؟

آیا همه ما فرزندان خدا هستیم، یا تنها مسیحیان فرزندان خدایند؟

دیدگاه مسیحی در رابطه با شبیه سازی انسان چیست؟

کتاب مقدس درباره سوزاندن جسد چه می گوید؟ آیا جسد مسیحیان باید سوزانیده شود؟

کتاب مقدس درباره اوتانازی یا مرگ آسان یا خودکشی کمکی چه می گوید؟

منظور چیست که ما عجیب و مهیب ساخته شده‌ایم (مزمور 14:139)؟

آیا انسانها حقیقتاً اراده آزاد دارند؟

آیا هر کسی یک «حفره یا خلأ خداگونه» دارد؟

آیا انسان می تواند بدون خدا زندگی کند؟

جان های انسانها چگونه آفریده شده است؟

آیا جان انسان میرا است یا نامیرا؟

چرا خدا انسان را آفرید؟
بازگشت به خانۀ فارسیسوالاتی دربارة انسان