settings icon
share icon

ናብ www.GotQuestions.org ብትግርኛ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም!

ዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ

ኣብዚ እዋን ሕቶታትኩም ብትግርኛ ክንቅበል ብዘይምኻልና ይቕሬታ ንሓትት። እንተ ደኣ ብእንግሊዘኛ ከተንብቡን ክትጽሕፉን ትኽእሉ ኰንኩም ሕቶታትኩም ብእንግሊዘኛ ናብ -https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html ክትልእኩ ትኽእሉ ኢኹም.

ካብዚ ስዒቦም ተዘርዚሮም ዘለዉ ብትግርኛ ዘለዉና ገጻት እዮምዘሐጉሱ ዜናታት

ኣዚዮም ኣገደስቲ ሕቶታት

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

ሕቶታት ብዛዕባ ኣምላኽ

ሕቶታት ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ

ሕቶታት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ

ሕቶታት ብዛዕባ ምድሓን

ሕቶታት ብዛዕባ መጽሓፍ-ቅዱስ

ሕቶታት ብዛዕባ ቤተ-ክርስትያን

ሕቶታት ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን

ሕቶታት ብዛዕባ መላእኽትን ኣጋንንትን

ሕቶታት ብዛዕባ ሰብኣውነት

ሕቶታት ብዛዕባ ስነመለኮት

ሕቶታት ብዛዕባ ክርስትያናዊ ህይወት

ሕቶታት ብዛዕባ ጸሎት

ሕቶታት ብዛዕባ ሓጢኣት

ሕቶታት ብዛዕባ መንግስተ-ሰማይን ገሃነምን

ሕቶታት ብዛዕባ መውስቦ

ሕቶታት ብዛዕባ ዝምድናታት

ሕቶታት ብዛዕባ ስድራቤትን መዕበያን

ሕቶታት ብዛዕባ ፍጥረት

ሕቶታት ብዛዕባ ኣምልኾታትን ሃይማኖታትን

ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ስሕተት ትምህርቲ

ሕቶታት ብዛዕባ ውሳነታት ህይወት

ናይ መጽሓፍ-ቅዱስ ሕቶታት በብርእስቱ

ዝተፈላለዩ ሕቶታት መጽሓፍ-ቅዱስዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ
© Copyright Got Questions Ministries