settings icon
share icon
Ka’at chi:

Tantik un tsaik un oksaj óol ti Jesuse… ¿Baax beorae?

Núuc t’aan:


¡Kimac óol ti’ tech! ¡Ta betaj jumpe’éel nuuc t'aan ti’al jumpe’éel ke’exel Cuxtal! In walike ta ka’atchi kaba, “¿baxtun beorae’? ¿Bix u beytal in kaajsik jumpe’éel ximbal yéetel JajalDyoos?”. Le jo’ p’éel kansajob ku ye’esbil beorae’ yaan u yaliktech bix u beytal ti le Quili’ich tsiibo’o. Wa yantech u jeel ka’atchiobe’, oken waye’: www.GotQuestions.org.

1. Ilawil a naatik Baax le toksa’ajilo’.

1 Juan 5:13 ku yalictoon, “Quin dzíibtic lela' ti' te'ex ca wocsaj óoltique'ex u Paal Kue' u ti'al a wojéeltique'exe' yaan te'ex cuxtal mina'an u xuul”. JajalDyoose’ u káat kak naat Baax le toksajilo. JajalDyoose u káat ka yaanlakto’on u oksaj óolalil ti'al al jach utsil wojeltik wa tone’ yaanto’on toksajil. Koonex ti mejen xo’ot tsiibo’ob ku ye’esbil Baax le toksajilo’:

(a) Tak lacalo’on tso’ok ak ke’eban. Taklaacalo’on tso’ok ak betike balo’ob ka’astak tu taan JajalDyoos (Romailo'ob 3:23).

(b) Kak najmatic ak jaadzal yéetel nachkunsal minan u xuul ti JajalDyoos, yo’olal ak ke’eban. (Romanos 6:23).

(c) Jesuse’ quiim ti cruz ti'al u botic le jaadzil yo’olal ak kebano’on (Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21). Jesuse’ quiim tak wo’osal, ti'al u cha’ik le jaadzal kak najmatico. Uchik u ka Cuxtale ku ye’esike’ u quiimil Jesuse’ Chen leti’ Ka’abet ti'al u bolalil ak kebano’obo’.

(d) JajalDyoose’ ku tsa’ik sa’asa’ajil yéetel toksajil ti tuláacal maax tsa’ik u oksaj óol ti Jesús – u tsa’ik alab óol' ti u quíimil bey u bolalil yo'olal ak ke’eban (Juan 3:16; Romailo'ob 5:1; Romailo'ob 8:1).

¡Le jelo’ u tsi’ikbalil toksajil! Wa tech tso’ok a tsa’ik a oksaj óol ti Jesucristo bey a toksajile’, ¡Teche’ yantech toksajil! Tuláacal a kebano’ob tso’ok u sa’asa’al, yéetel JajalDyoose’ ku a'almaj t'aantike mix bikini bin u p’aate’ex yéetel u tubske’ex (Romanos 8:38-39; Mateo 28:20). Ka’ajakteche’ a toksajile' ma’alo’ob yanic ti Jesucristo (Juan 10:28-29). ¡Wa tech a ku’ubmaj a alab óol Chen ti Jesús bey a toksajile, jeel u beytal a alab óoltike yaan a bin ti le Cuxtal minan u xuulo’ yéetel JajalDyoos te’ ca’analo!

2. Baax jump'éel ma’alo’ob kuchil tuux ku kansaj le Quili'ich tsiibo.

Ma’ tuuklil le iglesiao wa bey Jump'éel noojoch naje’. U najil JajalDyoose’ let’e wiinco’obo’. Jach maan ka’anan ti le wiinko’ob ku oksaj óoltikob Jesucristoe’ Ka yaanlaktioob paklan wet óolal. Le jelo' u ma’alo’ob yaax tuukulil ti le iglesiao. Beora tech tso’ok a tsa’ik a oksaj óolal ti Jesucristoe’ kin lisko’on a óol ti'al a kaxtik jumpe'éel muchi’il tuux le winko’obo ku oksaj ooltikob kquilich tsiib JajalDyoos. Ta’anakech yéetel u nojoch kansajil, tsa’a u yo’ojelt yo'olal la tuumben oksaj óol ti Jesucristo.

U kaa pe’el bilalil le iglesiao, let u kansik u kili'ich tsiib JajalDyooso’. Teche’ u beytal a kanik bix u beytal a beetik ta Cuxtal u kansaj JajalDyoos. U naata le quili'ich tsiibo u belil ti'al Cuxtal u cuxtal palil JajalDyoos ti uts yéetel pajtalil. 2 Ti' Timoteo 3:16-17 ku ya’alik: “Tuláacal Quili'ich Dzíibe' Ku j dzáa ti' tuucul u ti'al ca dzíibta'ac, ma'alob xan u ti'al ca'ansaj, u ti'al keyaj, u ti'al tojquinaj yéetel u ti'al tzol xiquin ti' jun p'éel toj cuxtal, u ti'al beyo' le máac u ti'al Kuo' ca utzil chuca'anchajac yéetel nu'uca'an u ti'al u beetic tuláacal u jejeláasil ma'alob meyajo'ob”.

U oox pe'elil bilalil le iglesiao lete’ kikita’anilo’. ¡Le kikita’anilo’ u tsa’abal niboolal ti JajalDyoos yo'olal tuláacal baax tso’ok u betik Leti! JajalDyoose’ tso’ok u tokiko’on. jajalDyoose’ u yabilmo’on. JajalDyoose Leti max tsa’ikto’on tuláacal. JajalDyoose’ ku ye’esicto’on u bejil yéetel ku kansik bix con ximbali’. ¿Bix ma’ u tsa’abal niboolal ti? JajalDyoose’ kíilich, ku malo’ob bolal, ku yabilaj, ku tsa’ik cha’ootsilil yéetel jach yaan u síibalil. Apocalipsis 4:11 ku nu’ucbes: “Yuumtzil yéetel c Ku, teche' a najmatic a kamic nojbe'enil, tziiquil bey xan páajtalil; tumen teech ta beetaj tuláacal ba'alo'ob, tu yo'olal a wóolaje' yano'ob yéetel j beeta'abo'ob”.

3. Jo’os u xoot kíin ti'al a tsa’ik a tuukul ti JajalDyoos.

Jach maan ka’anan ti'al tone’ sansamal Ka jo’os jumpíit kiin ti'al ak tsa’ik ak tuukul ti JajalDyoos. Wa jaytul make’ ku yalico’ob u ka'aba “u xoot kiin Chen yéetel JajalDyoos”. U jelo’obe’ ku yaliko’ob “u xoot kiin ti'al kansajil”, tuumen le jela Jump'éel xoot kiin Chen jo’op ak kubkiba’on ti JajalDyoos. Ya’anobe’ uts tu ta’an u jo’osko’ob u xoot kiin Chen jo’op u tal u sastal, yaan u jelo’obe’ maas uts tu ta’ano’ob Chen jach aka’alak. Mix baa ti, je’en bix u káat tsa’abil u ka'abae wa Baax kiin Ken a beete. Baax más utse’e, tech manta’ats ka jo’os u xoot kiin yéetel JajalDyoos ¿Baax balobil betike’ ak jo’osik xoot kiin yéetel JajalDyoos?

(a) Payalchie’. Le payalchio’ leet ak tsi'ikbal yéetel JajalDyooso’. Tsi’ikbal yéetel JajalDyoos yo'olal a tuukul óol yéetel a yajilo’ob. A ka’atik ti JajalDyoos Ka u tsa’atech naat yéetel u ye’estech u bejil. A ka’atik ti JajalDyoos Ka u sitech Baax jach ka’anantech. A walik ti JajalDyoos buka’aj a yabilmaj yéetel buka’aj yabiltik tuláacal Baax ku betik ya wo’osal. Let u bilal le payalchio’.

b) Xokik quili'ich tsiib. Keex wa Ka ka’amike kansajil quili'ich tsiib ti le iglesiao, tu cansajil domingoe yéetel/wa Chen ti kansajil quili'ich tsiibe – jach Ka’abet a xokik Chen ta junal le quili'ich tsiibo. Ti le quili'ich tsiibo ti yaan tuláacal Baax Ka’abet a ka’ajoltik ti'al a Cuxtal bey juntuul u malo’ob palitsil JajalDyoose’. Le quili'ich tsiibo ti yaan u bejil u kansaj JajalDyoos ti'al a betik malo’ob balo’ob tu beel yéetel naat, bix a ka’ajoltik Baax u ka’at JajalDyoos, bix a wantik u jelo’ob yéetel u chi’ijil a pixaam. Le quili'ich tsiibo u tsiibil u kansaj JajalDyoos ti'al ak ojeltik bix ka’anan ak Cuxtal ti jumpe'éel Cuxtal bey ku kimakunsik u yo’ol Yumtsil yéetel ti'al a kimakunsik a yo’ol xan.

4. Beet u chi’ijil nuup yéetel maco’ob jeel u beytal u yantiko’on Tak pixaame’.

1 TI' Corintoilo'ob 15:33 ku yalictoon: “Ma' a cha'ique'ex a tu'usle'ex. Je'el bix cu ya'alic le queett'aano': Le kaakas éet xíimbalo'obo' cu kascuntico'ob le ma'alob cuxtalo'”. Le quili'ich tsiibo chup yéetel a’altano’ob yo'olal le wiinco’ob “ka’asanobo” jeel u beytal jelbesik ak tuukulo’on ti'al ak betic baax u kato’ob. A mansik kiin yéetel wiinco’ob ku tsa’akuba u beeto’ob kebano’obe’, yaan betic ak tuntal ti'al ak beet le balo’ob ka’astaco. U modos le wiinco’ob ba’apachticon jeel u “taka’a” ti tone’. Yo'olal le je’elo ka’abet ak ba’apachtikaba’ yéetel winco’ob u yabiltmo’ob Yumtsil yéetel u unu’upmo t’aan yéetel Leti.

Ilawil a kaxtic juntul a wetóolal wa ka tul, ichil le iglesiao, maax Je’el u beytal wantikech yéetel u li’isic a óol (Hebreos 3:13; 10:24). Ka’at ti a wetóolalo’ob ka u betecho’ob juntuul winic ku beetik kuch yéetel maolobil ti’ le kiin Ka ma’ansik ta junal, e baloob Ka bético yéetel a ximbal yéetel JajalDyoos. Káat xan ti letio’ob wa tech Je’el u beytal a betik le je’elo yo'olal letio’ob xan. Le je’ela ma u káat u yaal wa Kaabet a xumpajtik tuláacal a wetolalo’ob ma u ka’ajolo’ob Yumtsil Jesús bey u toksajilobe’. Ma pa’atik a wetolalo’ob yéetel yabilto’ob. Chen cháa u kajoltiko’ob Jesuse’ tso’ok u kexik a Cuxtal yéetel ma un beytal a betik le balo’ob ka’astak suukan a bétik ca’achilo’. Káat ti JajalDyoos Ka beilak mantats u cha’ik a sikba'altik yo'olal Jesús ti a wetolalo’ob.

5. Okja'.

Ya’ab make’ ma u naatko’ob Baax le okjao’. Le t'aan “okjao” u Kat u yale' u bulul mak ich ja’a. Le okjao’ jumpe’éel bix u beytal ak yesaj kilich tsiib ti u ta’an u jelo’ob ak tuumben oksaj óol ti Cristo yéetel nuup t'aant ti'al a tsa’ipachtik. U bulul mac ich ja’e’ ku kansic let u mukul mak yéetel cristo. Le Ken Ka jo’osa’ak ichil le ja’o’ u Káat u yale' u Ka Cuxtal cristo. A okjae’ ku ye’esic u Kimil, u mukul yéetel u Ka Cuxtal Jesús (Romanos 6:3-4).

Le okjao ma lete’ tsa’ik toksajilo’. Le okjao mixtan u tse’elik a kebano’ob. Le okjao’ Chen jump'éel yax ximbalil ti u’uyaj ta’an, Chen a ye’esic aktan ti u jeeloob a oksaj óol Chen ti Cristo ti'al toksajil. Le okjao’ jach ka’anan tumen u yaax ximbalil u’uyaj ta’an – a walik tu taan u jelo’obe’ a oksajóolal Chen ti Cristo yéetel a nuup ta’an yéetel Leti. Wa tech tso’ok a tuukultik a okjae’, Ka’abet a ta’an yéetel juntul Pastor.

EnglishSutnen ti u walil chumbal ich maya

Tantik un tsaik un oksaj óol ti Jesuse… ¿Baax beorae?
© Copyright Got Questions Ministries