settings icon
share icon
Ngifulu

Kuvanda muchristu kele inki?

Ndendula


Mvutu ya kele pesa mukanda yina beto kele binga dictionaire sambu na “muntu yina kele bingama muchristu kele songisa nde, yandi kele mundi mene yamba Yesu.” Na ntambulu ya bilumbu na yandi na luzingu, to muntu kele sambila na malongi ya zina ya Yesu. Na masonga yina kele mvutu mosi bantu tatuba nde yawu mene fwana, kansi mvutu yina kele songisa yina kele muchristu penza ve, nakutala mvutu bibiliya kele pesa. Kubinga “Muchristu” kele kaka bifulu tatu kati na mukanda ya Mfumu Nzambi na luwakanu yam pa (Actes 11:26; 26:28; 1 Pierre 4:16).

Balongoki ya Mfumu Yesu bingamaka na zina ya “Muchristu” sambu na mbala yantete na bwala Antioche (Actes 11:26) bawu bingamaka mpidiyina sambu na ntambulu na bawu na ntwala ya bantu, na mpila bawu vandaka kutuba na kuditambusa na meso ya bantu, bayina monaka luswaswanu na Christu. Nkumbu “Muchristu” disongidilu na “yawu muntu yankani ya Christu” to “longoki ya Christu.”

Na nima bilumbu nkumbu “Muchristu” mene vidisa kisina na yawu, yawu mene kubinga na muntu yina kele kusambila Nzambi to muntu kele tadisa kimuntu ya mawete na meso ya bantu, kansi muntu yina lunga nkutu kuvanda longoki ya mene kudipesaka na Mfumu Yesu Christu ve, muntu yina kele lwata zina yina sambu yandi kele sambilaka na nzo-nzambi, mbala nkaka sambu yandi kele na bwala ya bachristu, mbala mosi yawu mene lwatisa yandi lele yaki “Muchristu.” Kusambi kati na nzo-nzambi mosi, kupesa bima na nge na bampofo, kuvandu na lulemfu na meso ya bantu kele sala ve nde nge kuma mbala mosi muchristu. Kukota nzo-nzambi kele salaka muntu kukuma muchristu ve, yawu kele bonso kukota na garage kele songisaka muntu kunata mutuka ve. Kukuma mosi ya bantu kele sambilaka na nzo-Nzambi to kukota lusambu na bantu yankaka na kupesa makabu na mpofo, to bima na nge na nzo-Nzambi kele kumisaka muntu muchristu ata na ndosi ve.

Bibiliya kele songisa beto nde mambote ya kimuntu kele sepedisaka Mfumu Nzambi ve sambu yandi yangalala na beto. Tite 3:5 kele tuba, “Kana yandi salaka yawu, ko kele ve sambu beto vandaka bisalu ya mbote ve. Yandi gulusaka beto sambu yandi vandaka na mawa sambu na kimuntu yina kaka yandi kupesaka beto, yawu yina beto feti yobisama na kubutuka ya mpa, kisongidila na yawu kele Mpeve santu feti kumisa beto mpembe.” Muchristu kele muntu mene luta na kubutuka ya mpa na nzila ya Mfumu Nzambi (Jean 3:3, Jean 3:7, 1 Pierre 1:23) yandi mene tula kundima na yandi na Yesu Christu. Ephésiens 2:8 kele tuba: “… kuguluka kele kimuntu ata fioti ve, yawu kele pesamaka na kundima, kimuntu kele na mfunu ata fioti ve, yawu kele kingolo - ngolo ya Mfumu Nzambi.”

Muchristu ya kiedika kuyamba na yandi kele na Yesu mpi na kisalu lutaka na kunlunsi, lufwa ya Yesu futaka mfuka, lufutumuku sumba yandi yamumvimba. Jean 1:12 kele tuba, “Bantu yankaka waka nsangu, kansi bayina yambaka yandi na ntima ya mumvimba, yandi kele kumisa muntu ya mpidiyina mwana ya Mfumu Nzambi.” Kidimbu ya muchristu ya kiedika kele luzolo ya bampangi mpi kusadila ndinga ya Nzambi (Jean 2:4, 10). Muchristu ya mukiedika kele ntete mwana ya Mfumu Nzambi, yandi mene butukaka na dibuta ya Nzambi, yandi yambaka luzingu ya kimakulu na nzila ya Yesu Christu.

Nge mene baka kiyeka ya kulanda Yesu kulandisa yina nge mene tanga? Kana yawu kele mpidiyina, tula diboko na (kifulu ya kuyamba Yesu bubu).

EnglishVutuka na dititi ya luyantiku yina Kikongo

Kuvanda muchristu kele inki?
© Copyright Got Questions Ministries