سوالاتی دربارة عیسی مسیحسوالاتی دربارة عیسی مسیح

عیسی مسیح کیست؟

آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟

آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است؟

آیا بحث الوهیّت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می باشد؟

اینکه عیسی پسر خداست یعنی چه؟

آیا قیام عیسی مسیح راست است؟

چرا تولد از باکره مهم است؟

آیا عیسی روز جمعه مصلوب شد؟

آیا عیسی بین مرگ و قیامش به جهنم رفت؟

مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟

آیا مسیح می توانست گناه کند؟

چرا نسب نامة عیسی در متی و لوقا اینقدر با هم متفاوتند؟

آیا عیسی مسیح ازدواج کرد؟

اگر عیسی خدا بود، چطور می توانست به خدا دعا کند؟ آیا او به خود دعا می کرد؟

آیا عیسی برادران و خواهرانی داشت؟

چرا عیسی باید در چنان زحماتی می رفت؟

اینکه عیسی برة خداست یعنی چه؟

در کجای عهد عتیق دربارة مسیح می گوید؟

اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

چرا خدا در زمانیکه عیسی را فرستاد اینکار را کرد؟ چرا زودتر نه؟ چرا دیرتر نه؟

چرا ما باید به قیام مسیح ایمان بیاوریم؟

اتحاد هیپوستاتیک یعنی چه؟ عیسی چطور می توانست در یک زمان هم خدا و هم انسان باشد؟
بازگشت به خانۀ فارسیسوالاتی دربارة عیسی مسیح