settings icon
share icon
שאלה

?מה אומרים כתבי הקודש על נישואין

תשובה


כבר בספר בראשית מוזכר מוסד הנישואים כפי שכונן אותו אלוהים. "ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת; על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו" (בראשית ב' 24-23). אלוהים ברא את האדם ויצר את האישה "כעצם מעצמיו". אלוהים לקח את אחת "מצלעותיו" של אדם וממנה יצר את האשה (פס' 22-21).

חווה, אם כן, נוצרה מצלעו של אדם והיא צריכה לעמוד לצידו, ולהיות לעזר כנגדו. "ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו" (בראשית ב' 20). המילה "עזר" פירושה להגן, לעזור או לסייע. חווה נבראה על מנת להיות לצידו של אדם כ"חצי השני" שלו, להיות לו למקור לעזרה ותמיכה. גבר ואישה כשהם נישאים, הופכים "לבשר אחד". בברית החדשה נוספות מילות אזהרה באשר לאחדות זו. "אין הם עוד שניים אלא בשר אחד. לכן מה שחיבר האלוהים אל יפריד האדם"(מתי י"ט 6).

שאול השליח עסק לא מעט בשאלת הנישואים ותיאר כיצד מאמינים שנולדו מחדש צריכים לנהוג במסגרת חיי הנישואים שלהם. אנחנו מוצאים דיון בשאל הנדונה למשל בראשונה אל הקורינתים פרק ז' ובאיגרת אל האפסים ה' 33-22. מעיון מעמיק בשני הקטעים האמורים יחד עולים מספר עקרונות מקראיים שיכולים לשמש אותנו כמסגרת לחיי נישואים שמשביעים את רצונו של אלוהים.

האגרת אל האפסים (ה' 33-22) מספקת בידינו מרשם מנצח שביכולתו להבטיח חיי נישואים מוצלחים לפי הכתובים. "הנשים, הכנענה לבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האשה כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה - המושיע של הגוף" (פס' 23-22). "האנשים, אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה (פס' 25). "כן חייבים גם האנשים לאהוב את נשיהם כאהבתם את גופם הם. האוהב את אשתו אוהב את עצמו. הן מעולם לא שנא איש את בשרו, אלא הוא מכלכל ומטפח אותו כדרך שגם המשיח נוהג בקהילה" (פס' 29-28). "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (פס' 31).

כשבעל ואישה בוחרים לחיות את חייהם בהתאם לעקרונות האמורים במסגרת ההרמוניה של יחסיהם כמאמינים שנולדו מחדש, התוצאה היא חיי נישואים שמבוססים על כתבי הקודש. אלו אינם יחסים חסרי איזון, אלא מערכת יחסים מאוזנת בה ישוע הוא הראש של הבעל והאישה גם יחד. הרעיון המקראי, אם כן, של חיי נישואים הוא אחדות בין שני יחידים שמציירת תמונה של יחסי אחדות עם המשיח ועם קהילתו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים הכתובים בשאלת הנישואים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries