settings icon
share icon
שאלה

?מתי תתרחש ההלקחות בהקשר לצרה הגדולה

תשובה


התזמון של ההלקחות ביחס לצרה הגדולה הוא אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בקרב גוף המשיח. ישנן שלוש השקפות עיקריות אודות הזמן בו ייקח ישוע את המאמינים בו אליו, והן לפני הצרה (ההלקחות תתרחש לפני פרוץ הצרה הגדולה), באמצע הצרה (ההלקחות תתרחש בנקודת המחצית של תקופת הצרה הגדולה), ולאחר הצרה (ההלקחות תתרחש אחרי תום תקופת הצרה הגדולה). עמדה רביעית, פחות רווחת, מכונה לפני הזעם, והיא למעשה שינוי קל של ההשקפה שגורסת בהתרחשות ההלקחות באמצע הצרה הגדולה.

ראשית, חשוב לעמוד על מטרת תקופת הצרה הגדולה. לפי דניאל ט' 27, ישנם שבעים "שבועות" (כלומור תקופות של שבע שנים) שצריכים להתקיים. הנבואה בדניאל על שבעים השבועות (פס' 27-20) מדברת על עם ישראל. זו תהיה תקופה בה אלוהים ימקד את תשומת ליבו באופן מיוחד בעם ישראל. השבוע השבעים, או הצרה הגדולה, יהיה גם הזמן בו אלוהים יטפל באופן מיוחד בעם ישראל. למרות שזה לא בהכרח אומר שהקהילה לא יכולה להיות גם היא נוכחת, הרי שנקודה זו מעלה את השאלה המתבקשת מדוע על הקהילה להישאר בעולם במשך תקופת הזמן הזה.

הקטע העיקרי בכתובים שעוסק בשאלת ההלקחות נמצא בראשונה אל התסלוניקים ד' 18-13. בקטע זה נאמר שכל המאמינים החיים, לצד המאמינים שכבר מתו, יפגשו באוויר עם ישוע ויהיו איתו לעולם. משמעות ה"הלקחות" היא שאלוהים יוציא את השייכים לו מהעולם. מספר פסוקים לאחר מכן, שאול אומר, ש"אלוהים לא יעדנו לזעם, אלא לנחול ישועה על ידי אדוננו ישוע המשיח" (ה' 9). ספר ההתגלות,שמתמקד בעיקר בתקופת הזמן של הצרה הגדולה, הוא מסר נבואי שמתעד איך ישפוך אלוהים את זעמו על הארץ במשך אותה תקופה. נראה שזה לא עקבי מצד אלוהים להבטיח למאמינים שהם לא יסבלו את חרון אפו, ועם זאת להשאיר אותם בעולם במשך תקופת הצרה הגדולה. העובדה שאלוהים מבטיח להושיע את המאמין מזעמו בקירוב להבטחתו להוציא את שלו מהעולם נראית כקישור בין שני אירועים אלה.

קטע חשוב נוסף אודות התזמון של ההלקחות נמצא בהתגלות ג' 10. ישוע מבטיח להושיע את המאמינים "משעת הניסיון" אשר תבוא על הארץ. בכך הכוונה יכולה להיות שישוע יגן על המאמינים בזמן הניסיון עצמו, או שהוא יושיע את המאמינים מתוך הניסיון וימנע אותו מהם מלכתחילה. שני הפירושים גם יחד תקפים בהתבסס על המילה היוונית בה נעשה שימוש בפסוק. לא מדובר פה סתם בניסיון, אלא ב"שעת" הניסיון. ישוע מבטיח לשמור על המאמינים בו מאותו הזמן ומהתקופה שתהיה מלאת ניסיונות, תקופת הצרה הגדולה. מטרת הצרה הגדולה, מטרת ההלקחות, כוונת הנאמר בראשונה אל התסלוניקים ה' 9, והפירוש של הנאמר בהתגלות ג' 10 מהווים, לדעתי, תמיכה בצדקתה של העמדה לפיה ההלקחות תתרחש קודם לפרוץ הצרה הגדולה. אם מפרשים את הכתובים בצורה מילולית ובאופן עקבי, הרי שעמדה זו היא הפירוש המקראי המדויק ביותר.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מתי תתרחש ההלקחות ביחס לצרה הגדולה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries