Yugānt ke bāre men praśn


Yug ke Ant ke samay kī bhaviṣyvāṇiyo ke anusār kyā hone vālā hai?

Ant samay ke kyā chinh hain?

Kalīsiyā kā Meghārohaṇ kyā hai?

Kleś kyā hai? Ham kaise jānte hai ki kleś Sāt varṣo kā hogā?

Kleś ke sambandh me Meghārohaṇ kaba ghaṭit hogā?

Yīśu Masīh kā Punarāgman kyā hai?

Ek hajār varṣ kā rājy kyā hai, aur kyā ise śābdik rūp me samajhnā chāhie?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Yugānt ke bāre men praśn