settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over oorlog?

Antwoord


Veel mensen maken een fout wanneer ze geloven dat het Bijbelse gebod “Gij zult niet doden” op oorlog toegepast moet worden. Maar de Bijbel zegt feitelijk: “Gij zult niet vermoorden” (Exodus 20:13). Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk: “het doelbewust en met voorbedachte rade op een boosaardige manier doden van een ander mens”. God beval de Israëlieten vaak om oorlog te voeren met andere volken (1 Samuël 15:3; Jozua 4:13). God beval de doodstraf voor talrijke misdaden (Exodus 21:12; 21:15; 22:19; Leviticus 20:11). God is dus niet in alle omstandigheden tegen het doden van een ander, maar wel tegen het vermoorden van een ander. Oorlog is nooit goed, maar soms is het noodzakelijk. In een wereld die gevuld is met zondige mensen (Romeinen 3:10-18) is oorlog onvermijdelijk. Soms is oorlog de enige manier om te voorkomen dat zondige mensen andere mensen veel leed en pijn berokkenen.

Oorlog is vreselijk! Oorlog is altijd het gevolg van zonde (Romeinen 3:10-18). In het Oude Testament beval God de Israëlieten: “Wreek de Israëlieten op de Midjanieten.” (Numeri 31:2). Zie ook Deuteronomium 20:16-17: “Maar in de steden van de volken die de HEER uw God u in eigendom geeft, mag u niemand in leven laten. U moet Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten aan de vernietiging wijden, zoals de HEER uw God u bevolen heeft.” Exodus 17:16 verkondigt: “Hij zei: ‘De handen omhoog naar de banier van de HEER. De HEER strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw.’" En 1 Samuël 15:18: “De HEER heeft u uitgezonden met de opdracht: Trek op tegen de Amalekieten, wijd die zondaars aan de vernietiging en strijd tegen hen tot u ze hebt uitgeroeid.” God is dus duidelijk niet altijd tegen oorlog. Jezus is altijd in perfecte overeenstemming met de Vader (Johannes 10:30), dus we kunnen niet beargumenteren dat oorlog alleen maar in het Oude Testament Gods wil was. God verandert niet (Maleachi 3:6; Jakobus 1:17).

De wederkomst van Jezus zal ook uitermate gewelddadig zijn. Openbaring 19:11-21 verkondigt: “Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen: ‘Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot.’ Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn legermacht. Maar het beest werd gegrepen, en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden ze allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van Hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun vlees.”

De bewering dat God nooit een oorlog zou ondersteunen is onjuist. Jezus is geen pacifist. In een wereld die gevuld is met boosaardige mensen is een oorlog soms noodzakelijk om een nog groter kwaad tegen te gaan. Als Hitler niet was verslagen in de Tweede Wereldoorlog, hoe veel miljoenen Joden zouden er dan nog meer zijn vermoord? Als de Amerikaanse Burgeroorlog niet was gestreden, hoe veel langer zouden de Afrikaanse Amerikanen dan nog als slaven hebben moeten lijden? We moeten allemaal in gedachten houden dat we ons geloof op de Bijbel moeten baseren, en niet op onze emoties (2 Timoteüs 3:16-17).

Prediker 3:8 verkondigt: “[Er is] een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.” In een wereld die bol staat van zonde, haat en het kwaad (Romeinen 3:10-18), is oorlog onvermijdelijk. Sommige oorlogen zijn “rechtvaardiger” dan andere, maar alle oorlogen zijn uiteindelijk het gevolg van de zonde. Christenen moeten niet naar oorlog verlangen, maar Christenen moeten ook niet de regering tegenwerken die God als gezagsdragers over hen heeft geplaatst (Romeinen 13:1-4; 1 Petrus 2:17). Het belangrijkste dat wij in oorlogstijd kunnen doen is bidden om wijsheid van God voor onze leiders, de veiligheid van onze militairen, een spoedige oplossing van het conflict en een minimaal aantal slachtoffers – aan beide zijden van het conflict (Filippenzen 4:6-7).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over oorlog?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries