settings icon
share icon
ຄຳຖາມ

ຂ້າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພຈາກພຣະເຈົ້າແນວໃດ?

ຄຳຕອບ


ໄດ້ບອກໄວ້ໃນຄຳພຣະທຳມະກິດຣະກັຣນຂອທອັດທຣູ ບົດທີ 13 ຂໍ້ທີ 8 ຄື “ເຫດໃດພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈເຖີດວ່າ ດ້ວຍພຣະອົງນີ້ແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງ ໄດ້ປະກາດຍົກຄວາມຜິດແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍ”

ອັນໃດຄືການໃຫ້ອະໄພ ແລະ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງການມັນ?

ຄຳວ່າ “ການໃຫ້ອະໄພ” ມີຄວາມໝາຍວ່າການລົບປະຫວັດຄວາມປະພຶດໃຫ້ຂາວສະອາດ, ການຍົກໂທດໃຫ້, ການຍົກເລີກ ພາວະທີ່ເປັນໜີ້. ເມື່ອເຮົາກະທຳຜິດຕໍ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ເຮົາກໍ່ຈະຄົ້ນຫາການຍົກໂທດຈາກເຂົາ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງ ຄວາມສຳພັນໃຫ້ກັບມາເໝືອນເດີມ. ການໃຫ້ອະໄພບໍ່ໄດ້ເປັນການຕົກລົງວ່າ ຄົນນັ້ນສົມຄວນ ຫຼື ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະ ໃຫ້ອະໄພ. ການໃຫ້ອະໄພເປັນການສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງໜຶ່ງ, ເປັນຄວາມກະລຸນາປານີ ແລະ ເປັນຄວາມເມດຕາ ກະລຸນາ. ການໃຫ້ອະໄພເປັນການຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະບໍ່ຢຶດຕິດກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບອີກຄົນໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກະທຳສິ່ງໃດໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ບອກແກ່ພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາທັງຫຼາຍນັ້ນຕ້ອງການທີ່ຈະໄ ດ້ຮັບການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາໄດ້ກະທຳບາບໃນພຣະທຳປັນຍາ ບົດທີ 7 ຂໍ້ທີ 20 ບອກໄວ້ວ່າ “ແນ່ນອນແລ້ວບໍ່ມີຄົນຊອບທຳຄົນໃດໃນ ແຜ່ນດິນໃນໂລກນີ້ທີ່ໄດ້ປະພຶດລ້ວນແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກະທຳບາບເລີຍ” ໃນທີ່ສຸດຄວາມບາບທັງໝົດນັ້ນ ກໍ່ຈະ ເປັນເໝືອນການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ (ເບິ່ງໃນພຣະທຳສັນລະເສີນ ບົດທີ 51 ຂໍ້ທີ 4). ຜົນກໍ່ຄືຕົວເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຫາການ ໃຫ້ອະໄພຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າບາບຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ, ຜົນຮັບຂອງເຮົາກໍ່ຄື ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໂທດນັ້ນຊົ່ວນີລັນ (ເບິ່ງໃນພຣະຄຳພີຕິຕັສ ບົດທີ 25 ຂໍ້ທີ 46, ພຣະທຳ ຢອດ ບົດທີ 3 ຂໍ້ທີ 9).

“ການໃຫ້ອະໄພ” ເຮົາໄດ້ຮັບມັນໄດ້ແນວໃດ?

ຂໍຂອບໃຈພຣະເຈົ້າສຳລັບຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາປານີ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ເຮົາໃນຄວາມຜິດບາບຂອງ ພວກເຮົາ. ພຣະທຳ 2 ປີເຕີ ບົດທີ 3 ຂໍ້ທີ 9 ໄດ້ບອກແກ່ພວກເຮົາວ່າ “ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊັກຊ້າ ໃນເລື້ອງ ພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງຕາມທີ່ບາງຄົນຄິດນັ້ນ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ອົດກັ້ນອາລົມໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍມາ ຊ້ານານ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງພິນາດເລຍ ແຕ່ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຄົນທັງປວງກັບໃຈໃໝ່”, ພຣະອົງມິຈຸດປະສົງທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໃ ຫ້ກັບເຮົາດັ່ງທີ່ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ອະໄພແກ່ເຮົາ

ພຽງແຕ່ການຈ່າຍໂທດຂອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຕາຍ. ໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງພຣະທຳໂຣມ ບົດທີ 6 ຂໍ້ທີ 23ໄດ້ບອກໄວ້ວ່າ “ເພາະວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ, ແຕ່ໄດ້ຂໍປະທານຈາກພຣະເຈົ້າຄືຊີວິດນີລັນ ໃນພຣະເຍຊູຄຣີດສ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ”. ຄວາມຕາຍທີ່ເປັນນີລັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ ຮັບຈາກບາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຈົ້າມີແຜນການທີ່ດີເລີດ ການທີ່ພຣະເຍຊູໄດ້ກຳເນີດມາເປັນມະນຸດ (ໃນພຣະທຳ ຢອດ ບົດທີ 1 ຂໍ້ທີ 1 ແລະ ຂໍ້ທີ 14). ພຣະເຍຊູໄດ້ສິ້ນຊີວິດລົງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງເຂນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະໄພ ໂທດທີ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ຄືຄວາມຕາຍນັ້ນໄປແລ້ວ ພຣະທຳ 2 ໂຄຣິນ ບົທີ 5 ຂໍ້ທີ 21 ສອນເຮົາວ່າ “ເພາະວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກະທຳ ພຣະອົງເປັນພຣະບໍ່ມີບາບໃຫ້ບາບແກ່ພວກເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ເປັນຄົນທີ່ຊອບທຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ”. ພຣະເຍຊູສິ້ນຊີວິດບົນໄມ້ກາງເຂ ນເພື່ອຮັບເອົາການລົງໂທດທີ່ເຮົາສົມຄວນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນ, ເພາະວ່າ ການຕາຍຂອງພຣະເຍຊູຈຶ່ງເປັນການໃ ຫ້ອະໄພສຳລັບຄວາມບາບໃນໂລກນີ້ທັງສີ້ນ.ໃນພຣະທຳ 1 ຢອດບົດທີ່ 2 ຂໍ້ທີ 2 ໄດ້ບອກໄວ້ວ່າ “ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ລົບລ້າງພຣະອາຍາທີ່ຕົກກັບພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ເພາະບາບຂອງພວກເຮົາພວກ ດຽວແຕ່ຂອງມະນຸດທັງປວງໃນໂລກນີ້ດ້ວຍ” ພຣະເຍຊູໄດ້ຟື້ນຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະຂອງພຣະ ອົງເໜືອຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມຕາຍ (ໃນພຣະທຳ 1 ໂຄຣິນບົດທີ 15 ຂໍ້ທີ 1-28). ໃຫ້ພວກເຮົາສັນລະເສີນ ພຣະເຈົ້າຜ່ານຄວາມຕາຍ ການຟື້ນຄືນຂອງພຣະເຍຊູຄຣີດສ ໃນເຄິ່ງຫຼັງຂອງພຣະຄຳພີ ໂຣມ ບົດທີ 6 ຂໍ້ທີ 23 . ນັບວ່າເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ “..ແຕ່ຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າຄືຊີວິດນີລັນ ໃນພຣະເຍຊູຄຣີດ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ພວກເຮົາ”.

ແລ້ວທ່ານເອງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບຫຼືບໍ່? ທ່ານເຄີຍຖືກຖາກຖາງ ຫາເລື້ອງຈັບຜິດ ແລະ ຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ບໍ່? ບາບຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມິຄວາມເຊື່ອ ການໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ມີຄວາມສັດທາໃນພຣະເຍຊູ ຜູ້ທີ່ເປັນເໝືອນກັບຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລອດ. ພຣະທຳ ເອເຊັພ ບົດທີ 1 ຂໍ້ທີ 7 ໄດ້ບອກ ໄວ້ວ່າ “ໃນພຣະເຍຊູນັ້ນ ເຮົາໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບ ໂດຍທີ່ພຣະໂລຫິດຂອງ ພຣະອົງ ຄືການໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພບາບຂ ອງເຮົາດ້ວຍພຣະກະລຸນາອັນອຸດົມຂອງພຣະອົງ” ພຣະເຍຊູໄດ້ຊຳລະໜີ້ ບາບເພື່ອເຮົາ ເພື່ອວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດບາບ. ທັງໝົດນີ້ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ອະໄພໃຫ້ທ່ານຜ່ານພຣະເຍຊູ, ມີຄວາມເຊື່ອວ່າພຣະເຍຊູສິ້ນຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບການອະໄພໂທດບາບ ແລະ ພຣະອົງກໍ່ໃຫ້ອະໄພບາບໃຫ້ທ່ານ. ພຣະທຳຢອນ ບົດທີ 3 ຂໍ້ທີ 16-17 ໄດ້ໃຫ້ຄຳຈຳກັດຄວາມອັນແສນທີ່ວິເສດວ່າ ”ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຮັກໂລກນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ປະທານບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ວາງໃຈໃນພຣະບຸດນັ້ນ ຈະບໍ່ມີ ການພິນາດແຕ່ມີຊີວິທີ່ເປັນນີລັນ” ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ບຸດລົງມາຍັງໂ ລກບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາພິພາກສາໂລກແຕ່ເພື່ອ ຊ່ວຍກູ້ໂລກໃຫ້ລອດໂດຍພຣະບຸດນັ້ນ.

ການໃຫ້ອະໄພນັ້ນງ່າຍແທ້ບໍ່?

ແມ່ນ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ງ່າຍຫຼາຍ ທ່ານບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະເຈົ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະຈ່າຍທົດແທນການໃຫ້ອະໄພບາບທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ ທ່ານສາມາດຮັບເອົາໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມ ວາງໃຈ, ຄວາມສັດທາ, ຄວາມເມດຕາປານີ ແລະ ຄວາມກະລຸນາແກ່ພຣະເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຍຊູເປັນ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ແລະ ການຮັບເອົາການໃຫ້ອະໄພບາບຈາກພຣະເຈົ້ານີ້ເປັນຄຳອະທິຖານ. ທ່ານຈະສາມາດ ອະທິຖານ ຜູ້ທີ່ອະທິຖານເພື່ອ ຫຼື ຄົນອື່ນໆທີ່ອະທິຖານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ມັນເປັນພຽງການໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອວ່າພຣເຍຂູສາມາດກ���ທທຳໃຫ້ຄວາ ມຜິດບາບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ. ການອະທິຖານນີ້ເປັນພຽງວິທີ ງ່າຍໆທີ່ຈະບອກໃຫ້ພຣະເຣົ້າຮູ້ວ່າ ຕົວຂອງທ່ານເຊື່ອ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຍຊູ ແລະ ຂອບໃຈພຣະອົງສຳລັບ ການໃຫ້ອະໄພແກ່ຕົວທ່ານ. ”ຂ້າແຕ່ພຣະເຈົ້າ, ຂ້າພຣະອົງຮູ້ດີວ່າຂ້າພຣະອົງກໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິພາກສາ ລົງໂທດ, ແຕ່ພຣະເຍຊູຄຣີດສໄດ້ຮັບເອົາການພິພາກສາລົງໂທດ ທີ່ເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບນັ້ນໄປແລ້ວ. ຈາກຄວາມບາບ, ຂ້າພຣະອົງໄດ້ວາງຄວາມເຊື່ອການວາງໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ, ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງລອດຈາກຄວາມບາບ ແລະ ບຶງໄຟນາລົກ. ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບຄວາມເມດຕາກະລຸນາ ທີ່ແສນປະເສີດ ແລະການໃຫ້ອະໄພບາບ ຜິດ ອາເມນ!"

ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເຊື່ອພະເຈົ້າ ເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານພົບຈາກບ່ອນນີ້ ແມ່ນຫລືບໍ່? ຖ້າແມ່ນ.. ກະລຸນາຄລິກປຸ່ມ “ຂ້ອຍໄດ້ຮັບພະຄຣິດເຂົ້າມາໃນຊີວິດຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້”

Englishກັບໄປທີ່ໂຮມເພດຂອງການແປພາສາ

ຂ້າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພຈາກພຣະເຈົ້າແນວໃດ?
© Copyright Got Questions Ministries