settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat Jezus de Wet heeft vervuld, maar niet afgeschaft?

Antwoord


In de vastlegging van Matteüs van wat meestal de Bergrede wordt genoemd, staan de volgende woorden van Jezus: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn” (Matteüs 5:17-18).

Regelmatig wordt beweerd dat als Jezus de Wet niet heeft “afgeschaft”, deze nog steeds bindend moet zijn. Als dat zo zou zijn, dan zouden onderdelen van de Wet zoals de vereiste Sabbatsviering ook nog steeds van kracht zijn, naast talrijke andere elementen van de Mozaïsche Wet. Deze aanname is geworteld in een verkeerd begrip van de woorden en de bedoeling van deze passage. Christus opperde hier niet dat de bindende aard van de Wet van Mozes voor altijd in stand zou blijven. Een dergelijk standpunt zou alles tegenspreken wat we leren uit de volledige balans van het Nieuwe Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15).

Van bijzonder belang in deze studie is het woord dat vertaald wordt met “afschaffen”. Het is een vertaling van het Griekse woord kataluo, wat letterlijk “doen verslappen” betekent. Het woord wordt zeventien keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de vernietiging van de Joodse tempel door de Romeinen (Matteüs 26:61; 27:40; Handelingen 6:14) en voor de afbraak van het menselijke lichaam wanneer een mens sterft (2 Korintiërs 5:1). Het woord kan verder de afgeleide betekenis “omver werpen” hebben, in de zin van “nutteloos maken”, “van succes beroven”. In klassiek Grieks werd het woord gebruikt in verband met instellingen, wetten en dergelijke, om het idee van “ongeldig verklaren” of “ontbinden” te verwoorden.

Het is uitermate belangrijk om op te merken hoe dit woord wordt gebruikt in Matteüs 5:17. In deze context wordt het woord “afschaffen” als tegenpool van het woord “vervullen” gebruikt. Christus kwam “...niet om af te schaffen, maar om tot vervulling te brengen.” Jezus kwam niet naar deze aarde om een bestrijder van de Wet te zijn. Zijn doel was niet om de vervulling van de Wet te voorkomen. In plaats daarvan werd de Wet door Jezus geëerbiedigd, geliefd, gehoorzaamd en verwezenlijkt. Hij vervulde de profetische uitingen over Zichzelf in de Wet (Lucas 24:44). Christus vervulde de vereisten van de Mozaïsche Wet, die onder de dreiging van een “vloek” (zie Galaten 3:10, 13) tot volmaakte gehoorzaamheid opriepen. In dit opzicht zal het Goddelijke ontwerp van de Wet eeuwig blijvende gevolgen hebben. Het zal altijd het doel bereiken waar het voor bedoeld was.

Als de Wet van Mozes in bindend opzicht nu nog steeds op dezelfde manier van toepassing zou zijn op de mensen als toen, dan zou de Wet niet vervuld zijn en zou Jezus gefaald hebben in wat Hij kwam doen. Maar als de Heer daarentegen Zijn doel heeft bereikt, dan werd de Wet tot vervulling gebracht en is het tegenwoordig geen bindende wettelijke instelling meer. Bovendien, als de Wet van Mozes niet door Christus tot vervulling werd gebracht – en dus vandaag de dag nog steeds een bindend wettelijk systeem zou zijn – dan is de Wet ook niet slechts gedeeltelijk bindend. In plaats daarvan is het een volledig sluitend geheel. Jezus zei duidelijk dat “elke jota, elke tittel” (de kleinste tekens in het Hebreeuwse schrift) in de Wet van kracht zouden blijven totdat alles vervuld zou zijn. Bij gevolg zou geen enkel onderdeel van de Wet dus nietig verklaard worden totdat de Wet haar doel volledig zou hebben bereikt. Jezus bracht de Wet tot vervulling. Jezus bracht de volledige Wet tot vervulling. We kunnen niet stellen dat Jezus enerzijds wel de vereisten van het offersysteem in vervulling bracht, maar anderzijds niet de overige aspecten van de Wet vervulde. Ofwel Jezus vervulde de Wet volledig, of helemaal niet. Wat de dood van Jezus betekende voor het offersysteem, geldt op dezelfde manier voor de andere aspecten aan de Wet.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat Jezus de Wet heeft vervuld, maar niet afgeschaft?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries