Svarg aur nark ke bāre men praśn


Kyā marane ke bād jīvan hai?

Mṛtyu ke bād kyā hotā hai?

Nayā ākāś aur Naī pṛthvī kyā hain?

Kyā nark vāstavik hai? Kyā nark anantkāl ke lie hai?

Kyā svarg men log nīche kī or dekh aur hame dekh sakate hain?

Kyā ham svarg men hamāre mitro aur parivār ke sadasyon ko dekhane aur jānne ke lie yogy honge?

Baḍae Svet Sinhāsan kā Nyāy kyā hai?

Masīh kā Nyāy āsan kyā hai?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Svarg aur nark ke bāre men praśn