settings icon
share icon
Kwɛshɔn

Wetin na di rod fɔ gɛt salveshɔn?

Ansa


Yu angri? Nɔ to yu bɔdi angri, Yu angri fɔ sɔmtin mɔ na layf? Yu gɛt sɔntin dip insay yu we nɔ ɛva tan lɛk yu nɔ satisfay? If na so, Jizɔs na di we! Jizɔs se, “Mi na di bred we de gi layf. Ɛnibɔdi we kam to mi nɔ go angri, ɛn ɛnibɔdi we biliv nɔ go tɔsti egen“ (Jɔn 6:35).

Yu bɔks ɔp? Yu nɔ ebul fɛn rod ɔ wetin mek yu de liv? I tan lɛk se sɔmbɔdi dɔn ɔt di layt ɛn yu nɔ ebul fɛn di switch? If na so I bi, Jizɔs na di rod fɔ gɛt salveshɔn! Jizɔs tɔk se,” Na mi na di layt na di wɔl ɛnibɔdi we de fala mi nɔ go waka na dak bɔt go gɛt layt we de gi layf “ (Jɔn 8:12).

Yu de ɛva fil lɛk dɛn lɔk yu we yu nɔ de gɛt layf? Yu dɔn tray plɛnti do dɛm jɛs fɔ si se natin nɔ de ɛn I nɔ min ɛnitin? Yu de luk fɔ we aw fɔ du wetin yu layf de fɔ? if na so I bi, Jizɔs na di rod fɔ gɛt salveshɔn! Jizɔs tɔk se, “Mi na di get, ɛnibɔdi we pas tru mi fɔ go insay, go sev. Di pɔsin go fri fɔ kam insay ɛn kɔmɔt na do fɔ go fɛn ɔl wetin I nid fɔ gɛt fɔ in layf“ (Jɔn 10:9).

Ɔda pipul dɛn kin mek yu fil bad? Yu padi biznɛs bin dɔn pwɛl? I tan lɛk se ɛvribɔdi de tray fɔ tek chans pan yu? If na so I bi, Jizɔs na di rod! Jizɔs se, “Mi na di gud shɛpad. Di gud shɛpad gri fɔ day fɔ in ship dɛn. Mi na di gud shɛpad; a sabi mi ship ɛn mi ship sɛf sabi mi“ (Jɔn 10:11, 14).

Yu kin wɔnda wetin go bi afta dis layf? Yu dɔn taya fɔ liv fɔ tin dɛn we de rɔtin ɔ rɔsti? Yu kin dawt sɔmtɛm dɛn if layf min ɛnitin? Yu want liv afta yu day? If na so I bi, Jizɔs na di rod fɔ salveshɔn! Jizɔs tɔk se, “Na mi de mek pipul grap na de grev ɛn na mi de gi dɛn layf. Ɛnibɔdi we biliv mi go stil gɛt layf ivin if I dɔn day “ (Jɔn 11:25-26).

Wetin na di rod? Wetin na di trut? Wetin na di layf? Jizɔs ansa se, “Mi na di rod we fɔ pas go to Gɔd, Na mi de tɛl pipul wetin tru bɔt Gɔd, na mi de gi pipul de tru layf; no bɔdi nɔ go kam to mi Papa pas di pɔsin pas tru mi “ (Jɔn 14:6).

Di angri we yu de fil na di spirit angri ɛn na Jizɔs nɔmɔ go mek yu bɛlful. Na Jizɔs nɔmɔ go pul daknɛs. Jizɔs na di do fɔ mek yu satisfay ɛn layf we de sote go. Jizɔs na di padi ɛn shɛpad we yu bin de luk fɔ. Jizɔs na di layf – na di wɔl ɛn di wɔl afta dis. Jizɔs na di rod fɔ salveshɔn!

Di risin we mek yu de fil angri, di risin we mek yu lɔs na di dak, di risin we mek yu nɔ de fɛn wetin layf min? Na bikɔs yu dɔn pat wit Gɔd. Di Baybul tɛl wi se, wi ɔl dɔn sin ɛn dat mek wi dɔn pat wit Gɔd (Ɛkliziasis 7:20; Lɛta fɔ Rom 3:23). Di spes we yu de fil na yu at na we Gɔd nɔ de na yu layf. Gɔd mek yu fɔ gɛt padi biznɛs wit am. Bikɔs yu gɛt sin dat mek yu dɔn pat wit di padi biznɛs wit Gɔd. Di wɔs pas ɔl na we yu sin go mek yu pat wit Gɔd na de layf we de sote go, na dis layf ɛn di wan we go kam (Lɛta fɔ Rom 6:23; Jɔn 3:36).

Aw dis waala go tap? Jizɔs na di rod fɔ gɛt salveshɔn! Jizɔs tek yu sin to insɛf (Sɛkɛn lɛta fɔ Kɔrint 5:21). Jizɔs day fɔ wi (Lɛta fɔ Rom 5:8), Fɔ sɔfa fɔ wi. Tri des afta dat, Jizɔs grap bak na di grev fɔ sho in pawa ova sin ɛn day (Lɛta fɔ Rom 6: 4-5). Wetin mek I du am? Jizɔs insɛf ansa da kwɛshɔn de se, “If pɔsin day fɔ in padi, no lɛk nɔ de we pas da wan de “ (Jɔn 15:13). Jizɔs day so dat yu go liv. If yu put yu biliv pan Jizɔs, abop pan in day se na dat pe fɔ yu sin, dɛn go padin yu ɛn ɔl yu sin dɛm go was go. Dɛn yu spirit angri go dɔn satisfay. Di layt dɛn go layf. Yu go gɛt wetin yu layf de fɔ. Yu go sabi yu bɛst padi ɛn gud shɛpad. Yu go no se yu go gɛt layf afta yu day – Layf we yu day ɛn grap na ɛvin we go de sote go wit Jizɔs!

“Gɔd so lɛk mɔtalman dat mek I gi in wangren pikin we I lɛk; so dat ɛnibɔdi we biliv am nɔ go day bɔt go gɛt layf we de sote go“ (Jɔn 3:16).

Yu dɔn mek ɔp yu at fɔ Krayst bikɔs ɔf wetin yu dɔn rid na dis buk? If na so, Duya nak na di “A dɔn gri fɔ tek Krayst tide “ bɔtin we de ɔnda.

EnglishGo bak to Krio home page

Wetin na di rod fɔ gɛt salveshɔn?
© Copyright Got Questions Ministries