settings icon
share icon

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ຄຳແປພາສາຂອງພະຄຳພີທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ www.GotQuestions.org!

ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບໃນພະຄຳພີ

ທາງເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ ທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຄຳຖາມທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ກັບພວກເຮົາໃນ ເວລານີ້ໄດ້. ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດຂຽນແລະອ່ານພາສາອັງກິດໄດ້ ທ່ານກໍ່ສາມາດສົ່ງຄຳຖາມຂອງທ່ານມາທີ່ເວັບໄຊທ໌ - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ລາຍການລຸ່ມນີ້ຄືໜ້າທີ່ຂອງເຮົາທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການແປພາສາ:ຂ່າວດີ

ທ່ານໄດ້ຊີວິດທີ່ເປັນນິລັນຫຼືຍັງ?

ຂ້າພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພຈາກພຣະເຈົ້າແນວໃດ?

ແມ່ນຫຍັງຄືຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ທ່າ ນໄດ້ຕ້ອນຮັບພະເຍຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ທີ່ພຣະອົງເປັນເໝືອນກັບຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮົາໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມບາບ?

ແມ່ນຫຍັງຄືແຜນການເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກບາບ ແລະ ບຶງໄຟນາລົກ?

ຄຣີດສຕຽນແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບເຊື່ອໃນອົງພະເຢຊູເຈົ້າແລ້ວ.. ຕ້ອງເຮັດຫຍັງຕໍ່ຈາກນີ້?ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ພຣະເຈົ້າມີຢູ່ຈິງແທ້ບໍ່? ມີຫຼັກຖານພິສູດວ່າພຣະເຈົ້າມີຢູ່ຈິງແທ້ບໍ່?

ພຣະເຍຊູຄຣີດສແມ່ນໃຜ?

ພຣະເຍຊູເປັນພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ່? ພຣະເຍຊູອ້າງສິດທິໃນການເປັນພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ່?

ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບໃນພະຄຳພີ
© Copyright Got Questions Ministries