settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest warunkowa nieśmiertelność?

Odpowiedź


Należy pamiętać, że jako służba GotQuestions.org odrzuca warunkową nieśmiertelność / warunkowość / anihilacjonizm. Naprawdę i w pełni wierzymy, że piekło będzie wieczną świadomą karą dla wszystkich, którzy umrą bez wiary w Jezusa Chrystusa. Wierzymy jednak, że warunkowa nieśmiertelność jest ważnym punktem widzenia, który może wyznawać chrześcijanin. W żadnym sensie warunkowa nieśmiertelność nie jest herezją i w żadnym sensie zwolennicy warunkowości nie powinni być odrzucani jako niebędący braćmi i siostrami w Chrystusie. Pomyśleliśmy, że warto byłoby opublikować artykuł, który pozytywnie przedstawia warunkową nieśmiertelność, ponieważ zawsze dobrze jest, gdy nasze poglądy są kwestionowane, co motywuje nas do dalszego przeszukiwania Pisma Świętego, aby upewnić się, że nasze przekonania są biblijnie uzasadnione.

Warunkowa nieśmiertelność lub warunkowość, w skrócie, to idea, że nie wszyscy zostaną wskrzeszeni jako nieśmiertelni - tylko zbawieni będą żyć wiecznie. Warunkowa nieśmiertelność jako etykieta stała się popularna w XIX wieku ze względu na jej zdolność do bardziej holistycznego opisu poglądu, który wielu chrześcijan zna jako anihilacjonizm.

Tradycyjnie większość chrześcijan wierzyła, że ci, którzy umierają w niewierze, ostatecznie zostaną wskrzeszeni jako nieśmiertelni i będą żyć wiecznie w piekle, by cierpieć psychiczne i fizyczne męki przez wieczność jako karę za swoje grzechy. Warunkowcy wierzą jednak, że Bóg zapewni nieśmiertelność i życie wieczne tylko tym, którzy spełnią warunek zbawczej wiary w Chrystusa. Wszyscy inni - niezbawieni - będą cierpieć drugą, nieodwracalną śmierć, ginąc na zawsze i przestając świadomie istnieć.

Warunkowcy wierzą, że Biblia naucza, iż istoty ludzkie są śmiertelne od czasu Upadku. W swoim upadłym stanie człowiek jest niezdolny do życia wiecznego i skazany na śmierć, chyba że Pan zainterweniuje, dając mu nieśmiertelność. W Księdze Rodzaju 3:22-23 Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu, aby nie mogli "brać z drzewa życia i jeść, i żyć wiecznie". Jednak w Objawieniu 22:2 dostęp do drzewa życia zostaje przywrócony - ale tylko dla mieszkańców Nowego Jeruzalem. Zwolennicy warunkowej nieśmiertelności wierzą, że zgubieni rzeczywiście zmartwychwstaną, ale na sąd, a nie do życia (J 5:29). Tylko ci, którzy zostaną przykryci krwią Chrystusa, zostaną wskrzeszeni jako nieśmiertelni, niezdolni do dalszej śmierci (Łukasza 20:35-36); tylko ci, którzy zostaną uzdolnieni do "odziedziczenia królestwa Bożego", staną się niezniszczalni i nieśmiertelni (1 Koryntian 15:50, 53). Tak więc nieśmiertelność i trwałe życie są uwarunkowane zbawieniem. Według zwolenników warunkowości zgubieni nie będą żyć wiecznie.

Integralną częścią wszystkich ortodoksyjnych poglądów na zadośćuczynienie jest idea substytucji. Pokutując za nasze grzechy, Jezus zajął nasze miejsce, cierpiąc to, co w przeciwnym razie my byśmy cierpieli. Warunkowcy argumentują, że to, co Chrystus poniósł w naszym imieniu, jest losem, który czeka tych, którzy odrzucają Jego dar. Biblijne świadectwo jest takie, że zastępcze dzieło zadośćuczynienia Chrystusa polegało na Jego śmierci. Paweł mówi, że "Chrystus umarł za bezbożnych" (Rzymian 5:6) i że Jego śmierć jest "najważniejsza" (1 Koryntian 15:3). Fakt zastępczej, cielesnej śmierci Chrystusa jest również nauczany przez Piotra (1 Piotra 3:18) i autora Listu do Hebrajczyków (Hebrajczyków 10:10). Warunkowcy argumentują, że dlatego zmartwychwstały zagubiony musi dosłownie umrzeć po raz drugi: jeśli umierając Jezus zajął nasze miejsce, to jak można powiedzieć, że karą za niewiarę jest życie wieczne w piekle? Jeśli Jezus umarł w miejsce grzeszników, to losem, który czeka tych, którzy Go odrzucają, jest śmierć, a nie życie.

Warunkowcy wskazują ponadto na wiele fragmentów Biblii, które obiecują śmierć i zniszczenie niegodziwcom. Bóg "dał swego jedynego Syna" nie po to, by wierzący uniknęli wiecznych mąk, ale po to, by "nie zginęli" (J 3:16). Paweł mówi: "Zapłatą za grzech jest śmierć" - a nie życie wieczne w mękach (Rz 6:23). Jezus mówi nam w Ewangelii Mateusza 10:28, abyśmy bali się Boga, który "może zniszczyć duszę i ciało w piekle". W Ewangelii Mateusza 7:13-14 mówi, że wąska i trudna ścieżka prowadzi do "życia", podczas gdy szeroka i łatwa ścieżka prowadzi do "zniszczenia". W przypowieści Jezusa o pszenicy i kąkolu, chwasty zostają "spalone" lub "pochłonięte" (Mt 13:30) przez ogień, co Jezus interpretuje jako oznaczające, że niesprawiedliwi zostaną wrzuceni do ognistego pieca (wersety 40-42). Jest to aluzja do Malachiasza 4:1-3, który obiecuje, że niegodziwcy zostaną strawieni przez ogień na popiół pod stopami sprawiedliwych. Piotr mówi, że skazując Sodomę i Gomorę na zniszczenie poprzez spalenie ich na popiół, "uczynił z nich przykład tego, co stanie się z bezbożnymi" (2 Piotra 2:6). Mieszkańcy Sodomy i Gomory zostali spaleni. Dlatego bezbożni nie będą żyć wiecznie w mękach; zostaną całkowicie zniszczeni.

Istnieją inne teksty, które są często cytowane jako wyzwanie dla warunkowej nieśmiertelności, ale które warunkowcy twierdzą, że są lepszym wsparciem dla ich poglądu. Na przykład Izajasz 66:24 mówi o nieugaszonym ogniu i nieumierających robakach, które pochłaniają "zwłoki". Zwolennicy warunkowej nieśmiertelności wskazują, że zwłoki są martwe, a nie żywe, a w innych miejscach Pisma Świętego nieugaszony ogień i niepowstrzymani padlinożercy całkowicie je pochłaniają (Ezechiela 20:47-48; Jeremiasza 17:27; Amosa 5:6; Powtórzonego Prawa 28:26; Jeremiasza 7:33). Co więcej, Izajasz mówi, że te zwłoki będą "odrażające" dla żyjących sprawiedliwych, to samo słowo użyte w odniesieniu do niegodziwców w Księdze Daniela 12:2, która obiecuje, że tylko sprawiedliwi otrzymają życie wieczne. Ta sama obietnica jest zawarta w Ewangelii Mateusza 25:46, gdzie "wieczna kara" musi zatem oznaczać wieczną karę śmierci. Warunkowcy uważają, że wniosek ten został potwierdzony przez Pawła w 2 Tesaloniczan 1:9, który mówi, że karą dla niegodziwców będzie "wieczne zniszczenie". Argumentują oni, że "wieczna kara" i "wieczne zniszczenie" nie oznaczają ciągłej aktywności, podobnie jak "wieczne zbawienie" i "wieczne odkupienie" w Liście do Hebrajczyków 5:9 i 9:12 oznaczają ciągłe zbawienie lub odkupienie. Warunkowcy twierdzą również, że wieczne męki w jeziorze ognia w Objawieniu 20:10 nie są dosłowne, ale są obrazem, który Jan i Bóg interpretują jako symbol "drugiej śmierci" (Objawienie 20:14; 21:8).

Tradycjonaliści i warunkowcy nie muszą dzielić się w tej kwestii jako bracia i siostry w Chrystusie. Niezależnie od tego, czy wiecznym przeznaczeniem tych, którzy umierają w niewierze, jest wieczna świadoma kara, czy też zniszczenie trwające przez całą wieczność, jest to los, którego należy się obawiać. Przesłanie ewangelii jest takie samo, niezależnie od tego, które rozumienie piekła jest poprawne: Jezus zbawia!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest warunkowa nieśmiertelność?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries