settings icon
share icon
שאלה

?האם מתנות רוחניות על טבעיות הנם עבור ימינו

תשובה


קודם כל, חשוב שנעמוד על כך שאלוהים עדיין מחולל נסים גם כיום. זו תהיה שטות מצידנו, ודבר שנוגד את הכתובים אם נטען שאלוהים אינו מרפא אנשים, שהוא לא מדבר אל אנשים ופועל באותות, בנסים ובנפלאות גם בימינו אנו. השאלה היא אם מתנות הרוח העל טבעיות, אודותן אנחנו קוראים בעיקר בראשונה אל הקורינתים י"ב-י"ד, עדיין פעילות בקרב הקהילה היום. אנחנו גם לא מטילים ספק כלשהו בכך שרוח הקודש "יכול" להעניק לאנשים כלשהם מתנות על טבעיות. השאלה היא "האם" רוח הקודש עדיין מעניק מתנות שכאלה גם כיום. בראש ובראשונה, אנחנו בהחלט מכירים בכך שרוח הקודש חופשי לחלק מתנות כפי רצונו (הראשונה אל הקורינתים י"ב 11-7).

במעשי השליחים ובאיגרות השונות אנחנו קוראים על ניסים רבים שחוללו רובם ככולם בידי השליחים ואלה שהיו מקורבים אליהם. מהשנייה אל הקורינתים י"ב 12 אנחנו לומדים למה ומדוע, “הרי אותות ההכר של השליח נעשו בקרבכם במלוא סבלנות, באותות ובמופתים ובגבורות". אם כל מאמין בישוע היה ניחן ביכולת לחולל נסים ונפלאות – הרי שאלה לא יכולים היו להיות אותו ההכר של השליחים. במעשי השליחים ב' 22 נאמר לנו שלזכותו של ישוע נזקפו גבורות, מופתים ואותות. בה במידה גם השליחים "סומנו" כשליחים האמיתיים מאת אלוהים באמצעות הנסים אותם הם חוללו. במעשי השליחים י"ד 3 נאמר שמסר הבשורה זכה "לאישור" תודות לנסים ששאול ובר-נבא חוללו.

פרקים י"ב-י"ד באגרת הראשונה אל הקורינתים עוסקים בעיקר בנושא של מתנות הרוח. מהטקסט עולה שמאמינים "מן השורה" ניחנו לעיתים במתנות רוחניות על טבעיות (י"ב 10-8, 30-28). אבל הכתוב לא עונה על השאלה באיזו מידה היה זה דבר שבשגרה. כפי שכבר ראינו לעיל, מה שהיווה מעין "אות הכר" עבור השליחים היה שמעשיהם לוו באותות ומופתים, ומכאן אנחנו מסיקים שמתנות רוחניות על טבעיות בהן ניחנו מאמינים "רגילים" היו היוצא מן הכלל, ולא הכלל הרווח. פרט לשליחים ולמקורביהם, אנחנו לא מוצאים מקום כלשהו בברית החדשה שעומד בברור על כך שיחידים חוללו נסים ואותות באמצעות הרוח.

חשוב גם לעמוד על כך שהכתובים בשלמותם לא היו בידי המאמינים הראשונים, כפי שהם זמינים לנו כיום (השנייה לטימותיאוס ג' 17-16). כפועל יוצא מכך, מתנות הנבואה, ידע, חכמה וכיוצא באלה היו נחוצות בכדי לדעת מה בדיוק אלוהים דורש מהם. מתנת הנבואה אפשרה למאמינים להעביר את האמת החדשה על התגלות אלוהים. כיום, כשהתגלותו של אלוהים הושלמה בכתובים, אין צורך יותר במתנות של "התגלות", לפחות לא באותה מידה כפי שהן הופיעו בברית החדשה.

אלוהים מרפא אנשים באורח נס גם היום. אלוהים עדיין מדבר אלינו היום, אם בקול רם, בלבנו, או דרך התרשמויות ורגשות. אלוהים עדיין פועל דרך נסים נפלאות, אותות ומופתים – ולעתים הוא מפעיל את הנסים האלה דרך המאמינים. כך או אחרת, פעולות אלה הן לא בהכרח מתנות על טבעיות של הרוח. המטרה העיקרית של המתנות העל טבעיות הייתה להוכיח שהבשורה היא אמת וכי השליחים היו באמת שליחיו של אלוהים. כתבי הקודש אינם אומרים בבירור שהמתנות העל טבעיות של הרוח חדלו מלהתקיים, אך הם מספקים לנו יסוד להאמין מדוע לא יהיה בהן צורך כיום.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מתנות רוחניות על טבעיות פועלות גם בימינו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries