settings icon
share icon
שאלה

?מדוע הלידה מבתולה כל כך חשובה

תשובה


לדוקטרינה שעוסקת בלידתו של ישוע מבתולה יש חשיבות תהומית (ישעיהו ז' 14; מתי א' 23; לוקס א' 27, 34). ראשית, בוא נבחן איך מתארים הכתובים את האירוע המבורך הזה. בתגובה לשאלתה של מרים "איך יהיה הדבר הזה?" עונה גבריאל, “רוח הקודש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך...” (לוקס א' 35). המלאך מעודד את יוסף להינשא למרים ואומר: “...כי אשר הורה בה מרוח הקודש הוא...” (מתי א' 20). מתי מציין כי הבתולה "נמצאה הרה לרוח הקודש" (א' 18). גם האגרת אל הגלטים עומדת באופן ברור על לידתו של ישוע מבתולה: “כאשר מלאה העת שלח אלוהים את בנו, ילוד אשה...” (ד' 4).

מפסוקים אלה עולה בבירור שישוע בא לעולם באמצעות רוח הקודש שפעלה בגופה של מרים. הרוחני (רוח הקודש) והגשמי (רחמה של מרים) לקחו שניהם חלק בתהליך. מרים כמובן לא יכלה להרות בכוחות עצמה, ולכן מן הסתם, שמשה רק "ככלי”. רק אלוהים יכול היה לחולל את הנס הזה.

התעלמות מהקשר הפיזי בין מרים לישוע טוענת לכך שישוע לא באמת היה אנושי. הכתובים מלמדים שישוע היה אדם מושלם, עם גוף פיזי כמו שלנו. את זה הוא קיבל ממרים. בו בזמן ישוע היה גם אלוהים מושלם, עם נצחיות וללא חטא. ראה בשורת יוחנן א' 14; מעשי השליחים כ' 28; הראשונה לטימותיאוס ג' 16; ואל העברים ב' 17-14.

ישוע לא נולד בחטא – כלומר, לא היה לו אופי חוטא (אל העברים ז' 26). האופי החוטא של האדם, ככל הנראה, עבר מדור לדור על ידי האב (אל הרומים ה' 12, 17, 19). לידתו של ישוע מבתולה עקפה את ההעברה של האופי החוטא ואפשרה לאלוהים הנצחי להיות אדם מושלם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה החשיבות שיש ללידתו של ישוע מבתולה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries