settings icon
share icon

Het boek Daniël

Auteur: In het boek Daniël staat dat de profeet Daniël het geschreven heeft (Daniël 9:2; 10:2). Jezus zegt ook dat Daniël de schrijver is (Matteüs 24:15).

Datering: Het boek Daniël is waarschijnlijk geschreven tussen 540 en 530 voor Christus.

Doelstellingen: In 605 voor Christus had Nebukadnessar, de koning van Babylonië, Juda veroverd en veel van de inwoners naar Babylon gedeporteerd; inclusief Daniël. Daniël diende aan het koninklijke hof van Nebukadnessar en verscheidene heersers die na Nebukadnessar volgden. Het boek Daniël beschrijft de handelingen, profetieën en visioenen van de profeet Daniël.

Belangrijkste verzen: “De koning sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk.” (Daniël 1:19-20)

“U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend.” (Daniël 2:31)

“Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." (Daniël 3:17-18)

“‘Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap is van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?’” (Daniël 4:34)

“Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” (Daniël 9:25-27)

Beknopte samenvatting: Daniël kan in drie delen opgedeeld worden. Hoofdstuk 1 beschrijft de verovering van Jeruzalem door de Chaldeeën. Samen met vele anderen werden Daniël en zijn drie vrienden gedeporteerd naar Babylon. Vanwege hun moed en het feit dat ze overduidelijk gezegend waren door God, ‘traden ze in dienst’ van de koning (Daniël 1:17-20).

Hoofdstukken 2-7 beschrijven hoe Nebukadnessar een droom heeft die alleen Daniël juist kan duiden. Nebukadnessars droom over een groot standbeeld verbeeldde de koninkrijken die in de toekomst zouden opkomen. Nebukadnessar maakte een groot standbeeld van zichzelf en dwong iedereen om dat te aanbidden. Chananja, Misaël en Azarja weigerden dat en werden op wonderlijke wijze gered door God ondanks dat zij in een vuuroven werden geworpen. Nebukadnessar wordt door God veroordeeld om zijn trots, maar wordt in ere hersteld wanneer hij Gods soevereiniteit inziet en erkent.

Daniël hoofdstuk 5 beschrijft hoe Nebukadnessars zoon Belsassar de voorwerpen misbruikt die uit de Tempel van Jeruzalem geplunderd waren. Als antwoord daarop ontvangt hij een boodschap van God die geschreven wordt op de muur. Alleen Daniël kan het geschrift verklaren als een boodschap van het ophanden zijnde oordeel van God. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen omdat hij weigert tot de keizer te bidden, maar wordt op wonderbaarlijke wijze gespaard. God gaf Daniël een visioen van vier dieren. De vier dieren verbeelden de koninkrijken van Babylon, Medië en Perzië, Griekenland en Rome.

Hoofdstukken 8-12 bevatten een visioen dat gaat over een ram, een geit en meerdere horens, hetgeen ook verwijst naar toekomstige koninkrijken en hun heersers. Daniël hoofdstuk 9 beschrijft Daniëls profetie over “zeventig weken”. God gaf Daniël de exacte tijdsplanning voor wanneer de Messias zou komen en uitgeroeid zou worden. De profetie vermeldt ook een toekomstige heerser die een zevenjarig verbond met Israël zal sluiten en het na drieënhalf jaar zal verbreken. Kort daarop zal het grote oordeel volgen en zal alles verwoest worden. Na dit grootse visioen wordt Daniël bezocht en gesterkt door een engel, en de engel legt Daniël het visioen heel gedetailleerd uit.

Voorafschaduwingen: In de verhalen van de vuuroven en Daniël in de leeuwenkuil zien we een voorafschaduwing van de verlossing waar door Christus in voorzien wordt. De drie mannen verklaren dat God een reddende God is die bevrijding kan bewerkstelligen (Daniël 3:17). Op dezelfde manier, door Jezus te zenden om voor onze zonden te sterven, heeft God een ontsnapping uit de vuren van de hel voorbereid (1 Petrus 3:18). In Daniëls geval zond God een engel om de bekken van de leeuwen te sluiten en Daniël van de dood te redden. Jezus Christus is onze voorziening tegen de gevaren van de zonde die ons dreigen op te slokken.

Daniëls visioen van het einde der tijden toont Israëls Messias door wie velen zuiver en heilig gemaakt zullen worden (Daniël 12:10). Hij is onze rechtvaardigheid (2 Korintiërs 5:21) door Wie onze zonden, al zijn ze scharlakenrood, weggewassen zullen worden; ze zullen als witte wol zijn (Jesaja 1:18).

Praktische toepassing: Net als Chananja, Misaël en Azarja moeten we altijd achter datgene staan waarvan wij weten dat het juist is. God is groter dan welke bestraffing dan ook die ons zou kunnen treffen. Ongeacht of God besluit ons te bevrijden of niet, Hij is ons vertrouwen altijd waard. God weet wat het beste is, en eert mensen die hem vertrouwen en gehoorzamen.

God heeft een plan, en Zijn plan is tot in het kleinste detail uitgewerkt. God kent en beheerst de toekomst. Alles wat God voorzegd heeft, is exact uitgekomen zoals Hij voorzegd heeft. Daarom moeten we geloven in en vertrouwen op de dingen die Hij voorspeld heeft, want eens zal de toekomst precies zo gebeuren als God gezegd heeft.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Daniël
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries