settings icon
share icon
שאלה

?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי

תשובה


הרבה אנשים שואלים, "יש איזו תפילה שאני יכול לשאת כדי להבטיח את ישועתי?" חשוב להבין שאדם נושע לא כתוצאה מדקלום תפילה ספציפית או מילים מסויימות. בשום מקום בכתובים אנחנו לא מוצאים תיעוד של אדם שנושע תודות לתפילה כלשהי שנשא. דקלום של מילות תפילה מסויימת הוא לא הדרך לישועה לפי הכתובים.

לפי הכתובים, הדרך היחידה לישועה היא אמונה בישוע המשיח. ביוחנן ג' 16 אנחנו קוראים, "כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם". ישועה מושגת באמצעות אמונה (אפסים ב' 8), כשאדם מזמין את ישוע להיות לו לאדון ומושיע (יוחנן א' 12), ושם בו בלבד את מבטחו (יוחנן י"ד 6; מעשי השליחים ד' 12), לא באמצעות ציטוט או דקלום של איזו תפילה.

המסר של הכתובים בנוגע לישועה הוא פשוט וברור ומדהים בו זמנית. כולנו חטאנו נגד אלוהים (רומים ג' 23). חוץ מישוע המשיח, אין אף אדם שהתהלך אי פעם עלי אדמות שחי את כל חייו מבלי לחטוא (קהלת ז' 20). העונש שמגיע לכולנו – ובצדק – על החטאים והעוונות שלנו, הוא עונש מוות (רומים ו' 23). בשל החטא שלנו והעונש שמגיע לנו בעטיו, אין שום דבר שביכולתנו לעשות כדי להתרצות לאלוהים וליישר עימו את ההדורים. תודות לאהבתו האדירה לנו, אלוהים לבש בשר ודם ובא כאדם בדמותו של ישוע המשיח. ישוע חי חיים מושלמים, ללא כל חטא, ולימד תמיד את האמת. אבל האנושות דחתה את ישוע והובילה למותו על הצלב. עם זאת, תודות למעשה המחריד הזה של המתת האדם היחיד שאי פעם התהלך עלי אדמות כשהוא נטול כל חטא ועוולה, הישועה שלנו הושגה. ישוע מת במקומנו. הוא לקח על עצמו את עול חטאינו ושילם את מחיר אשמתנו (השנייה לקורינתים ה' 21). ישוע אז קם לתחייה מן המתים (הראשונה לקורינתים ט"ו), כשהוא מוכיח בכך שדי והותר במחיר שהוא שילם על הצלב עבור חטאינו, כמו גם את נצחונו על החטא והמוות. תודות לקורבנו של ישוע, אלוהים מעניק לנו ישועה במתנה. אלוהים קורא לנו לחזור בתשובה על חטאינו (מעשי השליחים י"ז 30) ולהאמין בישוע כתשלום המלא עבור חטאינו ועוונותינו (הראשונה ליוחנן ב' 2). ישועה, כאמור, מושגת באמצעות קבלת המתנה שאלוהים מעניק לנו, לא תודות לדקלום תפילה כלשהי.

בכך אין בכדי לומר שתפילה לא יכולה להיות חלק מתהליך הישועה של האדם. אם אתה מבין את הבשורה, מאמין שהיא האמת לאמיתה, וקיבלת את ישוע כאדון וכמושיע שלך, מן הראוי ואף רצוי שתביע את אמונתך באלוהים דרך תפילה. תקשורת עם אלוהים באמצעות תפילה יכולה להיות דרך מוצלחת להתקדמות מקבלת עובדות אודות ישוע לאימוץ בטחון מלא בו כמושיע. תפילה יכולה להיות קשורה לעצם שימת בטחונך בישוע לבדו לישועתך.

שוב, אני רוצה להבהיר מעל לכל צל של ספק עד כמה חשוב שלא תבסס את הישועה שלך על ציטוט תפילה ספציפית כלשהי. דקלום תפילה כלשהי לא יכול להוביל לישועתך! אם אתה רוצה להיוושע, פשוט שים את בטחונך בישוע. האמן בכל לב שדי היה במותו בכדי לכפר על חטאיך. הישען עליו, ורק עליו, כמושיע שלך. זוהי הדרך שמכתיבים כתבי הקודש לישועה. אם קיבלת את ישוע לליבך כמושיע וכאדון, אדרבא, התפלל לאלוהים. ספר לאלוהים עד כמה אתה אסיר תודה על ישוע. שבח והלל את אלוהים על אהבתו ועל הקורבן שהקריב. הודה לישוע על שמת עבור חטאיך, וסיפק לך דרך לישועה. זהו הקשר האמיתי בין ישועה ותפילה.

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי תפילת הישועה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries