settings icon
share icon
Kwɛshɔn

Gɔd rili de? Ɛnitin de we go sho se Gɔd de?

Ansa


If Gɔd de na wan big kwɛshɔn we ɛni pɔsin kin tink bɔt. Plɛnti tin de we pipul kin tink bɔt Gɔd, but fɔ ansa di kwɛshɔn if Gɔd rili de? nid fɔ gɛt yu attɛnshɔn fɔ smɔl tɛm bikɔs yu gɛt fɔ tink dip fɔ sho di ansa. Rili ɔl wetin wi kin si as mɔtalman, wetin bi dɔn bi lɔŋ tɛm, wetin pipul we gɛt sɛns fil ɛn sayɛns kin gi wi ansa we wi fɔ biliv se yɛs, Gɔd rili de.

Ɔltɛm, dɛn kin put dis kwɛshɔn lɛk “Yu go ebul sho se Gɔd de?“ Di waala na dat ɛvin we na tru rili bɔt natin nɔ de fɔ rili sho dat pan ɔl di sɛns we pipul gɛt. If na fɔ dat, di kɔt sɛf nɔ nid ɔl wetin go sho bifo dɛn kɔt kes, bɔt dɛn de “yuz wetin dɛn biliv go ɛp” fɔ tɔk di kes.

Fɔ aks fɔ”wetin go sho” bɔt Gɔd we nobɔdi nɔ go dinay. Wetin go sho ɔ pipul nɔ de du so na di wɔl. “Fɔ fes“ wetin na di tru ɛn “fɔ gri“ wit am na difrɛn tin. Ɛvin as dat, di sɛkɛn agyumɛnt sɛf nɔ go stil ebul fɔ chenj di maynd ɔf di wan dɛn we nɔ biliv. Fɔ di maynd we nɔ biliv, dat “nɔ go sho” ɛvin we I go chenj ɔlman in maynd. Wetin pɔsin fil insay in at kin chenj am mɔ pas wetin I dɔn si.

Dat min se wi fɔ gɛt sɔm “biliv” - ɛn nɔ to fɔ jɛs se Gɔd de. Fɔ no mɔ pas wetin wi kin du. Wetin wi kin fil pwɛl wetin we tink. Ɔltɛm dawt kin de wit wetin wi kin “sabi” ɛn wetin wi “biliv.“ Dis sɛf kin bi to udat nɔ biliv ɛn udat biliv. Wi nɔ ba sabi ɔltin we wi sidɔm na chia, de it chɔp, ɔ de klem stɛp. Ɔl dɛn tin ya de sho aw wi biliv. Wi kin du tin ɛvin we wi nɔ no bikɔs ɔf wetin wi dɔn no. Na dat di risin fɔ biliv na di baybul, we gɛt fɔ du wit biliv se Gɔd de. Wi abop pan wetin dɛn sabi we go kɛr wi to wetin wi fɔ du, pan ɔl we na smɔl wi sabi (Di Ibru pipul dɛm 11:6).

If yu no ɔ nɔ no Gɔd, dat gɛt fɔ du wit aw yu biliv. Fɔ abop pan Gɔd nɔ nid biliv we wik (Jɔn 20:29), dat nɔ gɛ pawa ova di bad tin dɛn we go tap yu (Jɔn 5:39-40). Di biliv we gɛt sɔpɔt na wetin mɔtalman dɔn si, di sɛns ɛn tru tin dɛn we bi, ɔl dis go ɛp fɔ ansa di kwɛshɔn Gɔd rili de?

Gɔd rili de? – Wetin mɔtalman si

Fɔ tɔk bɔt Gɔd in de wan de bigin wit wetin pipul tink. Dat kin mek sɛns, ɛvin we nɔ to aw mɔtalman de du tin. Nobɔdi nɔ de bigin ɛn nɔ tek ɔl wetin I sabi bɔt de wet fɔ wetin ɔda pipul go se bifo I mek wetin I fil. Pipul de du tin lɛk aw di wɔl rawnd dɛm de. So fɔ luk bɔt Gɔd in de wan fɔ bigin wit wetin bi to yu ɛ wetin yu dɔn si. Ivin at dat, wi kin yuz sɛns fɔ kam to wetin pipul tink.

Mɔtalman de si Gɔd pan ɛvritin we I de du ɛn si ɛvride (Di lɛta fɔ Rom 1:19-20, Sam 19:1, Ɛkliziasis 3:11) Dis gɛt fɔ du wit wi gudnɛs sɛns we de insay wi, ɛn aw di wɔl de rawnd wi. Mɔtalman layf fil ɛn biliv se tru, lay, lɔv, et ɛn fɔ du gud na tin dɛn we de ɛn I gud. Plɛnti pipul dɛm biliv pan wetin de si pas wetin de.

Wetin wi sabi ɔ dɔn si nɔ du fɔ sho, bifo dat, Gɔd de yuz wetin I dɔn si fɔ kɔl pipul. (Rɛvɛleshɔn 3:20). Fɔ sɔm kɔmɔn tin dɛm we wi si ɛn du, wi go nid fɔ du ɛn si mɔ fɔ gɛt di ansa dɛm. (Matyu 7:7-8) Di wan dɛm we go denay Gɔd in kɔl nɔ go tek a nɔ bin no as ɛkskyuz. (Lɛta fɔ Rom 1:18; Sam 14:1).

Gɔd rili de? – Wetin Mɔtalman fil

Tri pan di trange filin bɔt we Gɔd de na di wan na di wɔl, aw pipul fil ɛn gud agyumɛnt.

Di wan na di wɔl de tɔk bɔt di lɔ bɔt wetin de mek tin bi ɛn wetin go apin we I bi. Wetin de bi na bikɔs sɔmtin apin. Ɛvritin we bi gɛt wetin fɔs apin. Ivin as dat, wetin de bi nɔ go to wetin de bi trade ɔ di chenj nɔ go bigin. Wi sɛns nid sɔmtin we go de sote go ɛn dat nɔ go du ɛnitin to insɛf. Di wɔl, fɔ tru, nɔ go de sote go. Sɛns di pɔynt to Gɔd: we nɔ to mek dɛn mek am, we de mek ɔda tin de sote go, ɛn nain de mek di fɔs tin wetin de apin to wi.

Di agumɛnt bɔt wetin pipul fil de luk aw di wɔl de wok. Di big shep, wi sola, wi DNA, di smɔl tin dɛm – Ɛvritin de sho lɛk se dɛm mek am fɔ risin. Dɛn tret ya trange ɛn dat mek am at fɔ tɔk aw I luk lɛk.

Natin nɔ de bɔt dɛn smɔl tin dɛn ya we go sho se dɛn fɔ de lɛk aw dɛn bin de. Bɔt, if dɛn nɔ de lɛk aw dɛn bin de, tin we at – Layf nɔ go de. plɛnti de wok wit tin dɛn we de mɔna dɛm jɛs fɔ mek tin wok na dɛn layf. Ivin we I nɔ bi. Sayɛns nɔ ɛva tɔk bɔt aw layf de kɔmɔt pan wetin nɔ gɛt layf , bɔt I kin sho aw tin de bigin smɔl ɛn tɔn to big tin. Pipul dɛn we de fɛnɔt bɔt di tin dɛm na di wɔl we si di wɔd se, a de ya na di kev na di wɔl ɛn go du tin wit sɛns. Fɔ naw, mɔtalman DNA we de sho wetin na de bɛst plan we mɔtalman nɔ go ebul du. Wetin dis de sho de wit ɛn fevɔ di sɛns man dɛm we mek am – Gɔd – as a risin.

Di gud agyumɛnt pan dis de pɔynt to di gud ɛn bad, bilif. Lɛ wi no se dɛn wan ya na tin dɛn we gɛt fɔ du wit “wetin I fɔ bi “ nɔ to “wetin I bi.“ wi kin pul I gud tin pan di bad, gɛt gridi we fɔ tink we wi fil se krichɔ dɛn we de liv fɔ gɛt. Di idiya se mɔtalman de tink bɔt di gud tin de trange wan. Pan dat, di stat fɔ mɔtalman in lɔ stil de trade ɛn pan di bilif.

Fɔ go bifo wit de tɔk bɔt di gud tin dɛm dat go kɛr wi go usay wi gɛt fɔ tink mɔ. Sɔm gud tin na wan man biznɛs dat mek I nɔ min ɛnitin ɔ dɛn fɔ de pan tin we nɔ de chenj. Wetin mɔtalman sabi ɛn dɔn si bɔt de sɔpɔt se di gud tin nɔ min ɛnitin. Di bɛst we fɔ ɛksplen wetin mek pipul tink bɔt di gud tin dɛm ɛn fɔ tɔk bɔt di gud tin dɛm na tru lɔ we di wan we di gi lɔ gi ɛn dat na Gɔd.

Gɔd rili de? – Wetin mɔtalman sabi

Wetin pipul si nain de push wetin dɛn fil. Idiya dɛm lɛk di Big Bang idiya de sho ɛn du trenk we di wɔl we nɔ di las gɛt. Na so di DNA de. Infɔmeshɔn we pipul si go gi wi kɔrɛkt idiya bɔt udat mek wi na di Baybul ɛn dat go tap di difrɛn tɔk dɛm lɛk wɔl we de sote go ɔ di stat ɔf layf.

Pipul dɛn we de fɛnɔt bɔt di tin dɛm na di wɔl dɛnsɛf kin tɔn to di Baybul fɔ sɔpɔt. Dɛn dɔn si tin dɛn na di wɔl lɛk Pipul, wetin de bi ɛn ples we de na di Baybul. Plɛnti pan dɛn tin ya bi we di wan dɛm we nɔ biliv se wetin di Baybul se nɔ to tru.

Gɔd rili de? – Gɔd de insay wi

Ich wan pan dɛm grup dɛm ya na wan big tin fɔ stɔdy ɛn na dɛm de ring bɛl na plɛnti buk dɛm. Gɔd de wan de sho trange wan to plɛnti pipul dɛm pan aw dɛn de si ɛn du tin dɛm. I at fɔ ɔda pipul fɔ “sho“ se yu gladi ɛn dat nɔ go chenj ɛn sho se yu gladi. Wi nɔ de se aw wi fil bɛtɛ pas wetin na de tru tin. Wetin pipul dɔn si ɛn du kin sɔpɔt di trut trange wan. We layf go chenj ɛn aw wi de du tin sɛf go chenj, Ivin we wi preya dɛn de ansa de sho se Gɔd de.

Wi yon sɛns bɔt di trut de fɔs wi fɔ no se Gɔd de, ɛn na Gɔd in wish fɔ mek ɔlman gɛt de sɛns. Gɔd insɛf kam na dis wɔl lɛk mɔtalman (Sɛkɛn lɛta fɔ Kɔrint 4:6), fɔ mek wi go gɛt wisɛf yon link wit am. (Jɔn 14:6) Di wan dɛn we de fɛn Gɔd fɔ tru go si am (Matyu 7:7-8). Dis go mek di Oli Spirit de wit dɛm (Jɔn 14:26-27).

Di kwɛshɔn Gɔd rili de? Nɔ go gɛt ansa if wi nɔ gɛt wetin fɔ sho, bɔt wi kin pɔynt to tin dɛm we go sho se I rili de. Fɔ gri se Gɔd de nɔ to biliv we dak, bɔt na abop we de pul yu kɔmɔt na dak ɛn briŋ yu kam na layt usay tin dɛn klia.

EnglishGo bak to Krio home page

Gɔd rili de? Ɛnitin de we go sho se Gɔd de?
© Copyright Got Questions Ministries