Sambandhon ke bāre men praśn


Vivāh se pahale/vivāhpūrv yaun sambandhke bāre men Bāibal kyā kahatī hai?

Kyā ek Masīhī viśvāsī ke lie aviśvāsī ke sāth prem sambandh banāne ke lie mulākaāte yā vivāh karnā sahī hai?

Bāibal prem sambandh banāne ke lie mulākaāte/premālāap karne ke bāre men kyā kahtī hai?

Main kaise jān sakatā hūn ki main kisī ke sāth prem men hūn?

Kyā ek joḍae kā vivāh se pūrv ek sāth ikṭṭhe rahanā galat hai?

Main svayaṃ ko vivāh ke lie kaise taiyār kar sakatā hūn?

Vivāh se pūrv ghaniṣṭhtā kā uchit star kyā hai?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Sambandhon ke bāre men praśn