?מה מה אומרים הכתובים על נתינת מעשרשאלה: מה אומרים הכתובים על נתינת מעשר?

תשובה:
נושא נתינת המעשר הוא נושא שמאמינים רבים מתחבטים בו. בהרבה קהילות מוקדשת תשומת לב מוגזמת לנושא המעשר. אך בה במידה מאמינים רבים מסרבים להיכנע לתוכחה המקראית שעניינה העלאת קרבן לאדון. מעשר ותרומה אמורים להינתן בשמחה, ולהחשב כברכה. למרבה הצער, במרבית הקהילות היום, מצב זה הוא נדיר.

מעשר הוא מושג שמבוסס על התנ"ך. בתנ"ך צוו בני ישראל לתת עשירית מכל שהרוויחו או מפרי יבולם לאוהל מועד ומאוחר יותר לבית המקדש (ויקרא כ"ז 30; במדבר י"ח 26; דברים י"ד 24; דברי הימים ב' ל"א 5). יש שרואים במעשר צורה של מיסוי שנועד לספק את צרכי הכוהנים והלווים שעסקו בהקרבת הקרבנות. הברית החדשה לא מצווה על הקדשת אחוז מסוים מהכנסותיו של המאמין, אלא רק אומרת "...יניח כל אחד מכם תרומה כפי שידו משגת..." (הראשונה אל הקורינתים ט"ז 2). הקהילה המשיחית אימצה את הסכום שנקבע בתנ"ך כמעשר (עשרה אחוז) כסכום המינימלי המומלץ לתרומה. מכל מקום, המאמינים לא צריכים להרגיש מחוייבים תמיד לתת מעשר. הם נקראים לתת כפי יכולתם "...כפי שידו משגת...” לפעמים, זאת אומרת לתת יותר מעשרה אחוז ולפעמים פחות. כל מאמין צריך להתפלל בהתמדה ולדרוש את חכמתו של אלוהים בשאלה איזה סכום עליו לתרום (יעקוב א' 5). “כל איש כפי שידבנו לבו יתן, לא מתוך צער או הכרח, שהרי את הנותן בשמחה אוהב אלהים" (השנייה אל הקורינתים ט' 7).חזור לעמוד הבית בעבריתמה אומרים הכתובים על נתינת מעשר?