settings icon
share icon
Vraag

Wat wordt verstaan onder het Jodendom en wat geloven Joden?

Antwoord


Wat is het Jodendom en wie of wat is een Jood? Is het Jodendom alleen een godsdienst? Is het een culturele identiteit of slechts een etnische groepering? Zijn Joden een volksstam of een natie? Wat geloven Joden en geloven ze allemaal hetzelfde?

Woordenboekdefinities van een “Jood” omvatten “lid van de stam van Juda”, “een Israëliet”, “lid van een volk dat in Palestina woonachtig was van de 6e eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus”, “een persoon die middels afstamming of bekering behoort tot een voortzetting van het oeroude Joodse volk” en “iemand die het Joodse geloof aanhangt”.

Zoals rabbijnen het Jodendom uitleggen is een Jood iemand die een Joodse moeder heeft of die zich formeel bekeerd heeft tot het Jodendom. Leviticus 24:10 wordt vaak geciteerd om aan dit standpunt geloofwaardigheid te hechten, hoewel de Thora geen specifieke beweringen doet die deze traditie onderbouwen. Sommige rabbijnenzeggen dat wat de persoon in kwestie gelooft er niets toe doet. Deze rabbijnen stellen dat een Jood zich niet aan Joodse wetten en gebruiken hoeft te houden om als Jood beschouwd te worden. Feitelijk hoeft volgens de bovengenoemde rabbijnse interpretatie een Jood helemaal niet in God te geloven om toch nog steeds Joods te zijn.

Andere rabbijnen stellen duidelijk dat een mens geen Jood kan zijn tenzij hij of zij de richtlijnen van de Thora volgt en de “Dertien Geloofsartikelen” van Maimonides (Rabbi Moshe ben Maimon, een van de belangrijkste middeleeuwse Joodse geleerden) aanvaardt. Hoewel deze persoon misschien “biologisch gezien” Joods is, heeft hij geen echte aansluiting met het Jodendom.

In de Thora—de eerste vijf boeken van de Bijbel—staat in Genesis 14:13 dat Abram (algemeen erkend als de eerste Jood) omschreven werd als een “Hebreeër.” De naam “Jood” is afgeleid van de naam Juda, een van de twaalf zonen van Jakob en een van de twaalf stammen van Israël. Blijkbaar verwees de naam “Jood” oorspronkelijk alleen naar degenen die tot de stam Juda hoorden. Maar toen het koninkrijk verdeeld werd na de heerschappij van Salomo (1 Koningen 12) verwees de term naar iedereen die zich in het koninkrijk Juda bevond, hetgeen de stammen Juda, Benjamin en Levi waren. Vandaag de dag geloven veel mensen dat iedereen die lichamelijk afstamt van Abraham, Isaak en Jakob een Jood is, ongeacht van welke van de oorspronkelijke twaalf stammen hij afkomstig is.

Dus wat geloven Joden, en wat zijn de basiskernpunten van het Jodendom? Er zijn vandaag de dag vijf hoofdstromingen of sektes binnen het Jodendom. Dit zijn de Orthodoxen, de Conservatieven, de Hervormden, de Reconstructionisten en de Humanisten. Wat er geloofd en vereist wordt binnen elke groep verschilt enorm, maar een samenvatting van de traditionele geloofsovertuiging van het Joodse volk zou de onderstaande zaken omvatten:

God is de Schepper van alles wat bestaat; Hij is de enige, onstoffelijk (zonder een lichaam) en Hij alleen moet aanbeden worden als de absolute heerser over het universum.

De eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel zijn door God aan Mozes geopenbaard. Ze mogen in de toekomst niet gewijzigd of aangevuld worden.

God heeft middels profeten tot het Joodse volk gesproken.

God beziet de menselijke activiteiten; Hij beloont individuen voor goede daden en straft kwaad gedrag.

Hoewel Christenen veel van hun geloof baseren op dezelfde Hebreeuwse Geschriften als de Joden zijn er aanzienlijke geloofsverschillen: Joden beschouwen over het algemeen daden en gedrag van het grootste belang; geloof volgt uit daden. Dit is strijdig met de optiek van conservatieve Christenen voor wie geloof van het grootste belang is en daden het gevolg zijn van dat geloof.

Het Joodse geloof verwerpt het Christelijke idee van de erfzonde (het geloof dat alle mensen de zonde van Adam en Eva geërfd hebben toen zij Gods instructies in de Hof van Eden niet gehoorzaamden).

Het Jodendom bevestigt de inherente goedheid van de wereld en haar bevolking als schepselen van God.

Joodse gelovigen kunnen hun leven heiligen en nader tot God komen door de “mitswot” (Goddelijke geboden) te vervullen.

Er is geen Verlosser nodig of beschikbaar als bemiddelaar.

De 613 geboden in Leviticus en andere boeken regelen alle aspecten van het Joodse leven. De Tien Geboden, zoals beschreven in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21, vormen een korte samenvatting van de Wet.

De Messias (de Gezalfde van God) zal in de toekomst komen en de Joden nogmaals in het land van Israël verzamelen. Er zal dan een algemene opstanding van de doden plaatsvinden. De Tempel van Jeruzalem, die in 70 na Christus vernietigd werd door de Romeinen, zal herbouwd worden.

De geloofsinzichten over Jezus lopen sterk uiteen. Sommigen zien Hem als een groot leraar op het gebied van ethiek. Anderen zien Hem als een valse profeet of als een afgod van het Christendom. Sommige sekten binnen het Jodendom spreken Zijn naam niet eens uit ten gevolge van het verbod op het uitspreken van de naam van een afgod.

De Joden worden vaak Gods uitverkoren volk genoemd. Dat betekent niet dat ze op enigerlei wijze als superieur boven andere groepen beschouwd moeten worden. Bijbelverzen zoals Exodus 19:5 zeggen alleen maar dat God Israël heeft uitgekozen om de Thora in ontvangst te nemen en te bestuderen; om uitsluitend God te aanbidden, te rusten op de Sabbat en de feesten te vieren. Joden zijn niet gekozen om beter te zijn dan anderen; ze waren slechts gekozen om een lichtend voorbeeld te zijn voor de ongelovigen en om een zegen voor alle volken te zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat wordt verstaan onder het Jodendom en wat geloven Joden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries