settings icon
share icon
Vraag

Bestaat er een lijst van Bijbelse geestelijke gaven?

Antwoord


Feitelijk zijn er drie Bijbelse lijsten met de “gaven van de Geest”, ook wel bekend als geestelijke gaven. De drie belangrijkste teksten die geestelijke gaven beschrijven zijn Romeinen 12:6-8; 1 Korintiërs 12:4-11 en 1 Korintiërs 12:28. De geestelijke gaven die in Romeinen 12 genoemd worden zijn profeteren, dienen, onderwijzen, vermanen, geven, leiderschap en barmhartigheid. De lijst in 1 Korintiërs 12:4-11 omvat het verkondigen van wijsheid, overdracht van kennis, geloof, genezing, wonderbare krachten, profeteren, het onderscheiden van geesten, het spreken in tongen en het vertolken van tongen. De lijst in 1 Korintiërs 12:28 omvat genezingen, bijstand verlenen, leiding geven en in vreemde talen / tongen spreken. Onderstaand volgt een korte beschrijving van alle gaven:

Profeteren – Het Griekse woord dat vertaald wordt als “profeteren” of “profetie” betekent in beide tekstdelen in werkelijkheid “verkondigen” of: de Goddelijke wil overbrengen, de doelen van God vertolken, of op enigerlei wijze de waarheid van God die bedoeld is om mensen te beïnvloeden, bekend te maken. Het idee dat dit woord betrekking heeft op het voorspellen van de toekomst is ergens in de Middeleeuwen aan de betekenis toegevoegd en staat volledig haaks op andere tekstdelen in de Schrift, die zulke waarzeggerij of voorspellingen veroordelen (Handelingen 16:16-18).

Dienen – Wordt ook wel “bediening” genoemd. Het Griekse woord diakonian, waar de Nederlandse term “diaken” van afgeleid is, betekent dienstverlening van welke soort dan ook. In algemene zin: praktische hulp aan mensen die daar behoefte aan hebben.

Onderwijzen – Deze gave betreft het analyseren en verkondigen van het Woord van God; het is de verklaring van de betekenis, de context en de toepassing op het leven van de toehoorder(s). De begaafde leraar is iemand die de unieke vaardigheid heeft om helder te onderrichten en kennis over te dragen, in het bijzonder geloofsdoctrines.

Vermaning – Ook als “aansporing” omschreven. Deze gave blijkt duidelijk bij mensen die consequent anderen aansporen om Gods waarheid ter harte te nemen en te volgen. Daartoe kan het nodig zijn om die anderen te corrigeren of te doen groeien in geloof, door zwak geloof te sterken of gedurende beproevingen te troosten.

Geven – Begaafde gevers zijn mensen die vol vreugde met anderen delen wat zij hebben, of dat nu financieel of materieel is, of betrekking heeft op het schenken van persoonlijke tijd en aandacht. De gever is begaan met de behoeften van anderen en zoekt mogelijkheden om spullen, geld en tijd met hen te delen wanneer zij dat nodig hebben.

Leiderschap – Een begaafd leider is iemand die bestuurt, voorzit of leiding geeft aan anderen in de kerk. Het woord is afgeleid van “geleiden” en roept het beeld op van iemand die aan het roer staat van een schip. Iemand met de gave van leiderschap leidt met wijsheid en barmhartigheid, en vertoont de vruchten van de Geest in zijn leven door het goede voorbeeld te geven in zijn leiderschap.

Barmhartigheid – Nauw verwant aan de gave van vermaning is de gave van barmhartigheid zichtbaar in mensen die medeleven hebben voor anderen die in een benarde situatie verkeren. Ze tonen sympathie en gevoeligheid, gecombineerd met de wens en de vindingrijkheid om het lijden van anderen op een prettige en blijde manier te verzachten.

Verkondiging van wijsheid – Het feit dat deze gave ook wel omschreven wordt als het “Woord” van wijsheid geeft aan dat dit een van de spraakgaven betreft. Deze gave beschrijft iemand die Bijbelse waarheden op dusdanige wijze kan begrijpen en communiceren dat hij ze kundig en met veel inzicht kan toepassen op situaties in het leven.

Kennisoverdracht – Dit is een andere spraakgave die betrekking heeft op het begrijpen van waarheid met een inzicht dat alleen door openbaring van God kan komen. Mensen die de gave van kennisoverdracht hebben, begrijpen de diepten van God en de mysteries van Zijn Woord.

Geloof – Alle gelovigen bezitten een bepaalde mate van geloof omdat het een van de gaven is die de Geest schenkt aan allen die in geloof tot Christus komen (Galaten 5:22-24). Geloof als geestelijke gave kenmerkt mensen die een sterk en onwankelbaar vertrouwen hebben in God, Zijn Woord, Zijn beloftes en de kracht om in gebed wonderen teweeg te brengen.

Genezing – Hoewel God ook vandaag nog geneest, behoorde het vermogen van mensen om wonderbare genezingen tot stand te brengen toe aan de apostelen van de kerk in de eerste eeuw, waarmee zij bevestigden dat hun boodschap afkomstig was van God. Hedendaagse Christenen hebben niet de macht om zieken te genezen of doden te laten verrijzen. Als ze dat wel konden, zouden de ziekenhuizen en mortuaria vol staan met dergelijke “begaafde” mensen die zich bezighouden met het legen van ziekenhuisbedden en doodskisten.

Wonderbare machten – Ook dit is een tijdelijke genadegave, die betrekking heeft op het verrichten van bovennatuurlijke gebeurtenissen die alleen aan de macht van God toegeschreven kunnen worden (Handelingen 2:22). Deze gave werd o.a. gezien bij Paulus (Handelingen 19:11-12), Petrus (Handelingen 3:6), Stefanus (Handelingen 6:8) en Filippus (Handelingen 8:6-7).

Onderscheiden (herkennen) van geesten – Sommige mensen bezitten het unieke vermogen om de ware boodschap van God te onderscheiden van die van de bedrieger, Satan, wiens werkwijze mede het verspreiden van misleidende en foute leer omvat. Jezus zei dat er velen zouden komen in Zijn naam en veel mensen zouden misleiden (Matteüs 24:4-5), maar de gave om geesten te onderscheiden is geschonken aan de Kerk om de Kerk daartegen te beschermen.

Het spreken in tongen – De gave van tongentaal is een van de tijdelijke “genadegaven” die aan de vroege Kerk gegeven werden, opdat het Evangelie in de hele wereld aan alle volken en in alle bekende talen verspreid kon worden. Het betrof de Goddelijke bekwaamheid om te spreken in talen die voorheen onbekend waren aan de spreker. Deze gave bevestigde de echtheid van de Evangelieboodschap en bekrachtigde de boodschappers als gezanten van God. De termen “verscheidenheid van tongen” (NBG) of “menigerlei talen” (Statenvertaling) sluiten in feite uit dat het hier zou gaan om een “persoonlijke gebedstaal” als geestelijke gave.

Het vertolken van tongen – Iemand die de gave had ontvangen om tongentaal te vertolken kon begrijpen wat een tongenspreker zei, ondanks dat hij de taal waarin gesproken werd niet kende. De tongentolk bracht dan de boodschap van de tongenspreker over aan alle andere aanwezigen, zodat iedereen het kon begrijpen.

Bijstand – Nauw verwant aan de gave van barmhartigheid is de gave van bijstand. Wie de gave van bijstand heeft ontvangen kan anderen in de kerk helpen of assisteren door middel van medeleven en barmhartigheid. Deze gave heeft uitgebreide toepassingsmogelijkheden. Het belangrijkste is de unieke vaardigheid om anderen te herkennen die worstelen met twijfel, angsten en andere geestelijke strijd, om zo mensen te naderen die behoefte hebben aan een vriendelijk woord, begrip en meelevend gedrag, en Bijbelse waarheid te spreken die zowel overtuigt als liefheeft.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Bestaat er een lijst van Bijbelse geestelijke gaven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries