سوالاتی دربارة فرشتگان و روح های پلیدسوالاتی دربارة فرشتگان و روح های پلید

کتاب مقدس دربارة فرشتگان چه می گوید؟

کتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می گوید؟

شیطان کیست؟

کتاب مقدس دربارة تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟

آیا یک مسیحی می تواند بوسیلة روحهای شریر تسخیر شود؟

پسران خدا و دختران آدمیان در پیدایش 6: 1-4 چه کسانی بودند؟

چرا خدا اجازه داد شیطان و دیوها گناه کنند؟

فرشته خداوند کیست؟

آیا فرشتگان مذکر هستند یا مؤنث؟

فرشتگان اعظم چه کسانی هستند؟

آیا ما پس از مردن فرشته می شویم؟

کروبیان چیستند؟ آیا کروبیان فرشته هستند؟

آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟

آیا دیوها فرشتگان سقوط کرده اند؟

آیا ما فرشتگان نگهبان داریم؟

غول پیکران یا نفیلیان کیستند؟

چگونه، چرا، و چه وقت شیطان از آسمان سقوط کرد؟

سرافین چیستند؟ آیا سرافین فرشته هستند؟
بازگشت به خانۀ فارسیسوالاتی دربارة فرشتگان و روح های پلید