Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?


Pytanie: Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?

Odpowiedź:
1 Księga Mojżeszowa 1.1 mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Później w 1 Księdze Mojżeszowej 2.4 wydaje się, że pojawia się drugi, inny opis aktu stworzenia. Koncepcja tych dwóch różniących się relacji aktu stworzenia jest powszechnym niezrozumieniem tych dwóch fragmentów, które w rzeczywistości opisują te same wydarzenia aktu stworzenia. Nie występuje między nimi różnica ani w kwestii kolejności według której rzeczy zostały stworzone, ani też nie są one ze sobą sprzeczne. 1 Księga Mojżeszowa, rozdział 1 opisuje „sześć dni aktu stworzenie” (siódmy dzień jako odpoczynek), 2 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej dotyczy tylko jednego dnia spośród całego tygodnia aktu stworzenia- szóstego dnia- i nie ma w tym sprzeczności.

W 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej autor skupia się na przebiegu wydarzeń aż do szóstego dnia, kiedy Bóg uczynił człowieka. W 1 rozdziale, autor 1 Księgi Mojżeszowej przedstawia akt stworzenia człowieka w szóstym dniu jako moment kulminacyjny czy moment przełomowy w akcie stworzenia. Później, w drugim rozdziale, autor podaje więcej szczegółów odnośnie stworzenia człowieka.

Istnieją dwa główne twierdzenia dotyczące sprzeczności pomiędzy rozdziałem 1 a 2 z 1 Księgi Mojżeszowej. Drugi odnosi się do życia roślin. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 opisuje jak Bóg tworzy roślinność trzeciego dnia. 1 Księga Mojżeszowa 2.5 stwierdza, że zanim stworzony został człowiek „nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę.” Zatem, o co chodzi? Czy Bóg stworzył roślinność trzeciego dnia zanim stworzył człowieka (1 Księga Mojżeszowa rozdział 1), czy po tym jak stworzył człowieka (1 Księga Mojżeszowa rozdział 2)? Hebrajskie wyrazy użyte w odniesieniu do „roślinności” w tych dwóch fragmentach są inne. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 używa terminu, który odnosi się do roślinności jako takiej. Natomiast 1 Księga mojżeszowa 2.5 używa dokładniejszego terminu, który odnosi się do roślinności wymagającej uprawy, np. pielęgnacji ze strony człowieka, ogrodnika. Fragmenty te nie są ze sobą sprzeczne. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 opisuje Boga tworzącego roślinność, a 1 Księga Mojżeszowa 2.5 mówi o Bogu sprawiającym, że roślinność „nieuprawna” wzrastała dopiero potem jak został stworzony człowiek.

Drugie twierdzenie rozbieżności odwołuje się do świata zwierzęcego. 1 Księga Mojżeszowa 1.24-25 opisuje Bogu tworzącego świat zwierzęcy szóstego dnia, zanim został stworzony człowiek. 1 Księga Mojżeszowa 2.19, w niektórych tłumaczeniach zdaje się opisywać jak Bóg tworzy zwierzęta po tym jak stworzył człowieka. Aczkolwiek dobre i wiarygodne wytłumaczenie 1 Księgi Mojżeszowej 2.19-20 mówi: „Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.” Tekst nie mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, później zwierzęta, które później przyprowadził do człowieka. Tekst raczej mówi o tym, że „Utworzył [wcześniej] więc Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta i przyprowadził do...” Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Szóstego dnia, Bóg stworzył zwierzęta, później człowieka, a później przyprowadził zwierzęta do człowieka, pozwalając aby je wszystkie nazwał.

Rozważając na początku te dwa opisy aktu stworzenia oddzielnie, a potem łącząc je razem, widzimy że Bóg opisuje po kolei cały akt stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 1, a później dokładniej opisuje najważniejsze szczegóły, te dotyczące szóstego dnia w 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, jest to pewien zabieg literacki, opisujący wydarzenia od ogółu do szczegółu.

English
Powrót na polską stronę główną
Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?