settings icon
share icon
שאלה

?מהם עשרת הדיברות

תשובה


עשרת הדיברות הינם עשר מצוות שאלוהים העניק לעם ישראל זמן קצר לאחר שיצאו ממצרים. במהותם, עשרת הדיברות הם סיכום של תרי"ג המצוות המופיעות בחמשת חומשי התורה. ארבעת המצוות הראשונות דנות ביחסינו עם אלוהים. השש האחרות דנות ביחסינו אחד כלפי השני. את עשרת הדיברות אנחנו מוצאים בספר שמות כ' 17-1 ובדברים ה' 21-6, כנאמר:

1. "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני". מצווה זו יוצאת נגד עבודת אל זר כלשהו חוץ פרט לאלוהי האמת האחד והיחיד. כל שאר אלי הנכר הם אלילי שקר.

2. "לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי ה' אלוהיך, אל קנא; פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל רבעים לשונאי. ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותי". מצווה זו יוצאת נגד יצירת אלילים, או דמות כלשהי של אלוהים. אין דמות שביכולתנו ליצור שתייצג את אלוהים במדויק. יצירת צלם שתפקידו לייצג את אלוהים, כמוה כמו סגידה לאלילי שקר.

3. "לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא, כי לא ינקה ה' את ישא את שמו לשווא". מצווה זו יוצאת נגד שימוש שווא בשם אלוהים. אסור לנו להתייחס לשמו של אלוהים בקלות ראש. אנחנו צריכים להראות כבוד לאלוהים ולהזכיר את שמו רק בצורה מכובדת שמפארת אותו.

4. "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את היום ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי; על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו". אלוהים מצווה עלינו כאן לקדש את יום השבת כיום מנוחה שמוקדש לאלוהים.

5. "כבד את אביך ואת אמך, למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה’ אלוהיך נותן לך". מצווה זו קוראת לנו להתייחס תמיד בכבוד להורינו.

6. "לא תרצח". מצווה זו יוצאת נגד רצח של אדם אחר בכוונה תחילה.

7. "לא תנאף". מצווה זו יוצאת נגד קיום יחסי אישות מחוץ למסגרת הנישואין.

8. "לא תגנוב". מצווה זו יוצאת נגד לקיחת דבר כלשהו שאינו שייך לנו ללא רשות.

9. "לא תענה ברעך עד שקר". מצווה זו יוצאת נגד מתן עדות שקר על אדם אחר. ביסודו של דבר מצווה זו קוראת לנו שלא לשקר.

10. "לא תחמוד בית רעך; לא תחמוד אשר רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך". מצווה זו יוצאת נגד התאווה לכל דבר שאינו שייך לנו. כשאנחנו חומדים דבר מה, התוצאה יכולה להיות חילול המצוות שיוצאות נגד רצח, ניאוף וגניבה. אם זה לא בסדר לעשות משהו, הרי שגם לרצות לעשות את אותו הדבר זה לא בסדר בה במידה.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהם עשרת הדיברות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries