www.GotQuestions.org türkmençe wersiýasyna hoş geldiňiz!


Injile degişli soraglara jogaplar


Bagyşlaň, ýöne häzirki wagtda biz türkmen dilinde iberilen soraglary kabul edip bilmeýäris. Eger iňlisçe ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://gotquestions.org/Bible-Questions.html sahypasyndan iberip bilersiňiz.

Aşakda Türkmen dilinde elýeterli sahypalar görkezilendir:


Hoş Habar

Ebedi Ýaşaýşy ýetdiňizmi?

Bagyşlandyňyzmy? Hudaý tarapyndan nähili bagyşlanmaly?

Isany şahsy Halasgäriňiz hökmünde kabul etmek nämäni aňladýar?

Halas bolmagyň meýilnamasy / ýoly näme?

Mesihi adam kimdir?

Ynha men Isa iman etdim... indiki maslahat?


Örän wajyp soraglar

Isa Mesih kim?

Hudaý barmy? Hudaýyň barlygyna delil barmy?

Isa Hudaýmy? Isa özüne Hudaý diýdimi?


Injile degişli soraglara jogaplar