settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o uprzedzeniach?

Odpowiedź


Ogólnie rzecz biorąc, uprzedzenie to preferencyjna stronniczość, która może być zarówno korzystna, jak i niekorzystna. Jednak termin uprzedzenie najczęściej odnosi się do negatywnej opinii, nieopartej na faktach lub doświadczeniu, sformułowanej bez uzasadnionych podstaw lub wystarczającej wiedzy. Uprzedzenie jest ukierunkowane na grupy lub typy ludzi, zamiast reagować na ludzi jako jednostki. Uprzedzenie jest zwykle wyrażane jako nieuzasadnione i wrogie uczucia, opinie lub postawy wobec grup etnicznych, rasowych, społecznych lub religijnych. Uprzedzenia były istotną częścią historii religii, a niektórzy nawet bronili aktów uprzedzeń w imię chrześcijaństwa. Warto przyjrzeć się temu, co Biblia mówi o uprzedzeniach.

Ludzie mają naturalną tendencję do okazywania uprzedzeń wobec każdego, kto jest inny. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament zostały napisane w czasach, gdy uprzedzenia rasowe, narodowe i seksualne były na porządku dziennym. Kobiety były traktowane jak własność, a zniewolenie innych narodowości było powszechne. Kiedy Bóg dał Mojżeszowi Prawo dla Izraela, zawarł w nim standardy moralne i etyczne, które były niespotykane w tamtych barbarzyńskich czasach (5 Ks. Mojżeszowa 4.8). Bóg postanowił, że Jego lud będzie różnił się od otaczających go brutalnych i bezbożnych narodów (3 Ks. Mojżeszowa 20.26). Częścią tej różnicy był sposób, w jaki mieli traktować innych: obcokrajowcy wśród nich mieli być traktowani jak ich bracia (3 Ks. Mojżeszowa 19.34), eliminując uprzedzenia z ich szeregów.

Uprzedzenia między Żydami, poganami i Samarytanami szerzyły się w czasach Jezusa. Żydzi nienawidzili Samarytan i uważali pogan za nieczystych. Jezus przekroczył uprzedzenia, kładąc szczególny nacisk na wiarę poganina (Ew. Mateusza 8.10-11) i dobroć Samarytanina (Ew. Łukasza 10.30-36). Bóg wybrał naród Izraela, przez który miał zesłać swojego Mesjasza (Rzymian 1.16), więc Żydzi byli dumni ze swojego dziedzictwa (zob. Ew. Jana 8.33). Kiedy powstał Kościół, pierwsi Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo wierzyli, że Boże zbawienie należy wyłącznie do nich. Ale gdy nie-Żydzi zaczęli odpowiadać wiarą na ewangelię, zakorzenione żydowskie uprzedzenia szybko doprowadziły do niezgody i kontrowersji w kościele (Dz. Apostolskie 11.1; 15.5).

Bóg dał apostołowi Piotrowi wizję, aby nauczyć go, że Bóg nie jest uprzedzony i nie będzie tolerował uprzedzeń wśród swojego ludu. Z powodu tego, co Bóg mu objawił, Piotr powiedział: "Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje" (Dz. Apostolskie 10.34-35). Paweł, wybrany specjalnie przez Boga na apostoła pogan (Galacjan 2.8), wyjaśnił, że Jezus, żydowski Mesjasz, oferuje zbawienie każdemu, kto Mu ufa. Ta wiara wszczepia każdego wierzącego do Bożej rodziny. Paweł napisał: "Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy" (Galacjan 3.26-29; tłum. Biblia Warszawska). Nie ma chrześcijan drugiej kategorii. Wiara w Chrystusa jest wielkim korektorem, eliminującym wszelkie podstawy uprzedzeń.

Historyczne opisy walk i rozlewu krwi w imię Chrystusa - protestanci zabijający katolików i katolicy zabijający protestantów - w niczym nie przypominają chrześcijaństwa Nowego Testamentu. Uprzedzenia religijne są tak samo złe jak każdy inny rodzaj uprzedzeń i nigdzie nie zostały usprawiedliwione przez Jezusa ani apostołów. Uprzedzenia religijne wciąż szerzą się w wielu częściach świata i są bezpośrednio sprzeczne ze wszystkim, czego nauczał Jezus. Chociaż możemy zdecydowanie nie zgadzać się z doktryną innych chrześcijan i z miłością sprzeciwiać się fałszywym naukom wszelkiego rodzaju, nigdy nie powinniśmy narzucać naszych poglądów poprzez nienawiść, przymus lub przemoc (zob. Ew. Jana 18.36).

Nauczanie Jezusa zwalcza uprzedzenia. Bóg sprawia, że "słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi", powiedział Jezus, "i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych" (Ew. Mateusza 5.45). "Miłujcie nieprzyjaciół waszych", powiedział Jezus, "dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy" (Ew. Łukasza 6.27-31; tłum. Biblia Warszawska). Takie nakazy oddalają nas od jakichkolwiek uprzedzeń.

Biblia mówi, że miłość musi kierować każdym naszym działaniem (1 Koryntian 16.14), a uprzedzenia są sprzeczne z miłością. Miłość dostrzega obraz Boga w każdym człowieku; uprzedzenie z góry osądza bez uzasadnionej przyczyny. 1 Koryntian 13.4-8 definiuje, jak wygląda miłość. Nie jesteśmy sędziami, czy dana osoba jest godna zaufania. 1 Koryntian 4.5 mówi, że nie powinniśmy osądzać "przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga" (tłum. Biblia Warszawska).

W sercu wierzącego w Chrystusa nie ma miejsca na uprzedzenia. Naszym życiem ma rządzić pokora, posłuszeństwo i miłość do Boga i innych (Rzymian 13.7-9). Uprzedzenia naruszają wszystkie te trzy zasady. Bycie uprzedzonym oznacza, że uważamy się za lepszych od kogoś innego, co jest pychą (Filipian 2.3). Oznacza to, że bezpośrednio nie stosujemy się do przykazania Jezusa, by traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani (Ew. Mateusza 7.12). Oznacza to również, że nie kochamy w pełni Boga, ponieważ nie chcemy kochać ludzi stworzonych na Jego podobieństwo (1 Jana 4.20-21). Ze względu na naszą upadłą ludzką naturę, wszyscy zmagamy się z jakąś formą uprzedzeń; powinniśmy szybko rozpoznać je jako grzech i poprosić Pana, aby nas od nich uwolnił. Kiedy jesteśmy gotowi zobaczyć nasze uprzedzenia tak, jak widzi je Bóg, możemy okazać skruchę i szukać Jego pomocy w ich zmianie (1 Jana 1.9).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o uprzedzeniach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries